Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавстваНазар Ю.С. Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: монографія / Ю.С. Назар, І.М. Проць. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 172 с.

У монографії досліджено відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням норм, які передбачають адміністративну та фінансово-правову відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері. Акцентовано на зміст заходів впливу за правопорушення у бюджетній сфері та діяльність суб’єктів, які їх застосовують. Встановлено прогалини законодавчого регулювання вказаних деліктних відносин і надано обґрунтовані рекомендації, спрямовані на поліпшення діяльності органів публічної влади стосовно застосування заходів відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері. Основні положення монографії спрямовано для розгляду і вивчення науковцями, юристами, викладачами закладів вищої освіти, аспірантами, студентами.

Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимірГрищук А. Б. Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимір: монографія / А. Б. Грищук. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 232 с.

У монографії досліджено на основі сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень правової науки адміністративно-правове регулювання професійної підготовки державних службовців, а також сформульовано низку нових теоретичних положень, обґрунтовано висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань прийняття та проходження державної служби в Україні. Визначено основні новели та ключові моменти чинного на сьогодні Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889. Основні положення монографії спрямовано для системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, науковців вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам та слухачам зі спеціальностей: «Державне управління», «Державна служба», «Управління суспільним розвитком», «Публічне адміністрування». 

Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом УкраїниФедорчук І. М. Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом України: монографія / І. М. Федорчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 240 с.

Подано комплексне дослідження обставин, які обтяжують покарання за кримінальним правом України. Розглянуто історичний розвиток та окреслено обставини, які обтяжують покарання у кримінальному законо- давстві окремих зарубіжних держав. Досліджено співвідношення обставин, які обтяжують покарання, з іншими загальними засадами призначення покарання (тяжкість вчиненого злочину, особа винного); доцільність вичерпного переліку обставин, які обтяжують покарання. Проаналізовано врахування обставин, які обтяжують покарання, судом при призначенні покарання, основні труднощі під час врахування обставин, які обтяжують покарання. Наголошено на відмінності між обставинами, які обтяжують покарання, та кваліфікуючими ознаками складу злочину. Для фахівців із кримінального права, працівників правоохоронних органів, слухачів юридичних вишів і факультетів.

Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціуміТеоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі: монографія / В. В. Середа, Р. І. Благута, О. М. Балинська, З. Я. Ковальчук, О. М. Ковбич, Л. Й. Гуменюк та ін.; за заг. ред. З. Р. Кісіль. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 600 с.

Розглянуто теоретично-практичні, психолого-правові та соціальні проблеми конструктивної взаємодії населення і поліції; уявлення громадян про довіру до працівників МВС; професійну підготовку працівників поліції, професійне становлення курсантів у ВНЗ МВС; нормативно-ціннісні та мотиваційно-поведінкові моделі їхньої професійної діяльності; шляхи подолання корупції в системі МВС; професійну деформацію працівників правоохоронних органів: її суть, теоретичне обґрунтування, методологічні підходи до вивчення, професіоналізацію і кадрову політику як чинники попередження; формування в цьому контексті механізмів психозахисту та психоемоційного вигоряння; комунікативності; психологічну готовність курсантів МВС до професійної діяльності; формування якостей, необхідних для конструктивної взаємодії; планування їхнього майбутнього в аспекти позитивного світогляду; управлінську компетенцію; професійного становлення курсантів у вишівській системі МВС; психолого-педагогічні та організаційно-правові чинники діяльності навчальних закладів і поліції у профілактичній та правоосвітній роботі.

Кримінально-правові засоби охорони економіки УкраїниФранчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України: монографія / В. В. Франчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 244 с.

Монографія є першим у вітчизняній правовій науці комплексним дослідженням кримінально-правових засобів охорони економіки України, в якому представлений новий ракурс розгляду проблематики злочинності в економічній сфері з уваги на її сучасний стан. Досліджено стан вивчення проблеми в юридичній літературі, історичний розвиток та зарубіжний досвід. Встановлено відповідність кримінально-правових засобів охорони економіки України чинним міжнародним договорам. Запропоновано визначення поняття кримінально-правових засобів охорони економіки України з відмежуванням водночас його від суміжних понять. Встановлено особливість їх застосування та ефективність реалізації. Сформульовано аргументовані рекомендації, щодо змін до кримінального законодавства.

Тероризм: кримінологічна детермінація і кримінально-правова протидіяСереда В.В. Тероризм: кримінологічна детермінація і кримінально-правова протидія: монографія / В. В. Середа, І. Р. Серкевич; за заг. ред. В. С. Канціра. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 188 с.

У монографії розглядається тероризм як складна соціально-політична, правова і науково-прикладна проблема, розв’язання якої значною мірою обумовлене застосуванням системно-комплексного міжгалузевого підходу до багатовекторних детермінантів цього явища. Розкрито основні підходи до розуміння феномену тероризму як соціального явища та кримінально-караного діяння, досліджено його зміст, обсяг та ознаки, здійснено огляд теоретичних розробок та практичних рекомендацій, сформульованих на основі зарубіжного досвіду кримінально-правової протидії тероризму. Для працівників правоохоронних органів, науковців, студентів юридичних факультетів, та усіх, хто цікавиться проблемами сутності тероризму, його кримінологічної детермінації та пошуків засобів протидії. 

Система виконання покарань у західних областях України в пе ріод 1944–1953 рр.Савчин Г. Я. Система виконання покарань у західних областях України в період 1944–1953 рр.: монографія / Г. Я. Савчин. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 200 с.

У монографії здійснено комплексний історико-правовий аналіз функціо- нування системи виконання покарань у західних областях України впродовж 1944–1953 рр. Сформульовано концептуальні основи діяльності пенітенціарної системи, визначено її основні цілі та завдання на різних етапах існування Радянської держави. Розглянуто взаємозалежність домінування функцій покарання (виховної, каральної, запобіжної) і політико-економічних реалій різних періодів. Відображено формування і зміни державних завдань щодо боротьби зі злочинністю, зокрема у пенітенціарних установах, а також суспільне ставлення до них. Органи виконання покарань досліджуються як складова карально-репресивного апарату в процесах радянізації західних областей України. Окреслено роль установ позбавлення волі в боротьбі радянського політичного режиму з націоналістичним і повстанським рухом у регіоні. Визначено чинники, що мали вплив на комплектування кадрового апарату місць позбавлення волі в західних областях України в період 1944–1953 рр. Опрацьовано нормативно-правову базу, що регулювала діяльність кримі- нально-виконавчої системи, її структуру, відомче підпорядкування, умови й режим тримання засуджених у пенітенціарних установах різних видів. Матеріали монографії сприятимуть ґрунтовному осмисленню та оцінці подій минулого й можуть бути використані в теоретичних і практичних сферах. Для наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів.

Методика розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилюванняКунтій А. І. Методика розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання: монографія / А. І. Кунтій. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 220 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню методики розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання. У роботі вивчається поняття, зміст та визначається структура криміналістичної характеристики умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання, проводиться дослідження її елементів. Розглянуто проблемні питання організації та тактичного забезпе- чення розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання. На підставі дослідження сформульовані обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства та практики його застосування. Для курсантів, студентів, працівників Національної поліції та усіх, хто цікавиться методикою розслідування умисних вбивств, вчинених в стані сильного душевного хвилювання. 

Психологічні захисти в структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справАндрушко Я.С. Психологічні захисти в структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ: монографія / Я. С. Андрушко. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 276 с.

Монографія присвячена дослідженню психологічних захистів у структурі професійної ідентичності майбутнього правоохоронця. Розглянуто основні підходи до розуміння понять «психологічний захист» та «професійна ідентичність». Висвітлено ґенезу психозахистів майбутніх працівників правоохоронних органів у процесі їх професіоналізації. Охарактеризовано номенклатуру психологічних захистів у вітчизняній та зарубіжній науковій думці. В результаті проведеного формувального експерименту визначено сім типів особистостей майбутніх правоохоронців відповідно до таких показників: рівень та статус професійної ідентичності, домінуючий комунікативний захист, застосування курсантською молоддю первинних-вторинних та адаптивних-неадаптивних захистів та їх особистісно-характерологічні якості. Розроблено та впроваджено комплексну програму оптимізації використання психозахистів представниками органів внутрішніх справ. Для практичних психологів, правоохоронців, викладачів, аспірантів, студентів та курсантів відомчих університетів.

Діалогічна проекція взаємодії правоохоронних органів (ОВС – митна служба)Токарська А.С. Діалогічна проекція взаємодії правоохоронних органів (ОВС – митна служба): монографія / А. С. Токарська, Л. С. Франків. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 224 с.

