Жангожа Рустем Мультикультуралізм: pro et contra [Текст] / Р. Жангожа, — ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» — Київ, 2016. — 208 с. 

У книзі «Мультикультуралізм: pro et contra» розглядаються процеси активізації глобалізації, яка несе в собі масштабні системні зміни цивілізаційних процесів, а також в соціальному, культурному та індивідуальному вимірі цивілізації. Ці зміни несуть в собі як негативні, так і позитивні признаки і характеристики, які розглядаються автором у контексті мультикультуралізму і транскультурації.

Кваліфікація повторності злочинів: монографіяУстрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія / Н. І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.

У монографії розкрито зміст та обсяг поняття повторності злочинів, розглянуто регламентацію повторності злочинів у Кримінальному кодексі України та врахування її у правозастосовній діяльності, розроблено правила кваліфікації повторності злочинів. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення кримінального закону у вирішенні питань кваліфікації повторності злочинів.

 

Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: монографіяРудий Н. Я. Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: монографія / Назар Ярославович Рудий. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 216 с.

У монографії здійснено спробу історико-правового осмислення зародження та розвитку інституту опіки і піклування в Україні, розкрито закономірності його існування як у звичаєвому, так і позитивному праві. Встановлено зміст та завдання інституту опіки і піклування на різних етапах його розвитку. Виокремлено національні особливості регулювання опікунських відносин, які постійно зберігалися та вдосконалювалися в рамках діючих правових джерел.

Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: монографіяНазар Ю. С. Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: монографія / Ю. С. Назар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 160 с.

У монографії досліджуються відносини, що виникають між органами внутрішніх справ та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час профілактики адміністративних правопорушень. Здійснено характеристику взаємодії суб’єктів на регіональному і місцевому рівнях у системі профілактики адміністративних правопорушень. Розглянуто використання організаційно-правових форм управління у взаємодії територіальних органів внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень.

Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографіяМачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографія / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С. О. Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

Проаналізовано теоретичні і методичні засади педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. Запропоновано концепцію педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, модель її реалізації та критерії ефективності. Розкрито організаційно-методичні засади, зміст, форми, методи та засоби педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного спрямування.

Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України: монографія Красницький І. В., Щутяк Л. С. Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України: монографія / І. В. Красницький, Л. С. Щутяк. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 224 с.

Монографія є комплексним дослідженням питань відповідальності за замах на злочин за кримінальним правом України. Подано авторське бачення змісту та обсягу поняття замаху на злочин, підходів щодо його відмежування від готування до злочину та закінченого злочину. Розглянуто спірні питання вчення про підставу відповідальності за замах на злочин. Узагальнено, систематизовано та уточнено напрацьовані кримінально-правовою наукою та право-застосовною практикою правила кримінально-правової кваліфікації замаху на злочин тощо.

 

Системне тлумачення кримінального закону: монографіяКоханюк Т. С. Системне тлумачення кримінального закону: монографія / Т. С. Коханюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 264 с.

У монографії розкрито зміст та обсяг поняття системного тлумачення кримінального закону. Охарактеризовано співвідношення системного тлумачення кримінального закону із суміжними поняттями, сформульовано й обґрунтовано правила та прийоми системного тлумачення кримінального закону, а також можливість їх реалізації на практиці.

 

Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації: монографіяКовальчук В. П. Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації: монографія / В. П. Ковальчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 224 с.

У монографії комплексно й системно досліджено кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації за кримінальним законодавством України, розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинної організації.

Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографіяКіцул Ю. С. Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографія / Ю. С. Кіцул. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 200 с.

Обґрунтовано адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні, на основі здійсненого аналізу надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення системи правового регулювання їхньої діяльності.

 

Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографіяДашо Т. Ю., Гарасимів Т. З. Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографія / Т. Ю. Дашо, Т. З. Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 212 с.

Розкрито значущість органів внутрішніх справ у процесах становлення громадянського суспільства, виокремлено і проаналізовано роль і місце ОВС в інтеграції України у світове та європейське співтовариство.

 

Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: ор- ганізаційно-правовий аспект: монографіяГурковський М. П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект: монографія / М. П. Гурковський. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 204 с.

Ця робота є першим монографічним дослідженням реєстраційної діяльності публічної адміністрації в організаційно-правовому аспекті. В ній представлено авторську позицію щодо сутності реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Розкрито правову природу реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Розглянуто питання щодо місця інституту реєстрації в системі адміністративного права; змісту і особливостей реєстраційної діяльності та її видів; принципів реєстраційної діяльності публічної адміністрації, а також реформування реєстраційної діяльності відповідно до європейських стандартів. Визначено особливості правового регулювання реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Окреслено місце реєстраційного провадження у структурі адміністративного процесу. Досліджено зміст і особливості, а також стадії реєстраційного провадження.

 

Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографіяГрищук В. К., Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 248 с.

У монографії розглядаються питання кримінальної відповідальності юридичних осіб. Розглянуто підходи вчених щодо правової природи та сутності юридичної особи; проаналізовано становлення кримінальної відповідальності юридичних осіб у деяких зарубіжних державах та нормативне врегулювання такої відповідальності у чинних законодавствах цих держав; проаналізовано аргументи як прихильників, так і опонентів запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні.

Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографіяГнатюк С. С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографія / С. С. Гнатюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 156 с.

У монографії сформульовано положення, узагальнення та висновки, рекомендації та пропозиції, обґрунтовані на підставі особистих досліджень проблематики, пов’язаної з вирішенням актуальних питань структури провадження у справах про адміністративні проступки, опрацюванням та аналізом відповідного законодавства, науково-правових джерел, емпіричного матеріалу.

Природні та соціальні детермінанти формування девіантної по- ведінки людини: філософсько-правовий вимір: монографіяГарасимів Т. З. Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: філософсько-правовий вимір: монографія / Тарас Зеновійович Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 420 с.

Монографія присвячена філософсько-правовому дослідженню природних та соціальних детермінант формування девіантної поведінки людини. Здійснено огляд літератури з філософсько-правових проблем девіантної поведінки людини; визначено основні аспекти становлення людини як особистості у філософсько-правовому вимірі. Проаналізовано девіантність як одну з форм розвитку складноорганізованих систем. Обґрунтовано соціоприродні причини формування асоціальної поведінки особи. Доведено, що злочинність є крайнім виявом девіантної поведінки людини.

 

Некорисливі злочини проти власності: монографіяГаздайка-Василишин І. Б. Некорисливі злочини проти власності: монографія / І. Б. Газдайка-Василишин. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 212 с.

У монографії розглядаються актуальні проблеми теоретичного і практичного характеру щодо складів некорисливих злочинів проти власності за кримінальним правом України. Проводиться юридичний аналіз складів некорисливих злочинів проти власності, їх відмежування від суміжних складів злочинів, пропонуються окремі правила кваліфікації цієї групи злочинів. Аналізується нормативно-правове регулювання, пропонується низка змін до чинного кримінального законодавства.

Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії: монографіяБліхар В. С. Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії : монографія / В. С. Бліхар. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – 516 с.

Монографію присвячено дослідженню, в якому відображаються теоретичні й практичні аспекти відносин між державою і церквою в аспекті дихотомії влади та суспільства. Переконливо доводиться, що формування громадянського суспільства не тільки пов’язане з принципами диференціації політики й життєвого світу, свободи віросповідання і віротерпимості (толерантності), але й виявляється їхнім іманентним інтелектуальним і духовним проявом у процесі формування демократичного політичного режиму й врядування. Спираючись на інтелектуальний досвід європейської філософії, пропонується теоретичне обґрунтування взаємозв’язку між розумінням людиною свого духовного буття та розбудовою свого життєвого простору. Визначальну роль у європейській цивілізаційній історії відіграла ідея поділу влади на земну і «небесну», яка завдяки теоретичній філософії втілилася у принцип диференціації держави і суспільства.

 

Семіотика права: монографіяБалинська О. М. Семіотика права: монографія / О. М. Балинська. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

У монографії запропоновано новий науковий напрям – семіотику права як філософсько-правову концепцію, що здатна забезпечити дослідження права як системи специфічних функціонально зорієнтованих знаків, кодів, символів тощо. Для цього здійснено лінгвістично-семіологічний аналіз їх суспільного змісту, виникнення, розвитку, функціонування та сприйняття соціальними суб’єктами у процесі правових відносин, а також продемонстровано прикладний аспект застосування семіотичного підходу у праві й розкрито характеристику поняття homo semioticus як знакової одиниці правової дійсності.

Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення.