Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища

(Наукова доповідь за темою дослідження)

Активізації  національних процесів у сучасному світі сприяє розвиток інформатизації, збагачення  інформаційної основи соціокультурних процесів новою інформацією. Однак інтересам національного розвитку відповідає  насамперед інформація, створена у відповідній національній традиції  або ж необхідним чином адаптована до цієї традиції із-за меж національного інформаційного простору. У зв’язку з цим при розгляді трансформації  сучасної  інформаційної основи, на якій  відбувається  еволюція держави й нації, набувають  вагомого  значення як  особливості організації  власного  виробництва та використання інформаційних ресурсів в інтересах національного розвитку, так і врахування   зовнішніх  факторів, пов’язаних   із впливами глобального інформаційного простору на національний інформаційний процес. При цьому слід зазначити, що в умовах сучасної України саме зовнішні фактори в розбудові національного інформаційного простору на сьогодні є превалюючими, що не завжди позитивно впливає на процес розвитку українського суспільства.

 

Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі

(Наукова доповідь за темою дослідження)

У процесі свого розвитку глобальний інформаційний простір забезпечив охоплення всіх сфер життя суспільства. На базі прискореного розвитку техніко-технологічних засобів в інформаційній діяльності він збагачується все більш ефективними можливостями проникнення в інформаційний простір кожної нації, держави, об’єктивно сприяючи культурній  асиміляції, уніфікації розвитку за виробленими в процесі глобалізації шаблонами. У стратегічній перспективі такий розвиток інформаційної сфери сучасної цивілізації не є перспективним, оскільки одноманітним розв’язанням наявних проблем збіднює загальний арсенал можливостей для реагування на нові виклики, що надалі поставатимуть перед цивілізацією. Сучасні інтереси серед держав-лідерів сьогодення, провідних ініціаторів глобалізації, що насамперед відображаються на цьому етапі розвитку в характеристиках глобального інформаційного простору, закривають перед цими можливостями перспективу, і негативні впливи на інформаційний простір держав і націй посилюються.

 

Соціальні мережі як інструмент  взаємовпливу  влади та громадянського суспільства 

(Наукова доповідь за темою дослідження)

Розвиток горизонтальних форм обміну інформацією – соцмереж  особливо динамічно й наочно проявився в останні десятиріччя в постсоціалістичних країнах, регіонах кардинальних суспільних перетворень, у тому числі в новій Українській державі. У політичній сфері на зміну однопартійній системі в Україні прийшла ціла плеяда партій, громадських об’єднань і рухів,  що об’єктивно створюють умови для багатоваріантних можливостей розв’язання проблем, які постають перед Україною, а також із  захопленням змагаються між собою за власні інтереси та владу. У сфері економіки державна власність, колективне господарювання в аграрному секторі втратили традиційну для соціалістичного періоду розвитку монополію і  замінені  ринковими формами господарювання з усією різноманітністю форм цієї діяльності, що також відображена в інформаційній сфері, у національному інформаційному просторі.

 

«Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства»  

Глобальна інформатизація як технологічна основа  активізації глобальних процесів в усіх регіонах світу не лише забезпечує доступ  всім категоріям членів сучасного суспільства до його інформаційних ресурсів, але  й залучає їх також до активної участі в інформаційних обмінах, до масового розвитку процесів інфотворення. Інформаційні технології сучасності сприяють  зростанню соціальної активності членів суспільства. Ця активність виражається сьогодні в реалізації можливостей для самовираження, для обміну соціальним досвідом, для діяльності, спрямованої на особисте вдосконалення і прогресивний  розвиток суспільства. При цьому в останні роки з розвитком інформаційних технологій, загальносуспільної системи соціальних інформаційних комунікацій в Україні ми спостерігаємо характерний також і для інших країн світу  процес самоорганізації вітчизняного інформаційного простору в напрямі формування  системи соціальних інформаційних мереж. Детальніше

 

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища  на соціокультурну  сферу  України

(Аналітична доповідь)

 Процес глобальних перетворень в масштабах сучасної цивілізації  здійснюється на основі  розвитку глобальних інформаційних ресурсів і засобів їх  використання в усіх регіонах світу. В сукупності ці ресурси і засоби їх використання складають глобальний інформаційний простір ,  що знаходиться в процесі прискореного розвитку і задає загальний темп перетворень в інформаційній сфері  кожної нації і держави.  Структуризація даного виду ресурсів у відповідності із загальносуспільними потребами сприяє формуванню на їх основі загальноцивілізаційної інформаційної бази, що посилює свій комплексний вплив на всі сторони життя людей у планетарному вимірі. В контексті розвитку процесу структуризації цієї бази  вже вирізняються певні групи  інформаційних ресурсів зі своїми характерними ознаками. Детальніше

 

Інформатизація і модернізація  соціокультурної сфери суспільства: взаємодія і розвиток

( Наукова доповідь)

У період входження до постіндустріального, інформаційного етапу розвитку суспільства особливістю основних загальноцивілізаційних процесів є раніше невідома активізація двох основних діалектично взаємопов’язаних тенденцій еволюції інформаційних процесів. Одна з них полягає у збільшенні кількості та  зміцненні інформаційних зв’язків глобального значення, що у своїй сукупності створюють умови для функціонування глобального інфор-маційного простору. Сьогодні цей простір, доступний     завдяки наявним технічним можливостям для будь-якої людської спільності і є основою зрос-таючої єдності, цілісності людства. Детальніше