bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
290
2 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
186
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
185
4 Тернопільський національний економічний університет
МОН
170
5 Сумський державний університет
МОН
165
6 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
148
7 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
144
8 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
126
9 Вінницький національний технічний університет
МОН
103
10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
103
11 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
97
12 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
96
13 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
96
14 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
92
15 Інститут економіки та прогнозування
НАН
89
16 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
88
17 Одеський національний політехнічний університет
МОН
83
18 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
78
19 Донецький національний технічний університет
МОН
77
20 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
76
21 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
67
22 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
67
23 Інститут математики
НАН
65
24 Університет Державної фіскальної служби України
інші
65
25 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
63
26 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
62
27 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
60
28 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
60
29 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
59
30 Інститут фізики
НАН
58
31 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
58
32 Одеський національний економічний університет
МОН
58
33 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
56
34 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
55
35 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
54
36 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
52
37 Інститут археології
НАН
50
38 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
МОН
49
39 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
49
40 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
48
41 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
47
42 Ужгородський національний університет
МОН
45
43 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
44
44 Університет банківської справи
інші
44
45 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
43
46 Хмельницький національний університет
МОН
43
47 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
42
48 Житомирський державний технологічний університет
МОН
41
49 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
41
50 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
40
51 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
40
52 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
39
53 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
39
54 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
39
55 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
38
56 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
37
57 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
37
58 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
36
59 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
35
60 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
35
61 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
35
62 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
35
63 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
34
64 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
34
65 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
34
66 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
33
67 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
32
68 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
32
69 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
32
70 Національний авіаційний університет
МОН
31
71 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
31
72 Сумський національний аграрний університет
МОН
31
73 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
30
74 Національна металургійна академія України
МОН
30
75 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
29
76 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
29
77 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
28
78 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
28
79 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
27
80 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
27
81 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
27
82 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
27
83 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
27
84 Херсонський державний університет
МОН
27
85 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
26
86 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
26
87 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
26
88 Академія фінансового управління
інші
25
89 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
25
90 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
25
91 Уманський національний університет садівництва
МОН
24
92 Університет економіки та права «Крок»
МОН
24
93 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
23
94 Інститут аграрної економіки
НААН
23
95 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
23
96 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
23
97 Інститут соціології
НАН
23
98 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
23
99 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
23
100 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
23
101 Університет митної справи та фінансів
інші
23
102 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
22
103 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
22
104 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
22
105 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
22
106 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
22
107 Національний університет цивільного захисту України
інші
22
108 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
22
109 Вінницький національний аграрний університет
МОН
21
110 Інститут монокристалів
НАН
21
111 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
21
112 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
20
113 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
20
114 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
19
115 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
18
116 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
18
117 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
18
118 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
18
119 Харківська державна академія культури
Мінкультури
18
120 Інститут економіки промисловості
НАН
17
121 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
17
122 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
17
123 Одеський національний морський університет
МОН
17
124 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
17
125 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
16
126 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
16
127 Інститут історії України
НАН
16
128 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
16
129 Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
НАН
16
130 Національний науково-природничий музей
НАН
16
131 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
16
132 Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського
НАН
15
133 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
15
134 Інститут ядерних досліджень
НАН
15
135 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
15
136 Одеський державний екологічний університет
МОН
15
137 Полтавська державна аграрна академія
МОН
15
138 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
15
139 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
15
140 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
14
141 Інститут прикладної фізики
НАН
14
142 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
14
143 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
14
144 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
14
145 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
14
146 Українське теріологічне товариство
НАН
14
147 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
14
148 Інститут вищої освіти
НАПН
13
149 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
13
150 Інститут педагогіки
НАПН
13
151 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
13
152 Луцький національний технічний університет
МОН
13
153 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
13
154 Університет менеджменту освіти
НАПН
13
155 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
12
156 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
12
157 Інститут біології тварин
НААН
12
158 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
12
159 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
12
160 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
12
161 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
12
162 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
12
163 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
12
164 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
12
165 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
12
166 Бердянський університет менеджменту і бізнесу
МОН
11
167 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
11
168 Інститут еволюційної екології
НАН
11
169 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
11
170 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
11
171 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
11
172 Інститут урології
НАМН
11
173 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
11
174 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
11
175 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
11
176 Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН
11
177 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
11
178 Херсонський державний аграрний університет
МОН
11
179 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
11
180 Академія муніципального управління
МОН
10
181 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
10
182 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
10
183 Криворізький національний університет
МОН
10
184 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
МОН
9
185 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
9
186 Інститут землеробства
НААН
9
187 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
9
188 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
9
189 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
9
190 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
9
191 Національний університет «Острозька академія»
МОН
9
192 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
9
193 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
9
194 Харківський національний медичний університет
МОЗ
9
195 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
9
196 Запорізький національний університет
МОН
8
197 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
8
198 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
8
199 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
8
200 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
8
201 Національний гірничий університет
МОН
8
202 Національний лісотехнічний університет України
МОН
8
203 Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОН
8
204 Черкаський державний технологічний університет
МОН
8
205 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
7
206 Інститут біології клітини
НАН
7
207 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
7
208 Інститут електронної фізики
НАН
7
209 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
7
210 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
7
211 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
7
212 Інститут проблем виховання
НАПН
7
213 Інститут сільського господарства степової зони
НААН
7
214 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
7
215 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
7
216 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
7
217 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
7
218 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
7
219 Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС
7
220 Морський гідрофізичний інститут
НАН
7
221 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
7
222 Радіоастрономічний інститут
НАН
7
223 Українська академія банківської справи
інші
7
224 Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
7
225 Запорізький національний технічний університет
МОН
6
226 Інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського
НААН
6
227 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
6
228 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
6
229 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
6
230 Інститут органічної хімії
НАН
6
231 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
6
232 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
6
233 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
6
234 Київська школа економіки
інші
6
235 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
6
236 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
6
237 Маріупольський державний університет
МОН
6
238 Національний університет харчових технологій
МОН
6
239 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
6
240 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
6
241 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
6
242 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
6
243 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
5
244 Європейський університет
МОН
5
245 Інститут агроекології і природокористування
НААН
5
246 Інститут водних проблем і меліорації
НААН
5
247 Інститут всесвітньої історії
НАН
5
248 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
5
249 Інститут магнетизму
НАН і МОН
5
250 Інститут садівництва
НААН
5
251 Інститут технічної теплофізики
НАН
5
252 Мукачівський державний університет
МОН
5
253 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
5
254 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
5
255 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
5
256 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
5
257 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
5
258 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
5
259 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
5
260 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
5
261 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
5
262 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
5
263 Херсонський національний технічний університет
МОН
5
264 Буковинський університет
МОН
4
265 Державний університет телекомунікацій
МОН
4
266 Дипломатична академія України
інші
4
267 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
4
268 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
4
269 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
4
270 Інститут гідробіології
НАН
4
271 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
4
272 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
4
273 Інститут медицини праці
НАМН
4
274 Інститут рибного господарства
НААН
4
275 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
4
276 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
4
277 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
4
278 Кримська астрофізична обсерваторія
МОН
4
279 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
4
280 Львівський національний аграрний університет
МОН
4
281 Міжнародна клініка відновного лікування
інші
4
282 Міжнародний інститут соціоніки
інші
4
283 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
4
284 Національна академія Національної гвардії України
МВС
4
285 Національний фармацевтичний університет
МОЗ
4
286 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН
4
287 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
4
288 Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
МОН
4
289 Одеський державний університет внутрішніх справ
МВС
4
290 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
4
291 Президія Національної академії наук України
НАН
4
292 Українська академія друкарства
МОН
4
293 Академія рекреаційних технологій і права
МОН
3
294 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
3
295 Державний природознавчий музей
НАН
3
296 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
3
297 Донецька академія автомобільного транспорту
МОН
3
298 Інститут газу
НАН
3
299 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
3
300 Інститут геологічних наук
НАН
3
301 Інститут екології Карпат
НАН
3
302 Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
НААН
3
303 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
3
304 Інститут захисту рослин
НААН
3
305 Інститут культурології
інші
3
306 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
307 Інститут морської біології
МОН
3
308 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
3
309 Інститут програмних систем
НАН
3
310 Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
3
311 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
3
312 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
3
313 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
3
314 Луганський державний медичний університет
МОЗ
3
315 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
3
316 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
Мінкультури
3
317 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
3
318 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
3
319 Одеська державна академія технічного регулювання та якості
МОН
3
320 Одеський національний медичний університет
МОЗ
3
321 Севастопольський державний університет
МОН
3
322 Український Науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ
3
323 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
МОН
3
324 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
3
325 Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім.Ф.Е.Фальц-Фейна
НААН
2
326 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
2
327 Державна дослідна станція птахівництва
НААН
2
328 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
2
329 Державний економіко-технологічний університет транспорту
МОН
2
330 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
МОЗ
2
331 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
2
332 Запорізька державна інженерна академія
МОН
2
333 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
2
334 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
2
335 Інститут гідромеханіки
НАН
2
336 Інститут електродинаміки
НАН
2
337 Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського
НАМН
2
338 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
2
339 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
2
340 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
2
341 Класичний приватний університет
МОН
2
342 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
2
343 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
2
344 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
345 Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського
МОН
2
346 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
2
347 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
2
348 Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
інші
2
349 Національний транспортний університет
МОН
2
350 Нікітський ботанічний сад
НААН
2
351 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
2
352 Приазовський державний технічний університет
МОН
2
353 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
2
354 Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
МОН
2
355 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
2
356 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
2
357 Університет сучасних знань
МОН
2
358 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
2
359 Черкаський державний бізнес-коледж
МОН
2
360 Чорноморський біосферний заповідник
НАН
2
361 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
362 Агентство «Кредит-рейтинг»
інші
1
363 Адвокатське бюро «Еталон»
інші
1
364 Академія адвокатури України
МОН
1
365 Апарат Президії НАН України
НАН
1
366 Апарат Президії Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
367 Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
інші
1
368 Видавництво «Дух і Літера»
інші
1
369 Вища школа адвокатури
інші
1
370 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
371 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
МОН
1
372 Головний військовий клінічний госпіталь
інші
1
373 Голосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Летичівського р-ну Хмельницької обл.
МОН
1
374 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
375 Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України
інші
1
376 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
377 Донецький інститут залізничного транспорту УкрДАЗТ
МОН
1
378 Житомирський військовий інститут ім.С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій
МОН
1
379 Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
МОН
1
380 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
МОН
1
381 Запорізький обл. інститут післядипломної педагогічної освіти
МОН
1
382 Західнодонбаський інститут економіки і управління
МОН
1
383 Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова
НААН
1
384 Інститут геохімії мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
385 Інститут дерматології та венерології
НАМН
1
386 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
інші
1
387 Інститут електрофiзики і радіаційних технологій
НАН
1
388 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
389 Інститут законодавства Верховної Ради України
інші
1
390 Інститут зрошуваного землеробства
НААН
1
391 Інститут іоносфери
НАН і МОН
1
392 Інститут колоїдної хiмiї та хiмiї води iм.А.В.Думанського
НАН
1
393 Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва
НАМН
1
394 Інститут народознавства
НАН
1
395 Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
НАМН
1
396 Інститут нефрології
НАМН
1
397 Інститут обліку і фінансів
НААН
1
398 Інститут олійних культур
НААН
1
399 Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
НАН
1
400 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
401 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
402 Інститут продовольчих ресурсів
НААН
1
403 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
404 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
405 Інститут стоматології
НАМН
1
406 Інститут тваринництва
НААН
1
407 Інститут технічної механіки
НАН і ДКА
1
408 Інститут трансформації суспільства
інші
1
409 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
410 Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова
НАН
1
411 Інформаційний центр «Електронні вісті»
інші
1
412 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
413 Карадазький природний заповідник
НАН
1
414 Київський медичний університет
інші
1
415 Київський міжнародний інститут соціології
інші
1
416 Київський національний університет будівництва та архітектури
МОН
1
417 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
418 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
419 Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН
1
420 Книжкова палата України імені Івана Федорова
інші
1
421 Кримський гуманітарний університет
МОН
1
422 Кримський економічний інститут КНЕУ
МОН
1
423 Мала академія наук України
НАН і МОН
1
424 Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг»
інші
1
425 Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція
НАН і МОН
1
426 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
427 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
428 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
МОН
1
429 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
430 Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
НАН
1
431 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
432 Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН
1
433 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
434 Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ
1
435 Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
НАМН
1
436 Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини
інші
1
437 Національна академія внутрішніх справ
МВС
1
438 Національна академія прокуратури України
інші
1
439 Національна академія управління
МОН
1
440 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Мінкультури
1
441 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
442 Національний банк України
інші
1
443 Національний дендрологічний парк «Софіївка»
НАН
1
444 Національний інститут раку
МОЗ
1
445 Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова
НАМН
1
446 Олександрійський колегіум
МОН
1
447 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
448 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
449 Приватний дослідник і винахідник
інші
1
450 Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект»
інші
1
451 Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»
інші
1
452 Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
МОН
1
453 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
454 Українська асоціація виробників технічних газів
інші
1
455 Українське теріологічне товариств
НАН
1
456 Український інститут експертизи сортів рослин
інші
1
457 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
458 Український науковий клуб
інші
1
459 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
460 Український Науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
МОЗ
1
461 Український незалежний центр політичних досліджень
інші
1
462 Український центр дослідження хижих птахів
інші
1
463 Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»
інші
1
464 Харківська гуманітарно-педагогічна академія
МОН
1
465 Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського
НАН
1
466 Харківський регіональний інститут державного управління
інші
1
467 Хмельницький університет управління та права
МОН
1
468 Центр гуманітарної освіти - Одеська філія
НАН
1
469 Центр екологічних інновацій
інші
1
470 Центр земельно-екологічних досліджень
інші
1
471 Центр інформаційних технологій Міжвузівського центру «Крим»
МОН
1
472 Центр практичної психології «Карвалі»
інші
1
473 Центр Разумкова
інші
1
474 Центр хірургії печінки, жовчних проток і підшлункової залози
МОЗ
1
475 Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
МОН
1
476 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua