Матеріали з бібліометрії та наукометрії

  Нормативні акти

 1. Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540
 2. Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України

Монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій

 1. Анализ цитирования в библиометрии / С. В. Бредихин, А. Ю. Кузнецов, Н. Г. Щербакова. – Новосибирск : ИВМиМГ СО РАН, НЭИКОН, 2013. 344 с.
 2. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 173 c.
 3. Науковедческие исследования : Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям; Отв. ред. А. И. Ракитов. (Сер.: Методологические проблемы развития науки и техники).
  2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2005 | 2004 | 2003
 4. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса : [монография] / В. В. Налимов, З. М. Мульченко. – Москва : Наука, 1969. – 192 с.
 5. Управление большими системами / Сб. тр. Спец. вып. 44. – Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / [под ред. Д. А. Новикова, А. И. Орлова, П. Ю. Чеботарева]. – М.: ИПУ РАН, 2013. – 568 с.

Статті з періодичних видань

 1. Альтернативные подходы к оценке научных результатов / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Вестник Российской академии наук. – 2015. – № 2, том 85. – С. 115-122.
 2. Библиометрические системы в поддержку научных исследований [Электронный ресурс] / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: Труды XXII международной конференции (Крым, Судак, 6-14 июня 2015 г.)
 3. Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 4. – С. 8-12.
 4. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива / Л. Костенко, Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – С. 29-32.
 5. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях / О. А. Гальчевська // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – Вип. 23. – С. 115-126.
 6. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 12-14.
 7. Закономірності соціальних комунікацій / Л. Костенко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 11. – С. 12-15.
 8. Интернет-активность как обязанность ученого [Электронный ресурс] / М. М. Горбунов-Посадов.
 9. Как оценивать результативность работы институтов ФАНО. Частный взгляд участника процесса [Электронный ресурс] / М. Фейгельман // Троицкий вариант. – 2015. – № 13 (182)
 10. Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л. И. Костенко, О. И. Жабин, Е. А. Кухарчук, Т. В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2014. – Вип. 12. – С. 70-78.
 11. Наука України у світовому інформаційному просторі / І. Мриглод, О. Мриглод // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 10. – С. 3-18.
 12. Наукова декларація – вимога часу / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 1. – С. 26-28.
 13. Наукове декларування в е-середовищі університету / О. В. Воскобойникова-Гузєва, В. О. Копанєва, Л. Й. Костенко // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – Вип. 23. – С. 192-198.
 14. Наукоемкие технологии в библиотеке / Л. И. Костенко, А. И. Жабин, Е. А. Копанева, Т. В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2013. – Вып. 11. – С. 70-81.
 15. Наукометричне невігластво (щодо манії бюрократій запровадити цифрове оцінювання науки) / О. Попович // Граніт науки. – 2020.
 16. Наукометрия: новые функции и проблемы адекватности / Б. Малицкий, В. Рыбачук, А. Попович, А. Корецкий // Наука и инновации. – 2013. – № 1. – С. 11-17.
 17. Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – С. 285-295.
 18. Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко та ін. // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 25-29.
 19. Наукометрія проти інсинуацій / А. Шевченко, М. Іоргов, В. Шадура // Дзеркало тижня. – 2013. – № 38, 18 жовтня 2013.
 20. Національні індекси наукового цитування / Є. О. Копанєва // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 4. – С. 29-35.
 21. Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції / А. Старостіна, В. Осецький, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2018. – № 4(199). – С. 35-45.
 22. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Scіence та ScіVerse Scopus / Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1. – С. 6-21.
 23. Про вимірювання наукової ефективності / О. І. Мриглод, Р. Кенна, Ю. В. Головач, Б. Берш // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 10. – С. 76-85.
 24. Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ / І. Л. Кучма, С. А. Назаровець // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – С. 86-91.
 25. Світові наукометричні системи / Є. Кухарчук // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – С. 7-11
 26. Управління ризиками фінансування грантових проектів соціально-економічного напряму вкласичних університетах з урахуванням індексування в міжнародних бібліометричних базах даних / А. О. Старостіна, В. А.Кравченко // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 15-16 жовтня 2015 р.) – Херсон, Видавничий дім "Гельветика". – 2015. – С. 111-112.
 27. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics / D. Hicks, P. Wouters, L. Waltman, S. de Rijcke, I. Rafols // Nature, April 23, 2015 (vol. 520), pp. 429-431.
 28. Google Scholar, Web of Science, and Scopus: a systematic comparison of citations in 252 subject categories / Alberto Martin-Martin, Enrique Orduna-Malea, Mike Thelwall, Emilio Delgado Lopez-Cozar // Journal of Informetrics, vol. 12, no. 4, pp. 1160-1177, 2018.
 29. San Francisco Declaration on Research Assessment
 30. Scopus замість науки: чи потрібно це Україні / В. Горбатенко та ін. // Голос України. – 2018, 1 червня.
 31. Statement by three national academies (Acad?mie des Sciences, Leopoldina and Royal Society) on good practice in the evaluation of research ers and research programmes. – 2017 [Заява трьох національних академій наук (Франції, Німеччини, Великої Британії) про оцінювання дослідників і дослідницьких програм]

Загальнодоступні бібліометричні бази даних, наукометричні системи та супутня інформація

 1. Бібліометрика української науки / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
 2. Все украинские журналы в Scopus и Web of Science / Open Science in Ukraine
 3. Российский индекс научного цитирования / Научная электронная библиотека
 4. Український індекс наукового цитування / Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»
 5. О создании библиометрических систем академий наук – членов МААН и их интеграцию в единую информационно-аналитическую систему [проект]
 6. Index Copernicus [Польща]
 7. Ranking Web [Іспанія] :
  Research Centers   |   Universities   |   Business Schools   |   Hospitals   |   Repositories
 8. Research Excellence Framework [система оцінювання наукових досліджень у Великобританії]
 9. SCImago Journal & Country Rank [Іспанія]
 10. Scopus   [безкоштовний сервіс для визначення показників цитування науковця в системі Scopus]


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua/