bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
295
2 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
196
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
194
4 Тернопільський національний економічний університет
МОН
174
5 Сумський державний університет
МОН
165
6 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
156
7 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
146
8 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
130
9 Вінницький національний технічний університет
МОН
106
10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
103
11 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
99
12 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
99
13 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
96
14 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
94
15 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
91
16 Інститут економіки та прогнозування
НАН
90
17 Донецький національний технічний університет
МОН
85
18 Одеський національний політехнічний університет
МОН
84
19 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
80
20 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
80
21 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
69
22 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
68
23 Інститут математики
НАН
67
24 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
67
25 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
66
26 Одеський національний економічний університет
МОН
65
27 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
63
28 Університет Державної фіскальної служби України
інші
62
29 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
61
30 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
61
31 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
59
32 Інститут фізики
НАН
59
33 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
59
34 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
57
35 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
55
36 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
54
37 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
53
38 Інститут археології
НАН
51
39 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
МОН
49
40 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
49
41 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
48
42 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
48
43 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
48
44 Університет банківської справи
МОН
47
45 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
46
46 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
45
47 Ужгородський національний університет
МОН
45
48 Житомирський державний технологічний університет
МОН
43
49 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
43
50 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
43
51 Хмельницький національний університет
МОН
43
52 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
42
53 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
41
54 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
40
55 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
39
56 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
39
57 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
39
58 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
39
59 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
39
60 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
37
61 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
37
62 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
36
63 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
36
64 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
36
65 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
35
66 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
34
67 Сумський національний аграрний університет
МОН
34
68 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
34
69 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
34
70 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
33
71 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
33
72 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
33
73 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
33
74 Національна металургійна академія України
МОН
32
75 Національний авіаційний університет
МОН
31
76 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
31
77 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
30
78 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
30
79 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
30
80 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
29
81 Херсонський державний університет
МОН
29
82 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
28
83 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
27
84 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
27
85 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
27
86 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
27
87 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
26
88 Університет митної справи та фінансів
інші
26
89 Академія фінансового управління
інші
25
90 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
25
91 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
25
92 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
25
93 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
25
94 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
25
95 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
24
96 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
24
97 Уманський національний університет садівництва
МОН
24
98 Університет економіки та права «Крок»
МОН
24
99 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
23
100 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
23
101 Інститут аграрної економіки
НААН
23
102 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
23
103 Інститут монокристалів
НАН
23
104 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
23
105 Інститут соціології
НАН
23
106 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
23
107 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
22
108 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
22
109 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
22
110 Національний університет цивільного захисту України
інші
22
111 Вінницький національний аграрний університет
МОН
21
112 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
21
113 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
21
114 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
21
115 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
21
116 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
20
117 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
20
118 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
19
119 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
18
120 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
18
121 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
18
122 Харківська державна академія культури
Мінкультури
18
123 Інститут економіки промисловості
НАН
17
124 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
17
125 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
17
126 Одеський національний морський університет
МОН
17
127 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
17
128 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
17
129 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
16
130 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
16
131 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
16
132 Інститут історії України
НАН
16
133 Національний науково-природничий музей
НАН
16
134 Інститут прикладної фізики
НАН
15
135 Інститут ядерних досліджень
НАН
15
136 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
15
137 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
15
138 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
15
139 Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
НАН
15
140 Одеський державний екологічний університет
МОН
15
141 Полтавська державна аграрна академія
МОН
15
142 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
15
143 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
15
144 Українське теріологічне товариство
НАН
15
145 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
14
146 Інститут педагогіки
НАПН
14
147 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
14
148 Луцький національний технічний університет
МОН
14
149 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
14
150 Інститут вищої освіти
НАПН
13
151 Інститут еволюційної екології
НАН
13
152 Інститут електродинаміки
НАН
13
153 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
13
154 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
13
155 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
13
156 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
13
157 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
13
158 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
13
159 Університет менеджменту освіти
НАПН
13
160 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
12
161 Бердянський університет менеджменту і бізнесу
МОН
12
162 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
12
163 Інститут біології тварин
НААН
12
164 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
12
165 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
12
166 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
12
167 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
12
168 Національний гірничий університет
МОН
12
169 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
12
170 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
12
171 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
11
172 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
11
173 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
11
174 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
11
175 Інститут урології
НАМН
11
176 Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН
11
177 Херсонський державний аграрний університет
МОН
11
178 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
11
179 Академія муніципального управління
МОН
10
180 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
10
181 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
10
182 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
10
183 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
10
184 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
10
185 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
10
186 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
10
187 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
10
188 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
10
189 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
10
190 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
МОН
9
191 Інститут землеробства
НААН
9
192 Криворізький національний університет
МОН
9
193 Національний лісотехнічний університет України
МОН
9
194 Національний університет «Острозька академія»
МОН
9
195 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
9
196 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
9
197 Харківський національний медичний університет
МОЗ
9
198 Державний університет телекомунікацій
МОН
8
199 Запорізький національний університет
МОН
8
200 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
8
201 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
8
202 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
8
203 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
8
204 Інститут проблем виховання
НАПН
8
205 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
8
206 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
8
207 Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС
8
208 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
8
209 Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОН
8
210 Черкаський державний технологічний університет
МОН
8
211 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
7
212 Інститут біології клітини
НАН
7
213 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
7
214 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
7
215 Інститут електронної фізики
НАН
7
216 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
7
217 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
7
218 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
7
219 Інститут сільського господарства степової зони
НААН
7
220 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
7
221 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
7
222 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
7
223 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
7
224 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
7
225 Мукачівський державний університет
МОН
7
226 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
7
227 Національний університет харчових технологій
МОН
7
228 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
7
229 Радіоастрономічний інститут
НАН
7
230 Українська академія банківської справи
інші
7
231 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
7
232 Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
7
233 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
6
234 Запорізький національний технічний університет
МОН
6
235 Інститут гідробіології
НАН
6
236 Інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського
НААН
6
237 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
6
238 Інститут органічної хімії
НАН
6
239 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
6
240 Інститут рибного господарства
НААН
6
241 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
6
242 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
6
243 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
6
244 Київська школа економіки
інші
6
245 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
6
246 Маріупольський державний університет
МОН
6
247 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
6
248 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
6
249 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
6
250 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
6
251 Європейський університет
МОН
5
252 Інститут агроекології і природокористування
НААН
5
253 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
5
254 Інститут водних проблем і меліорації
НААН
5
255 Інститут всесвітньої історії
НАН
5
256 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
5
257 Інститут магнетизму
НАН і МОН
5
258 Інститут модернізації змісту освіти
МОН
5
259 Інститут садівництва
НААН
5
260 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
5
261 Інститут технічної теплофізики
НАН
5
262 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
5
263 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
5
264 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
5
265 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
5
266 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
5
267 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
5
268 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
5
269 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
5
270 Херсонський національний технічний університет
МОН
5
271 Буковинський університет
МОН
4
272 Дипломатична академія України
інші
4
273 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
4
274 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
4
275 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
4
276 Інститут медицини праці
НАМН
4
277 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
4
278 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
4
279 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
4
280 Луганський державний медичний університет
МОЗ
4
281 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
4
282 Львівський національний аграрний університет
МОН
4
283 Міжнародна клініка відновного лікування
інші
4
284 Міжнародний інститут соціоніки
інші
4
285 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
4
286 Національна академія Національної гвардії України
МВС
4
287 Національний фармацевтичний університет
МОЗ
4
288 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН
4
289 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
4
290 Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
МОН
4
291 Одеський державний університет внутрішніх справ
МВС
4
292 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
4
293 Президія Національної академії наук України
НАН
4
294 Українська академія друкарства
МОН
4
295 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
4
296 Академія рекреаційних технологій і права
МОН
3
297 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
3
298 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
3
299 Державний природознавчий музей
НАН
3
300 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
3
301 Донецька академія автомобільного транспорту
МОН
3
302 Запорізька державна інженерна академія
МОН
3
303 Інститут газу
НАН
3
304 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
3
305 Інститут геологічних наук
НАН
3
306 Інститут екології Карпат
НАН
3
307 Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
НААН
3
308 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
3
309 Інститут захисту рослин
НААН
3
310 Інститут культурології
інші
3
311 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
312 Інститут морської біології
МОН
3
313 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
3
314 Інститут програмних систем
НАН
3
315 Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
3
316 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
3
317 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
3
318 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
3
319 Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського
МОН
3
320 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
3
321 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
Мінкультури
3
322 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
3
323 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
3
324 Одеська державна академія технічного регулювання та якості
МОН
3
325 Український Науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ
3
326 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
МОН
3
327 Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім.Ф.Е.Фальц-Фейна
НААН
2
328 Державна дослідна станція птахівництва
НААН
2
329 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
2
330 Державний економіко-технологічний університет транспорту
МОН
2
331 Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
інші
2
332 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
МОЗ
2
333 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
2
334 Інститут географії
НАН
2
335 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
2
336 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
2
337 Інститут гідромеханіки
НАН
2
338 Інститут іоносфери
НАН і МОН
2
339 Інститут колоїдної хiмiї та хiмiї води iм.А.В.Думанського
НАН
2
340 Інститут нефрології
НАМН
2
341 Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського
НАМН
2
342 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
2
343 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
2
344 Класичний приватний університет
МОН
2
345 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
2
346 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
2
347 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
348 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
2
349 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
2
350 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
2
351 Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
інші
2
352 Національний транспортний університет
МОН
2
353 Національний центр «Мала академія наук України»
інші
2
354 Нікітський ботанічний сад
НААН
2
355 Одеський національний медичний університет
МОЗ
2
356 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
2
357 Приазовський державний технічний університет
МОН
2
358 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
2
359 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
2
360 Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
МОН
2
361 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
2
362 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
2
363 Університет сучасних знань
МОН
2
364 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
2
365 Черкаський державний бізнес-коледж
МОН
2
366 Чорноморський біосферний заповідник
НАН
2
367 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
368 Агентство «Кредит-рейтинг»
інші
1
369 Адвокатське бюро «Еталон»
інші
1
370 Академія адвокатури України
МОН
1
371 Апарат Президії НАН України
НАН
1
372 Апарат Президії Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
373 Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
інші
1
374 Видавництво «Дух і Літера»
інші
1
375 Вища школа адвокатури
інші
1
376 Вінницька академія неперервної освіти
МОН
1
377 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
378 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
МОН
1
379 Головний військовий клінічний госпіталь
інші
1
380 Голосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Летичівського р-ну Хмельницької обл.
МОН
1
381 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
382 Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України
інші
1
383 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
384 Донецький інститут залізничного транспорту УкрДАЗТ
МОН
1
385 Житомирський військовий інститут ім.С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій
МОН
1
386 Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
МОН
1
387 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
МОН
1
388 Запорізький обл. інститут післядипломної педагогічної освіти
МОН
1
389 Західнодонбаський інститут економіки і управління
МОН
1
390 Ізмаїльський державний гуманітарний університет
МОН
1
391 Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова
НААН
1
392 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
393 Інститут дерматології та венерології
НАМН
1
394 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
інші
1
395 Інститут електрофiзики і радіаційних технологій
НАН
1
396 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
397 Інститут законодавства Верховної Ради України
інші
1
398 Інститут зрошуваного землеробства
НААН
1
399 Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва
НАМН
1
400 Інститут народознавства
НАН
1
401 Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
НАМН
1
402 Інститут неврології психіатрії та наркології
НАМН
1
403 Інститут обліку і фінансів
НААН
1
404 Інститут олійних культур
НААН
1
405 Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
НАН
1
406 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
407 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
408 Інститут продовольчих ресурсів
НААН
1
409 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
410 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
411 Інститут стоматології
НАМН
1
412 Інститут тваринництва
НААН
1
413 Інститут технічної механіки
НАН і ДКА
1
414 Інститут трансформації суспільства
інші
1
415 Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова
НАН
1
416 Інформаційний центр «Електронні вісті»
інші
1
417 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
418 Карадазький природний заповідник
НАН
1
419 Київський медичний університет
інші
1
420 Київський міжнародний інститут соціології
інші
1
421 Київський національний університет будівництва та архітектури
МОН
1
422 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
423 Київський університет права
НАН
1
424 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
425 Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН
1
426 Книжкова палата України імені Івана Федорова
інші
1
427 Кримський економічний інститут КНЕУ
МОН
1
428 Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг»
інші
1
429 Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція
НАН і МОН
1
430 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
431 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
432 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
МОН
1
433 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
434 Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
НАН
1
435 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
436 Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН
1
437 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
438 Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
НАМН
1
439 Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини
інші
1
440 Національна академія внутрішніх справ
МВС
1
441 Національна академія прокуратури України
інші
1
442 Національна академія управління
МОН
1
443 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Мінкультури
1
444 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
445 Національний банк України
інші
1
446 Національний дендрологічний парк «Софіївка»
НАН
1
447 Національний інститут раку
МОЗ
1
448 Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова
НАМН
1
449 Олександрійський колегіум
МОН
1
450 ПАТ «Азот»
інші
1
451 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
452 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
453 Приватний дослідник і винахідник
інші
1
454 Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект»
інші
1
455 Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»
інші
1
456 Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
МОН
1
457 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
458 Українська асоціація виробників технічних газів
інші
1
459 Український інститут експертизи сортів рослин
інші
1
460 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
461 Український науковий клуб
інші
1
462 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
463 Український Науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
МОЗ
1
464 Український незалежний центр політичних досліджень
інші
1
465 Український центр дослідження хижих птахів
інші
1
466 Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»
інші
1
467 Харківська гуманітарно-педагогічна академія
МОН
1
468 Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського
НАН
1
469 Харківський регіональний інститут державного управління
інші
1
470 Хмельницький університет управління та права
МОН
1
471 Центр гуманітарної освіти - Одеська філія
НАН
1
472 Центр екологічних інновацій
інші
1
473 Центр земельно-екологічних досліджень
інші
1
474 Центр інформаційних технологій Міжвузівського центру «Крим»
МОН
1
475 Центр практичної психології «Карвалі»
інші
1
476 Центр Разумкова
інші
1
477 Центр хірургії печінки, жовчних проток і підшлункової залози
МОЗ
1
478 Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
МОН
1
479 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua