bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
314
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
219
3 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
217
4 Тернопільський національний економічний університет
МОН
186
5 Сумський державний університет
МОН
168
6 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
165
7 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
158
8 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
149
9 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
138
10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
110
11 Вінницький національний технічний університет
МОН
108
12 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
103
13 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
102
14 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
99
15 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
98
16 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
97
17 Інститут економіки та прогнозування
НАН
92
18 Одеський національний політехнічний університет
МОН
92
19 Донецький національний технічний університет
МОН
90
20 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
81
21 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
81
22 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
72
23 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
72
24 Одеський національний економічний університет
МОН
71
25 Інститут математики
НАН
68
26 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
68
27 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
66
28 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
65
29 Університет Державної фіскальної служби України
інші
65
30 Інститут фізики
НАН
63
31 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
62
32 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
62
33 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
62
34 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
60
35 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
58
36 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
57
37 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
56
38 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
55
39 Інститут археології
НАН
55
40 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
54
41 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
52
42 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
52
43 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
50
44 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
49
45 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
49
46 Ужгородський національний університет
МОН
49
47 Університет банківської справи
МОН
47
48 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
46
49 Хмельницький національний університет
МОН
46
50 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
45
51 Житомирський державний технологічний університет
МОН
45
52 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
45
53 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
45
54 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
44
55 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
44
56 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
44
57 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
44
58 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
42
59 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
42
60 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
41
61 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
41
62 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
39
63 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
39
64 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
38
65 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
37
66 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
37
67 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
37
68 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
36
69 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
36
70 Сумський національний аграрний університет
МОН
36
71 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
36
72 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
35
73 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
35
74 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
35
75 Національна металургійна академія України
МОН
34
76 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
34
77 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
33
78 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
33
79 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
33
80 Інститут електродинаміки
НАН
32
81 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
32
82 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
32
83 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
32
84 Херсонський державний університет
МОН
32
85 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
31
86 Національний авіаційний університет
МОН
31
87 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
31
88 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
30
89 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
29
90 Університет митної справи та фінансів
інші
29
91 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
28
92 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
28
93 Національний університет цивільного захисту України
інші
28
94 Уманський національний університет садівництва
МОН
28
95 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
28
96 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
27
97 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
27
98 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
27
99 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
27
100 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
27
101 Академія фінансового управління
інші
26
102 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
26
103 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
26
104 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
26
105 Інститут аграрної економіки
НААН
25
106 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
25
107 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
25
108 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
25
109 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
24
110 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
24
111 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
24
112 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
24
113 Радіоастрономічний інститут
НАН
24
114 Університет економіки та права «Крок»
МОН
24
115 Вінницький національний аграрний університет
МОН
23
116 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
23
117 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
23
118 Інститут монокристалів
НАН
23
119 Інститут соціології
НАН
23
120 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
23
121 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
22
122 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
22
123 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
22
124 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
22
125 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
21
126 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
21
127 Інститут педагогіки
НАПН
21
128 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
21
129 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
21
130 Інститут економіки промисловості
НАН
20
131 Одеський державний екологічний університет
МОН
20
132 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
19
133 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
19
134 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
19
135 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
19
136 Одеський національний морський університет
МОН
19
137 Українське теріологічне товариство
НАН
19
138 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
18
139 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
18
140 Національний науково-природничий музей
НАН
18
141 Полтавська державна аграрна академія
МОН
18
142 Університет менеджменту освіти
НАПН
18
143 Харківська державна академія культури
Мінкультури
18
144 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
17
145 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
17
146 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
17
147 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
17
148 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
17
149 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
16
150 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
16
151 Інститут історії України
НАН
16
152 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
16
153 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
16
154 Національна академія Національної гвардії України
МВС
16
155 Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
НАН
16
156 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
15
157 Інститут прикладної фізики
НАН
15
158 Інститут ядерних досліджень
НАН
15
159 Луцький національний технічний університет
МОН
15
160 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
15
161 Національний лісотехнічний університет України
МОН
15
162 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
15
163 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
15
164 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
15
165 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
15
166 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
14
167 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
14
168 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
14
169 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
14
170 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
13
171 Інститут біології клітини
НАН
13
172 Інститут вищої освіти
НАПН
13
173 Інститут еволюційної екології
НАН
13
174 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
13
175 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
13
176 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
13
177 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
13
178 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
13
179 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
13
180 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
13
181 Бердянський університет менеджменту і бізнесу
МОН
12
182 Інститут біології тварин
НААН
12
183 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
12
184 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
12
185 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
12
186 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
12
187 Національний гірничий університет
МОН
12
188 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
12
189 Академія муніципального управління
МОН
11
190 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
11
191 Інститут проблем виховання
НАПН
11
192 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
11
193 Інститут української мови
НАН
11
194 Інститут урології
НАМН
11
195 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
11
196 Криворізький національний університет
МОН
11
197 Національний університет харчових технологій
МОН
11
198 Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН
11
199 Херсонський державний аграрний університет
МОН
11
200 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
11
201 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
10
202 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
10
203 Інститут гідробіології
НАН
10
204 Інститут землеробства
НААН
10
205 Інститут технічної теплофізики
НАН
10
206 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
10
207 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
10
208 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
10
209 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
10
210 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
10
211 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
9
212 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
9
213 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
9
214 Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС
9
215 Національний університет «Острозька академія»
МОН
9
216 Харківський національний медичний університет
МОЗ
9
217 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
8
218 Державний університет телекомунікацій
МОН
8
219 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
8
220 Запорізька державна інженерна академія
МОН
8
221 Запорізький національний університет
МОН
8
222 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
8
223 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
8
224 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
8
225 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
8
226 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
8
227 Інститут органічної хімії
НАН
8
228 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
8
229 Інститут рибного господарства
НААН
8
230 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
8
231 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
8
232 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
8
233 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
8
234 Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОН
8
235 Черкаський державний технологічний університет
МОН
8
236 Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
8
237 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
7
238 Європейський університет
МОН
7
239 Інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського
НААН
7
240 Інститут електронної фізики
НАН
7
241 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
7
242 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
7
243 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
7
244 Інститут сільського господарства степової зони
НААН
7
245 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
7
246 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
7
247 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
7
248 Мукачівський державний університет
МОН
7
249 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
7
250 Українська академія банківської справи
інші
7
251 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
7
252 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
6
253 Запорізький національний технічний університет
МОН
6
254 Інститут агроекології і природокористування
НААН
6
255 Інститут всесвітньої історії
НАН
6
256 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
6
257 Інститут садівництва
НААН
6
258 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
6
259 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
6
260 Київська школа економіки
інші
6
261 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
6
262 Маріупольський державний університет
МОН
6
263 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
6
264 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
6
265 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
6
266 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
6
267 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
6
268 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
6
269 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
6
270 Херсонський національний технічний університет
МОН
6
271 Інститут водних проблем і меліорації
НААН
5
272 Інститут географії
НАН
5
273 Інститут геологічних наук
НАН
5
274 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
5
275 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
5
276 Інститут магнетизму
НАН і МОН
5
277 Інститут модернізації змісту освіти
МОН
5
278 Інститут програмних систем
НАН
5
279 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
5
280 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
5
281 Луганський державний медичний університет
МОЗ
5
282 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
5
283 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
5
284 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
5
285 Національний фармацевтичний університет
МОЗ
5
286 Президія Національної академії наук України
НАН
5
287 Українська академія друкарства
МОН
5
288 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
5
289 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
5
290 Буковинський університет
МОН
4
291 Дипломатична академія України
інші
4
292 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
4
293 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
4
294 Інститут медицини праці
НАМН
4
295 Інститут морської біології
МОН
4
296 Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
4
297 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
4
298 Львівський національний аграрний університет
МОН
4
299 Міжнародна клініка відновного лікування
інші
4
300 Міжнародний інститут соціоніки
інші
4
301 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
4
302 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
Мінкультури
4
303 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
4
304 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН
4
305 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
4
306 Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
МОН
4
307 Одеський державний університет внутрішніх справ
МВС
4
308 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
4
309 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
4
310 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
4
311 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
4
312 Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім.Ф.Е.Фальц-Фейна
НААН
3
313 Вінницька академія неперервної освіти
МОН
3
314 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
3
315 Державний природознавчий музей
НАН
3
316 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
3
317 Донецька академія автомобільного транспорту
МОН
3
318 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
3
319 Донецький юридичний інститут
МВС
3
320 Інститут газу
НАН
3
321 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
3
322 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
3
323 Інститут гідромеханіки
НАН
3
324 Інститут екології Карпат
НАН
3
325 Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
НААН
3
326 Інститут культурології
інші
3
327 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
328 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
3
329 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
3
330 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
3
331 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
3
332 Класичний приватний університет
МОН
3
333 Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського
МОН
3
334 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
3
335 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
3
336 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
3
337 Національна академія внутрішніх справ
МВС
3
338 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
3
339 Одеська державна академія технічного регулювання та якості
МОН
3
340 Одеський національний медичний університет
МОЗ
3
341 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
3
342 Приазовський державний технічний університет
МОН
3
343 Український Науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ
3
344 Фізико-технологічний інститут металів і сплавів
НАН
3
345 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
МОН
3
346 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
2
347 Академія рекреаційних технологій і права
МОН
2
348 Державна дослідна станція птахівництва
НААН
2
349 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
2
350 Державний економіко-технологічний університет транспорту
МОН
2
351 Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
інші
2
352 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
МОЗ
2
353 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
2
354 Інститут захисту рослин
НААН
2
355 Інститут іоносфери
НАН і МОН
2
356 Інститут нефрології
НАМН
2
357 Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського
НАМН
2
358 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
2
359 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
2
360 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
2
361 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
2
362 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
2
363 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
2
364 Національний банк України
інші
2
365 Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
інші
2
366 Національний транспортний університет
МОН
2
367 Національний центр «Мала академія наук України»
інші
2
368 Нікітський ботанічний сад
НААН
2
369 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
2
370 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
2
371 Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
МОН
2
372 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
2
373 Університет сучасних знань
МОН
2
374 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
2
375 Черкаський державний бізнес-коледж
МОН
2
376 Чорноморський біосферний заповідник
НАН
2
377 Агентство «Кредит-рейтинг»
інші
1
378 Адвокатське бюро «Еталон»
інші
1
379 Академія адвокатури України
МОН
1
380 Апарат Президії НАН України
НАН
1
381 Апарат Президії Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
382 Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
інші
1
383 Видавництво «Дух і Літера»
інші
1
384 Вища школа адвокатури
інші
1
385 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
386 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
МОН
1
387 Головний військовий клінічний госпіталь
інші
1
388 Голосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Летичівського р-ну Хмельницької обл.
МОН
1
389 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
390 Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України
інші
1
391 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
392 Донецький інститут залізничного транспорту УкрДАЗТ
МОН
1
393 Житомирський військовий інститут ім.С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій
МОН
1
394 Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ
1
395 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
МОН
1
396 Запорізький обл. інститут післядипломної педагогічної освіти
МОН
1
397 Західнодонбаський інститут економіки і управління
МОН
1
398 Ізмаїльський державний гуманітарний університет
МОН
1
399 Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова
НААН
1
400 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
401 Інститут дерматології та венерології
НАМН
1
402 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
інші
1
403 Інститут електрофiзики і радіаційних технологій
НАН
1
404 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
405 Інститут законодавства Верховної Ради України
інші
1
406 Інститут зрошуваного землеробства
НААН
1
407 Інститут імпульсних процесів і технологій
НАН
1
408 Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва
НАМН
1
409 Інститут народознавства
НАН
1
410 Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
НАМН
1
411 Інститут неврології психіатрії та наркології
НАМН
1
412 Інститут обліку і фінансів
НААН
1
413 Інститут олійних культур
НААН
1
414 Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
НАН
1
415 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
416 Інститут продовольчих ресурсів
НААН
1
417 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
418 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
419 Інститут спадкової патології
НАМН
1
420 Інститут стоматології
НАМН
1
421 Інститут тваринництва
НААН
1
422 Інститут технічної механіки
НАН і ДКА
1
423 Інститут травматології та ортопедії
НАМН
1
424 Інститут трансформації суспільства
інші
1
425 Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова
НАН
1
426 Інформаційний центр «Електронні вісті»
інші
1
427 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
428 Карадазький природний заповідник
НАН
1
429 Київський медичний університет
інші
1
430 Київський міжнародний інститут соціології
інші
1
431 Київський національний університет будівництва та архітектури
МОН
1
432 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
433 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
434 Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН
1
435 Книжкова палата України імені Івана Федорова
інші
1
436 Кримський економічний інститут КНЕУ
МОН
1
437 Луганський державний університет внутрішніх справ ім.Е.О.Дідоренка
інші
1
438 Львівська національна академія мистецтв
Мінкультури
1
439 Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг»
інші
1
440 Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція
НАН і МОН
1
441 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
442 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
443 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
МОН
1
444 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
445 Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
НАН
1
446 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
447 Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН
1
448 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
449 Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини
інші
1
450 Національна академія прокуратури України
інші
1
451 Національна академія управління
МОН
1
452 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Мінкультури
1
453 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
454 Національний дендрологічний парк «Софіївка»
НАН
1
455 Національний інститут раку
МОЗ
1
456 Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова
НАМН
1
457 не визначено
інші
1
458 Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової
Мінкультури
1
459 Олександрійський колегіум
МОН
1
460 ПАТ «Азот»
інші
1
461 ПАТ «Вінницяобленерго»
інші
1
462 Приватний дослідник і винахідник
інші
1
463 Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект»
інші
1
464 Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»
інші
1
465 Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
МОН
1
466 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
467 Українська асоціація виробників технічних газів
інші
1
468 Українська технологічна академія
інші
1
469 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
470 Український науковий клуб
інші
1
471 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
472 Український Науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
МОЗ
1
473 Український незалежний центр політичних досліджень
інші
1
474 Український центр дослідження хижих птахів
інші
1
475 Український центр оцінювання якості освіти
МОН
1
476 Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»
інші
1
477 Харківська гуманітарно-педагогічна академія
МОН
1
478 Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського
Мінкультури
1
479 Харківський регіональний інститут державного управління
інші
1
480 Хмельницький університет управління та права
МОН
1
481 Центр гуманітарної освіти - Одеська філія
НАН
1
482 Центр екологічних інновацій
інші
1
483 Центр земельно-екологічних досліджень
інші
1
484 Центр інформаційних технологій Міжвузівського центру «Крим»
МОН
1
485 Центр практичної психології «Карвалі»
інші
1
486 Центр Разумкова
інші
1
487 Центр хірургії печінки, жовчних проток і підшлункової залози
МОЗ
1
488 Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
МОН
1
489 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua