Розділ I Інформаційно-комунікаційний аспект процесу суспільних трансформацій

УДК 008(100)–027.511:004.738.5:004.056.54

Валерій Горовий,

заступник генерального директора НБУВ,

д-р іст. наук

НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ

У статті розглядаються трансформації загальноцивілізаційного інформаційного простору в контексті розвитку глобалізації та посилення глобальних впливів на національні інформаційні ресурси.

Ключові слова: глобалізація, глобальний інформаційний простір, національні інформаційні ресурси, інформаційні технології, інформаційна безпека, інформаційні бази.

УДК 004.056(477):004.378.5:340.147 

Сергій Кандауров,

гендиректор Інституту міжнародних досліджень

Української академії наук

ПРО ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ КІБЕРНЕТИЧНИХ ЗАГРОЗ ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті окреслюються ключові розбіжності в позиціях країн-лідерів у сфері кібернетичного озброєння щодо механізмів міжнародного контролю за гонкою кіберозброєння та національної відповідальності за кіберпростір. Також порушуються окремі проблемні питання формування політики України у сфері інформаційної безпеки.

Ключові слова: інформаційна безпека, кібернетична безпека, кібернетичний простір, кіберозброєння, кібершпигунство, міжнародні угоди, політична довіра, міжнародна взаємодія.

УДК 342.511–057.341(042.5):94(093.2)

Володимир Удовик,

директор Фонду Президентів України НБУВ, канд. іст. наук

ПУБЛІЧНІ ПРОМОВИ ПРЕЗИДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

У статті розглядається типологія публічних виступів президентів провідних країн світу, їх збереження та забезпечення дистантного доступу до них.

Ключові слова: президент, бібліотека, публічні промови, Інтернет, документальна спадщина, політична історія.

УДК 021.6:32:004.7

Тетяна Гранчак,

заввідділу СІАЗ НБУВ, старш. наук. співроб., д-р соц. ком.

СТАНОВЛЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ЯК СУБ’ЄКТА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Стаття присвячена розкриттю процесу трансформації соціального інституту бібліотеки з інформаційної бази та каналу політичної комунікації на суб’єкт політико-комунікативної взаємодії, висвітленню впливу на цей процес техніко-технологічних, економічних, політичних, релігійно-ідеологічних та культурно-освітніх чинників.

Ключові слова: політична комунікація, інформаційно-комунікативна діяльність, бібліотека, інтернет-технології.

УДК 351–028.27:323

Людмила Галаган,

завідувач інформаційно-аналітичного відділу ФПУ НБУВ,

канд. політ. наук

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Е-УРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОМУНІКАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

У статті розглянуто особливості впровадження та функціонування системи електронного урядування в Україні, а також формування й доступ громадян до масиву інформаційних ресурсів у межах цієї системи, що забезпечує активну комунікацію влади й суспільства з актуальних питань державного управління.

Ключові слова: е-урядування, документальні ресурси, електронний уряд, інформаційно-комунікативні технології, органи державної влади.

УДК 004.7:351–028.27:34

Олег Ворошилов,

старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВОМУ СУПРОВОДІ СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ

У статті розглядаються основні тенденції використання інформа- ційних технологій в інтересах подальшого суспільного розвитку, аналізується вітчизняний досвід використання сучасних інформаційних технологій при впровадженні суспільних реформ.

Ключові слова: інформаційні ресурси, інформаційне суспільство, інфор- маційно-комунікаційні технології, електронне врядування, реформування державного управління.

УДК 342.5:35.078.3:303.412.3

Олена Бусол,

старш. наук. співроб. НЮБ НБУВ, канд. юрид. наук

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Розглянуто аспекти організації роботи інформаційно-аналітичних підрозділів органів державної влади.

Ключові слова: інформаційно-аналітична робота, організація, аналітичні підрозділи, органи державної влади.

УДК 004.65:050:025.5(477)

Олена Пастушенко,

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів

МОН України, канд. філол. наук

РОЗВИТОК ЗВЕДЕНИХ ТА КОРПОРАТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПЕРІОДИКИ ЯК НАУКОВО-ДОВІДКОВОГО СЕГМЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

УДК 005.921.1–022.324:004.422.833

Алла Кисельова,

голов. спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України,

канд. іст. наук

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ: АРХІТЕКТУРА АРХІВНОГО МОДУЛЯ

Розглянуто системи електронного документообігу в державних установах, що передбачає роботу як з електронними документами в системі діловодства, на які накладається електронний цифровий підпис, так і з електронними образами документів, а також автоматизовану реєстрацію традиційних документів. Наголошується, що не означає на сьогодні повної відмови державної установи від традиційного (паперового) діловодства.

Ключові слова: системи електронного документообігу, електронні документи, електронне діловодство.

УДК 004.738(1–61)

Світлана Горова,

наук. співроб. ФПУ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

У статті розглядаються характерні особливості процесу розвитку сучасних соціальних інформаційних комунікацій, активізація в цьому процесі електронних інформаційних технологій, у тому числі, соціальних мереж і блогосфери.

Ключові слова: інформаційні комунікації, інформаційний суверенітет, інфосфера, соціальні мережі, інформаційно-психологічні впливи.

УДК 002.1–021.161:340.136(477)

Андрій Блажкевич,

наук. співроб. НЮБ НБУВ, канд. іст. наук,

Юлія Калініна-Симончук,

наук. співроб. НЮБ НБУВ

РОЛЬ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ІНФОРМАЦІЮ

У статті проаналізовано поняття «правової інформації» в різних аспектах її розуміння, взаємозв’язок інформації і права в реалізації права громадян України на інформацію.

Ключові слова: інформація, правова інформація, право, інформаційне законодавство.

УДК 324(477)"2010":81’234:004.43:32.019.5

Ірина Сєкунова,

мол. наук. співроб. ФПУ НБУВ

АГІТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2010 р. В УКРАЇНІ

У статті розглядаються приклади позитивного використання прийомів соціально-психологічного впливу на свідомість і підсвідомість рецепієнтів- виборців у політичній рекламі головних кандидатів-претендентів на посаду Президента України у 2010 р.

Ключові слова: політична реклама, програмування, маніпуляція, якір, передвиборна кампанія, виборці, громадська думка.

УДК 342.4(477):027.021(477–25)

Олег Натаров,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЇ: АСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

У статті розглядаються проблеми внесення змін до Конституції, сучасний конституційний процес в Україні, аспекти співробітництва спеціального допоміжного органу при Президентові України, створеного з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України – Конституційної Асамблеї – з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського НАН України.

Ключові слова: Конституція України, внесення змін до конституцій, Конституційна Асамблея, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

УДК 004.77:347.78(0.027.8)

Валентина Семесько,

в. о. мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

У науковій статті здійснено дослідження досвіду зарубіжних країн з питань захисту авторського права в мережі Інтернет, вивчено застосування технічних засобів для захисту авторського права у світовій мережі. Запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства щодо захисту авторського права в мережі Інтернет.

Ключові слова: авторське право, піратство, способи захисту авторського права в мережі Інтернет.

УДК 303.436.2:94(477)"1939/1945"

Олександр Кравченко,

здобувач НБУВ

ДОКУМЕНТИ ЦДАГО УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПАРТИЗАНСЬКОГО З’ЄДНАННЯ ім. І. Ф. БОРОВИКА

У статті аналізується склад, зміст та інформаційний потенціал архівних документів з’єднання в Центральному державному архіві громадських об’єднань (ЦДАГО) України, а також висвітлюється історія бойової діяльності партизанського з’єднання ім. І. Ф. Боровика.

Ключові слова: Центральний державний архів громадських об’єднань (ЦДАГО) України, партизанський рух, фонд, групи документів, рукопис, копія.

УДК 025.2:004.63

Галина Покровська,

голов. бiблiограф НЮБ НБУВ

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Розглядаються питання можливості часткового вирішення проблем поповнення фондів бібліотек, що значно ускладнилися в період нинішніх ринкових відносин, за допомогою створення інформаційних баз даних Службою інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) НБУВ.

Ключовi слова: бiблiотечнi фонди, Iнтернет, iнформатизацiя, база даних, СІАЗ.