bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг університетів і науково-дослідних інститутів

Зазвичай бібліометричні профілі розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності їх дослідницької діяльності. Система Google Scholar надає можливість створення таких профілів університетам і науково-дослідним інститутам. Нижче в таблиці наведено значення індексів Гірша* цих інституцій. Дані оновлено 25.10.2019.


п/п
Університет, науково-дослідний інститут h-
індекс
0 Інститут ядерних досліджень НАН України
129
0 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України
126
0 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України
120
0 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
110
0 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України
98
0 Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
97
0 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
95
0 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
93
0 Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України
91
0 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України
90
0 Одеський національний морський університет МОН України
88
0 Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України
84
0 Інститут археології НАН України
83
0 Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України
83
0 Тернопільський національний економічний університет МОН України
80
0 Інститут економіки та прогнозування НАН України
80
0 Сумський державний університет МОН України
75
0 Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
75
0 Львівський державний університет фізичної культури МОН України
74
0 Київський національний торговельно-економічний університет МОН України
73
0 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України
73
0 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України
73
0 Університет банківської справи Національного банку України
72
0 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
72
0 Інститут історії України НАН України
71
0 Дніпропетровська медична академія МОЗ України
69
0 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України
68
0 Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
68
0 Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
68
0 Національна академія внутрішніх справ МВС України
64
0 Одеський національний політехнічний університет МОН України
63
0 Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
63
0 Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України
63
0 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України
62
0 Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України
62
0 Вінницький національний технічний університет МОН України
61
0 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
61
0 Національний авіаційний університет МОН України
60
0 Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України
59
0 Інститут гідробіології НАН України
58
0 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
57
0 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
57
0 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України
57
0 Одеський національний економічний університет МОН України
57
0 Інститут вищої освіти НАПН України
55
0 Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
54
0 Інститут педагогіки НАПН України
54
0 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України
53
0 Одеський державний екологічний університет МОН України
53
0 Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова МОН України
53
0 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України
53
0 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України
52
0 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України
52
0 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України
52
0 Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України
50
0 Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України
50
0 Інститут проблем виховання НАПН України
50
0 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України
49
0 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
49
0 Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
48
0 Інститут економіки промисловості НАН України
47
0 Інститут всесвітньої історії НАН України
45
0 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
45
0 Запорізький національний технічний університет МОН України
45
0 Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
45
0 Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
45
0 Університет державної фіскальної служби України
44
0 Український державний хіміко-технологічний університет МОН України
44
0 Академія фінансового управління МОН України
43
0 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України
43
0 Харківський національний медичний університет МОЗ України
43
0 Чернігівський національний технологічний університет МОН України
43
0 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
43
0 Полтавська державна аграрна академія МОН України
43
0 Національний фармацевтичний університет МОЗ України
43
0 Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України
42
0 Запорізький державний медичний університет МОЗ України
42
0 Cумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України
41
0 Харківський національний університет будівництва та архітектури МОН України
41
0 Сумський національний аграрний університет МОН України
40
0 Інститут морської біології НАН України
40
0 Університет менеджменту освіти НАПН України
40
0 Маріупольський державний університет МОН України
39
0 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України
39
0 Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України
38
0 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
37
0 Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України
36
0 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
36
0 Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України
36
0 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури МОН України
36
0 Міжнародний інститут соціоніки
35
0 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України
35
0 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України
35
0 Донецький юридичний інститут МВС України
34
0 Міжрегіональна Академія управління персоналом
34
0 Українська медична стоматологічна академія МОЗ України
34
0 Хмельницький національний університет МОН України
34
0 Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України
33
0 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України
33
0 Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України
33
0 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України
32
0 Інститут прикладної фізики НАН України
32
0 Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН України
32
0 Одеська національна академія харчових технологій МОН України
32
0 Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
31
0 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
31
0 Українська інженерно-педагогічна академія МОН України
31
0 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
31
0 Харківська державна академія фізичної культури МОН України
31
0 Херсонський державний університет МОН України
31
0 Харківський національний аграрний ніверситет імені В.В.Докучаєва МОН України
30
0 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького МОН України
30
0 Харківська державна академія культури Мінкультури України
30
0 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА» МОН України
29
0 Центральноукраїнський (Кіровоградський) національний технічний університет МОН України
29
0 Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України
29
0 Вінницький національний аграрний університет МОН України
28
0 Інститут біології тварин НААН України
28
0 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка МОН України
28
0 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України
27
0 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького МОН України
26
0 Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
26
0 Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
25
0 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МОН України
25
0 Національний університет «Одеська морська академія» МОН України
25
0 Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами (громадська організація)
24
0 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України
24
0 Інститут екології Карпат НАН України
23
0 Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України
23
0 Інститут фізики гірничих процесів НАН України
23
0 Інститут фiзiологiї рослин i генетики НАН України
23
0 Національний університет харчових технологій МОН України
23
0 Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України
23
0 Інститут економіко-правових досліджень НАН України
22
0 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України
22
0 Академія муніципального управління МОН України
22
0 Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
22
0 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Мінкультури України
22
0 Миколаївський національний аграрний університе МОН України
21
0 Подільський державний аграрно-технічний університет МОН України
21
0 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту МОН України
21
0 Інститут технічних проблем магнетизму НАН України
20
0 Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України
20
0 Бердянський університет менеджменту і бізнесу МОН України
19
0 Буковинський університет, приватний вищий навчальний заклад
19
0 Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова НАН України
18
0 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
18
0 Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського НАМН України
18
0 Український інститут експертизи сортів рослин Мінагрополітики України
16
0 Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України
16
0 Інститут гастроентерології НАМН України
15
0 Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової Мінкультури України
15
0 Інститут модернізації змісту освіти МОН України
15
0 Криворізький ботанічний сад НАН України
15
0 Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України
14
0 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
14
0 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка МОН України
14
0 Таврійський державний агротехнологічний університет МОН України
14
0 Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України
13
0 Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
12
0 ІТ Степ Університет, Приватний заклад вищої освіти
11
0 Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського НАПН України
11
0 Інститут державного управління у сфері цивільного захисту ДСНС України
10
0 Інститут енциклопедичних досліджень НАН України
10
0 Харківський технологічний університет «ШАГ»
10
0 Харківська державна зооветеринарна академія МОН України
9
0 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського МОН України
8
0 Інститут водних проблем і меліорації НААН України
7
0 Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
5
0 Інститут керамології (Полтавщина) — відділення Інституту народознавства НАН України (Львів)
5
0 Національний музей-заповідник українського гончарства Мінкультури України
5
0 Інститут помології імені Л.П.Симиренка НААН України
3
0 Херсонська гідробіологічна станція НАН України
3

* Індекс Гірша дорівнює h, якщо університет або науково-дослідний інститут має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів.

Просимо інституції створювати свої бібліометричні профілі та надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@ukr.net.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua