Друк

Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавстваНазар Ю.С. Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: монографія / Ю.С. Назар, І.М. Проць. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 172 с.

У монографії досліджено відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням норм, які передбачають адміністративну та фінансово-правову відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері. Акцентовано на зміст заходів впливу за правопорушення у бюджетній сфері та діяльність суб’єктів, які їх застосовують. Встановлено прогалини законодавчого регулювання вказаних деліктних відносин і надано обґрунтовані рекомендації, спрямовані на поліпшення діяльності органів публічної влади стосовно застосування заходів відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері. Основні положення монографії спрямовано для розгляду і вивчення науковцями, юристами, викладачами закладів вищої освіти, аспірантами, студентами.

Друк

Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимір

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимірГрищук А. Б. Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимір: монографія / А. Б. Грищук. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 232 с.

У монографії досліджено на основі сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень правової науки адміністративно-правове регулювання професійної підготовки державних службовців, а також сформульовано низку нових теоретичних положень, обґрунтовано висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань прийняття та проходження державної служби в Україні. Визначено основні новели та ключові моменти чинного на сьогодні Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889. Основні положення монографії спрямовано для системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, науковців вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам та слухачам зі спеціальностей: «Державне управління», «Державна служба», «Управління суспільним розвитком», «Публічне адміністрування». 

Друк

Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом України

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом УкраїниФедорчук І. М. Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом України: монографія / І. М. Федорчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 240 с.

Подано комплексне дослідження обставин, які обтяжують покарання за кримінальним правом України. Розглянуто історичний розвиток та окреслено обставини, які обтяжують покарання у кримінальному законо- давстві окремих зарубіжних держав. Досліджено співвідношення обставин, які обтяжують покарання, з іншими загальними засадами призначення покарання (тяжкість вчиненого злочину, особа винного); доцільність вичерпного переліку обставин, які обтяжують покарання. Проаналізовано врахування обставин, які обтяжують покарання, судом при призначенні покарання, основні труднощі під час врахування обставин, які обтяжують покарання. Наголошено на відмінності між обставинами, які обтяжують покарання, та кваліфікуючими ознаками складу злочину. Для фахівців із кримінального права, працівників правоохоронних органів, слухачів юридичних вишів і факультетів.

Друк

Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціуміТеоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі: монографія / В. В. Середа, Р. І. Благута, О. М. Балинська, З. Я. Ковальчук, О. М. Ковбич, Л. Й. Гуменюк та ін.; за заг. ред. З. Р. Кісіль. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 600 с.

Розглянуто теоретично-практичні, психолого-правові та соціальні проблеми конструктивної взаємодії населення і поліції; уявлення громадян про довіру до працівників МВС; професійну підготовку працівників поліції, професійне становлення курсантів у ВНЗ МВС; нормативно-ціннісні та мотиваційно-поведінкові моделі їхньої професійної діяльності; шляхи подолання корупції в системі МВС; професійну деформацію працівників правоохоронних органів: її суть, теоретичне обґрунтування, методологічні підходи до вивчення, професіоналізацію і кадрову політику як чинники попередження; формування в цьому контексті механізмів психозахисту та психоемоційного вигоряння; комунікативності; психологічну готовність курсантів МВС до професійної діяльності; формування якостей, необхідних для конструктивної взаємодії; планування їхнього майбутнього в аспекти позитивного світогляду; управлінську компетенцію; професійного становлення курсантів у вишівській системі МВС; психолого-педагогічні та організаційно-правові чинники діяльності навчальних закладів і поліції у профілактичній та правоосвітній роботі.

Друк

Кримінально-правові засоби охорони економіки України

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Кримінально-правові засоби охорони економіки УкраїниФранчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України: монографія / В. В. Франчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 244 с.

Монографія є першим у вітчизняній правовій науці комплексним дослідженням кримінально-правових засобів охорони економіки України, в якому представлений новий ракурс розгляду проблематики злочинності в економічній сфері з уваги на її сучасний стан. Досліджено стан вивчення проблеми в юридичній літературі, історичний розвиток та зарубіжний досвід. Встановлено відповідність кримінально-правових засобів охорони економіки України чинним міжнародним договорам. Запропоновано визначення поняття кримінально-правових засобів охорони економіки України з відмежуванням водночас його від суміжних понять. Встановлено особливість їх застосування та ефективність реалізації. Сформульовано аргументовані рекомендації, щодо змін до кримінального законодавства.