У монографії репрезентоване комплексне дослідження забезпечення корпоративної нормативної взаємодії, засобом реалізації якої є правова комунікація у її діалогічно-прагматичній моделі. Акцентована увага на філософсько-правовому підході до оцінки параметрів такої професійної діяльності у правоохоронній сфері. Розглянуті історико-теоретичні засади формування взаємодії засобами комунікації; названі принципи, механізми та зміст забезпечення реалізації комунікативно-правових засад організаційної діалогічно-прагматичної мети. Видання адресоване фахівцям правоохоронних органів, практикам, які цікавляться культурою корпоративних комунікативних взаємин, науковцям різних галузей наук та дослідникам-магістрам і студентам.

Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в УкраїніДолинська М. С. Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні: монографія / М. С. Долинська. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 988 с.

Проаналізовано стан і методологію дослідження формування та розвитку правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні. Розглянуто генезис нотаріальної діяльності в Давній Європі, а також у Римській та Візантійській імперіях. Виявлено передумови та простежено еволюцію правового регулювання нотаріальної діяльності на різних етапах становлення Української держави. Досліджено значення інституту нотаріату в правовій системі незалежної України та сформульовано пропозиції щодо його вдосконалення. Для науковців, практичних працівників нотаріальної сфери, аспірантів і студентів юридичних вишів і всіх, хто цікавиться окресленою тематикою.

Жангожа Рустем Мультикультуралізм: pro et contra [Текст] / Р. Жангожа, — ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» — Київ, 2016. — 208 с. 

У книзі «Мультикультуралізм: pro et contra» розглядаються процеси активізації глобалізації, яка несе в собі масштабні системні зміни цивілізаційних процесів, а також в соціальному, культурному та індивідуальному вимірі цивілізації. Ці зміни несуть в собі як негативні, так і позитивні признаки і характеристики, які розглядаються автором у контексті мультикультуралізму і транскультурації.

Кваліфікація повторності злочинів: монографіяУстрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія / Н. І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.

У монографії розкрито зміст та обсяг поняття повторності злочинів, розглянуто регламентацію повторності злочинів у Кримінальному кодексі України та врахування її у правозастосовній діяльності, розроблено правила кваліфікації повторності злочинів. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення кримінального закону у вирішенні питань кваліфікації повторності злочинів.

 

Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: монографіяРудий Н. Я. Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: монографія / Назар Ярославович Рудий. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 216 с.

У монографії здійснено спробу історико-правового осмислення зародження та розвитку інституту опіки і піклування в Україні, розкрито закономірності його існування як у звичаєвому, так і позитивному праві. Встановлено зміст та завдання інституту опіки і піклування на різних етапах його розвитку. Виокремлено національні особливості регулювання опікунських відносин, які постійно зберігалися та вдосконалювалися в рамках діючих правових джерел.

Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: монографіяНазар Ю. С. Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: монографія / Ю. С. Назар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 160 с.

У монографії досліджуються відносини, що виникають між органами внутрішніх справ та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час профілактики адміністративних правопорушень. Здійснено характеристику взаємодії суб’єктів на регіональному і місцевому рівнях у системі профілактики адміністративних правопорушень. Розглянуто використання організаційно-правових форм управління у взаємодії територіальних органів внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень.

Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографіяМачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографія / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С. О. Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

Проаналізовано теоретичні і методичні засади педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. Запропоновано концепцію педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, модель її реалізації та критерії ефективності. Розкрито організаційно-методичні засади, зміст, форми, методи та засоби педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного спрямування.

Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України: монографія Красницький І. В., Щутяк Л. С. Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України: монографія / І. В. Красницький, Л. С. Щутяк. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 224 с.

Монографія є комплексним дослідженням питань відповідальності за замах на злочин за кримінальним правом України. Подано авторське бачення змісту та обсягу поняття замаху на злочин, підходів щодо його відмежування від готування до злочину та закінченого злочину. Розглянуто спірні питання вчення про підставу відповідальності за замах на злочин. Узагальнено, систематизовано та уточнено напрацьовані кримінально-правовою наукою та право-застосовною практикою правила кримінально-правової кваліфікації замаху на злочин тощо.

 

Системне тлумачення кримінального закону: монографіяКоханюк Т. С. Системне тлумачення кримінального закону: монографія / Т. С. Коханюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 264 с.

У монографії розкрито зміст та обсяг поняття системного тлумачення кримінального закону. Охарактеризовано співвідношення системного тлумачення кримінального закону із суміжними поняттями, сформульовано й обґрунтовано правила та прийоми системного тлумачення кримінального закону, а також можливість їх реалізації на практиці.

 

Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації: монографіяКовальчук В. П. Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації: монографія / В. П. Ковальчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 224 с.

У монографії комплексно й системно досліджено кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації за кримінальним законодавством України, розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинної організації.