Матеріали з бібліометрії та наукометрії

  Нормативні акти

 1. Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540
 2. Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України

Монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій

 1. Анализ цитирования в библиометрии / С. В. Бредихин, А. Ю. Кузнецов, Н. Г. Щербакова. – Новосибирск : ИВМиМГ СО РАН, НЭИКОН, 2013. 344 с.
 2. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 173 c.
 3. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса : [монография] / В. В. Налимов, З. М. Мульченко. – Москва : Наука, 1969. – 192 с.
 4. Россия в мировой науке : библиометрический анализ [монография] / И. В. Маршакова-Шайкевич; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФРАН, 2008. – 227 с.
 5. Управление большими системами / Сб. тр. Спец. вып. 44. – Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / [под ред. Д. А. Новикова, А. И. Орлова, П. Ю. Чеботарева]. – М.: ИПУ РАН, 2013. – 568 с.

Статті з періодичних видань

 1. Альтернативные подходы к оценке научных результатов / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Вестник Российской академии наук. – 2015. – № 2, том 85. – С. 115-122.
 2. Библиометрические системы в поддержку научных исследований [Электронный ресурс] / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: Труды XXII международной конференции (Крым, Судак, 6-14 июня 2015 г.)
 3. Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 4. – С. 8-12.
 4. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива / Л. Костенко, Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – С. 29-32.
 5. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях / О. А. Гальчевська // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – Вип. 23. – С. 115-126.
 6. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 12-14.
 7. Закономірності соціальних комунікацій / Л. Костенко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 11. – С. 12-15.
 8. Интернет-активность как обязанность ученого [Электронный ресурс] / М. М. Горбунов-Посадов.
 9. Как оценивать результативность работы институтов ФАНО. Частный взгляд участника процесса [Электронный ресурс] / М. Фейгельман // Троицкий вариант. – 2015. – № 13 (182)
 10. Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л. И. Костенко, О. И. Жабин, Е. А. Кухарчук, Т. В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2014. – Вип. 12. – С. 70-78.
 11. Наука України у світовому інформаційному просторі / І. Мриглод, О. Мриглод // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 10. – С. 3-18.
 12. Наукова декларація – вимога часу / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 1. – С. 26-28.
 13. Наукове декларування в е-середовищі університету / О. В. Воскобойникова-Гузєва, В. О. Копанєва, Л. Й. Костенко // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – Вип. 23. – С. 192-198.
 14. Наукоемкие технологии в библиотеке / Л. И. Костенко, А. И. Жабин, Е. А. Копанева, Т. В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2013. – Вып. 11. – С. 70-81.
 15. Наукометрия: новые функции и проблемы адекватности / Б. Малицкий, В. Рыбачук, А. Попович, А. Корецкий // Наука и инновации. – 2013. – № 1. – С. 11-17.
 16. Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – С. 285-295.
 17. Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко та ін. // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 25-29.
 18. Наукометрія проти інсинуацій / А. Шевченко, М. Іоргов, В. Шадура // Дзеркало тижня. – 2013. – № 38, 18 жовтня 2013.
 19. Національні індекси наукового цитування / Є. О. Копанєва // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 4. – С. 29-35.
 20. Негауссово распределение как свойство сложных систем, организованных по типу ценозов / Н. И. Делас, В. А. Касьянов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3(4). – С. 27-32.
 21. Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції / А. Старостіна, В. Осецький, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2018. – № 4(199). – С. 35-45.
 22. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Scіence та ScіVerse Scopus / Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1. – С. 6-21.
 23. Предельно гиперболический закон распределения в самоорганизованных системах / Н. И. Делас, В. А. Касьянов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 4/4. – С. 13-18.
 24. Про вимірювання наукової ефективності / О. І. Мриглод, Р. Кенна, Ю. В. Головач, Б. Берш // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 10. – С. 76-85.
 25. Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ / І. Л. Кучма, С. А. Назаровець // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – С. 86-91.
 26. Світові наукометричні системи / Є. Кухарчук // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – С. 7-11
 27. Синергетическая парадигма закономерностей социальных коммуникаций / Л. И. Костенко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2013. – Вып. 11. – С. 103-111.
 28. Управління ризиками фінансування грантових проектів соціально-економічного напряму вкласичних університетах з урахуванням індексування в міжнародних бібліометричних базах даних / А. О. Старостіна, В. А.Кравченко // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 15-16 жовтня 2015 р.) – Херсон, Видавничий дім "Гельветика". – 2015. – С. 111-112.
 29. Формализованные методы анализа документальных информационных потоков / Н С. Редькина // Библиосферв. – 2005. – № 2. – С. 51-59.
 30. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics / D. Hicks, P. Wouters, L. Waltman, S. de Rijcke, I. Rafols // Nature, April 23, 2015 (vol. 520), pp. 429-431.
 31. Comparing source coverage, citation counts and speed of indexing in Google Scholar and Scopus / Henk F. Moed, Judit Bar-Ilan, Gali Halevi [arXiv.org]
 32. Google-декларація оцінить роботу науковця / Л. Костенко // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 232 (5852), 9 грудня 2016. – С. 8.
 33. Google Scholar, Web of Science, and Scopus: a systematic comparison of citations in 252 subject categories / Alberto Martin-Martin, Enrique Orduna-Malea, Mike Thelwall, Emilio Delgado Lopez-Cozar // Journal of Informetrics, vol. 12, no. 4, pp. 1160-1177, 2018.
 34. San Francisco Declaration on Research Assessment
 35. Statement by three national academies (Acad?mie des Sciences, Leopoldina and Royal Society) on good practice in the evaluation of research ers and research programmes. – 2017 [Заява трьох національних академій наук (Франції, Німеччини, Великої Британії) про оцінювання дослідників і дослідницьких програм]

Загальнодоступні бібліометричні бази даних, наукометричні системи та супутня інформація

 1. Бібліометрика української науки / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
 2. Все украинские журналы в Scopus и Web of Science / Open Science in Ukraine
 3. Российский индекс научного цитирования / Научная электронная библиотека
 4. Український індекс наукового цитування / Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»
 5. О создании библиометрических систем академий наук – членов МААН и их интеграцию в единую информационно-аналитическую систему [проект]
 6. Index Copernicus [Польща]
 7. Ranking Web [Іспанія] :
  Research Centers   |   Universities   |   Business Schools   |   Hospitals   |   Repositories
 8. Research Excellence Framework [система оцінювання наукових досліджень у Великобританії]
 9. SCImago Journal & Country Rank [Іспанія]
 10. Scopus   [безкоштовний сервіс для визначення показників цитування науковця в системі Scopus]


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua/