bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
311
2 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
227
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
221
4 Тернопільський національний економічний університет
МОН
197
5 Сумський державний університет
МОН
173
6 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
171
7 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
162
8 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
152
9 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
143
10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
119
11 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
110
12 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
106
13 Вінницький національний технічний університет
МОН
105
14 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
104
15 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
103
16 Одеський національний політехнічний університет
МОН
98
17 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
96
18 Інститут економіки та прогнозування
НАН
92
19 Інститут археології
НАН
89
20 Донецький національний технічний університет
МОН
88
21 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
85
22 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
83
23 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
75
24 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
75
25 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
74
26 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
71
27 Інститут математики
НАН
70
28 Одеський національний економічний університет
МОН
70
29 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
69
30 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
68
31 Університет Державної фіскальної служби України
інші
65
32 Інститут фізики
НАН
64
33 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
64
34 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
64
35 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
63
36 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
62
37 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
62
38 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
62
39 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
61
40 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
60
41 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
57
42 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
55
43 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
55
44 Ужгородський національний університет
МОН
55
45 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
54
46 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
54
47 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
52
48 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
51
49 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
51
50 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
49
51 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
49
52 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
49
53 Університет банківської справи
МОН
49
54 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
48
55 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
47
56 Житомирський державний технологічний університет
МОН
47
57 Хмельницький національний університет
МОН
47
58 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
46
59 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
45
60 Національний університет харчових технологій
МОН
45
61 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
44
62 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
43
63 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
43
64 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
43
65 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
42
66 Сумський національний аграрний університет
МОН
41
67 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
40
68 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
40
69 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
39
70 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
39
71 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
38
72 Університет митної справи та фінансів
інші
38
73 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
38
74 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
38
75 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
37
76 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
37
77 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
36
78 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
36
79 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
36
80 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
35
81 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
35
82 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
35
83 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
35
84 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
35
85 Інститут електродинаміки
НАН
34
86 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
34
87 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
34
88 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
34
89 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
32
90 Національна металургійна академія України
МОН
32
91 Херсонський державний університет
МОН
32
92 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
31
93 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
31
94 Національний авіаційний університет
МОН
30
95 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
30
96 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
30
97 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
29
98 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
29
99 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
29
100 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
29
101 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
29
102 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
29
103 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
28
104 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
28
105 Національний університет цивільного захисту України
інші
28
106 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
28
107 Уманський національний університет садівництва
МОН
28
108 Академія фінансового управління
інші
27
109 Вінницький національний аграрний університет
МОН
27
110 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
27
111 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
27
112 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
27
113 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
26
114 Національна академія внутрішніх справ
МВС
26
115 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
26
116 Дніпровський державний аграрно-економічний університет
МОН
25
117 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
25
118 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
25
119 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
25
120 Інститут аграрної економіки
НААН
24
121 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
24
122 Інститут монокристалів
НАН
24
123 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
24
124 Радіоастрономічний інститут
НАН
24
125 Університет економіки та права «Крок»
МОН
24
126 Інститут економіки промисловості
НАН
23
127 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
23
128 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
23
129 Інститут соціології
НАН
23
130 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
23
131 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
22
132 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
22
133 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
21
134 Інститут педагогіки
НАПН
21
135 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
20
136 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
20
137 Одеський національний морський університет
МОН
20
138 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
20
139 Українське теріологічне товариство
НАН
20
140 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
19
141 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
19
142 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
19
143 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
19
144 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
19
145 Національний науково-природничий музей
НАН
19
146 Одеський державний екологічний університет
МОН
19
147 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
19
148 Запорізький національний технічний університет
МОН
18
149 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
18
150 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
18
151 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
18
152 Полтавська державна аграрна академія
МОН
18
153 Університет менеджменту освіти
НАПН
18
154 Харківська державна академія культури
Мінкультури
18
155 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
18
156 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
17
157 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
17
158 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
17
159 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
17
160 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
17
161 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
16
162 Інститут історії України
НАН
16
163 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
16
164 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
16
165 Луцький національний технічний університет
МОН
16
166 Національна академія Національної гвардії України
МВС
16
167 Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
НАН
16
168 Національний лісотехнічний університет України
МОН
16
169 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
16
170 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
15
171 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
15
172 Інститут прикладної фізики
НАН
15
173 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
15
174 Інститут ядерних досліджень
НАН
15
175 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
15
176 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
15
177 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
15
178 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
15
179 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
14
180 Інститут гідробіології
НАН
14
181 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
14
182 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
14
183 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
14
184 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
14
185 Інститут біології клітини
НАН
13
186 Інститут вищої освіти
НАПН
13
187 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
13
188 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
13
189 Інститут еволюційної екології
НАН
13
190 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
13
191 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
13
192 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
13
193 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
13
194 Бердянський університет менеджменту і бізнесу
МОН
12
195 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
12
196 Запорізька державна інженерна академія
МОН
12
197 Інститут біології тварин
НААН
12
198 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
12
199 Інститут проблем виховання
НАПН
12
200 Інститут української мови
НАН
12
201 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
12
202 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
12
203 Національний гірничий університет
МОН
12
204 Національний університет «Острозька академія»
МОН
12
205 Херсонський державний аграрний університет
МОН
12
206 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
11
207 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
11
208 Інститут урології
НАМН
11
209 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
11
210 Маріупольський державний університет
МОН
11
211 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
11
212 Харківський національний медичний університет
МОЗ
11
213 Академія муніципального управління
МОН
10
214 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
10
215 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
10
216 Інститут землеробства
НААН
10
217 Інститут рибного господарства
НААН
10
218 Інститут технічної теплофізики
НАН
10
219 Криворізький національний університет
МОН
10
220 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
10
221 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
10
222 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
10
223 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
10
224 Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН
10
225 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
10
226 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
МОН
9
227 Запорізький національний університет
МОН
9
228 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
9
229 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
9
230 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
9
231 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
9
232 Інститут сільського господарства степової зони
НААН
9
233 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
9
234 Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС
9
235 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
8
236 Державний університет телекомунікацій
МОН
8
237 Європейський університет
МОН
8
238 Інститут агроекології і природокористування
НААН
8
239 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
8
240 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
8
241 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
8
242 Інститут органічної хімії
НАН
8
243 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
8
244 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
8
245 Українська академія банківської справи
інші
8
246 Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОН
8
247 Черкаський державний технологічний університет
МОН
8
248 Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
8
249 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
7
250 Інститут всесвітньої історії
НАН
7
251 Інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського
НААН
7
252 Інститут електронної фізики
НАН
7
253 Інститут магнетизму
НАН і МОН
7
254 Інститут медицини праці
НАМН
7
255 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
7
256 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
7
257 Інститут садівництва
НААН
7
258 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
7
259 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
7
260 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
7
261 Львівський університет бізнесу та права
МОН
7
262 Мукачівський державний університет
МОН
7
263 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
7
264 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
7
265 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
7
266 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
6
267 Інститут географії
НАН
6
268 Інститут геологічних наук
НАН
6
269 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
6
270 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
6
271 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
6
272 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
6
273 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
6
274 Київська школа економіки
інші
6
275 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
6
276 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
6
277 Президія Національної академії наук України
НАН
6
278 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
6
279 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
6
280 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
6
281 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
6
282 Херсонський національний технічний університет
МОН
6
283 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
5
284 Інститут водних проблем і меліорації
НААН
5
285 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
5
286 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
5
287 Інститут модернізації змісту освіти
МОН
5
288 Інститут морської біології
МОН
5
289 Інститут програмних систем
НАН
5
290 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
5
291 Луганський державний медичний університет
МОЗ
5
292 Львівський національний аграрний університет
МОН
5
293 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
5
294 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
Мінкультури
5
295 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
5
296 Національний фармацевтичний університет
МОЗ
5
297 Українська академія друкарства
МОН
5
298 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
5
299 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
5
300 Буковинський університет
МОН
4
301 Дипломатична академія України
інші
4
302 Донецький юридичний інститут
МВС
4
303 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
4
304 Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
НААН
4
305 Інститут імпульсних процесів і технологій
НАН
4
306 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
4
307 Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
4
308 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
4
309 Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова
НАН
4
310 Міжнародна клініка відновного лікування
інші
4
311 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
4
312 Міжнародний інститут соціоніки
інші
4
313 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
4
314 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
4
315 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН
4
316 Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
МОН
4
317 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
4
318 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
4
319 Український Науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ
4
320 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
4
321 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
4
322 Вінницька академія неперервної освіти
МОН
3
323 Державна дослідна станція птахівництва
НААН
3
324 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
3
325 Державний економіко-технологічний університет транспорту
МОН
3
326 Державний природознавчий музей
НАН
3
327 Донецька академія автомобільного транспорту
МОН
3
328 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
3
329 Інститут газу
НАН
3
330 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
3
331 Інститут гідромеханіки
НАН
3
332 Інститут екології Карпат
НАН
3
333 Інститут культурології
інші
3
334 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
335 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
3
336 Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН
3
337 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
3
338 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
3
339 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
3
340 Класичний приватний університет
МОН
3
341 Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського
МОН
3
342 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
3
343 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
3
344 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
3
345 Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова
НАМН
3
346 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
МОН
3
347 не визначено
НАН
3
348 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
3
349 Одеська державна академія технічного регулювання та якості
МОН
3
350 Одеський державний університет внутрішніх справ
МВС
3
351 Одеський національний медичний університет
МОЗ
3
352 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
3
353 Приазовський державний технічний університет
МОН
3
354 Фізико-технологічний інститут металів і сплавів
НАН
3
355 Харківська гуманітарно-педагогічна академія
МОН
3
356 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
МОН
3
357 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
2
358 Академія рекреаційних технологій і права
МОН
2
359 Апарат Президії НАН України
НАН
2
360 Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім.Ф.Е.Фальц-Фейна
НААН
2
361 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
2
362 Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
інші
2
363 Державний науково-дослідний інститут МВС України
МВС
2
364 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
МОЗ
2
365 Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ
2
366 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
2
367 Інститут захисту рослин
НААН
2
368 Інститут іоносфери
НАН і МОН
2
369 Інститут нефрології
НАМН
2
370 Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського
НАМН
2
371 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
2
372 Інститут продовольчих ресурсів
НААН
2
373 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
2
374 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
2
375 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
2
376 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
2
377 Національний банк України
інші
2
378 Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
інші
2
379 Національний транспортний університет
МОН
2
380 Національний центр «Мала академія наук України»
інші
2
381 Нікітський ботанічний сад
НААН
2
382 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
2
383 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
2
384 Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
МОН
2
385 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
2
386 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
2
387 Університет сучасних знань
МОН
2
388 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
2
389 Черкаський державний бізнес-коледж
МОН
2
390 Чорноморський біосферний заповідник
НАН
2
391 Агентство «Кредит-рейтинг»
інші
1
392 Адвокатське бюро «Еталон»
інші
1
393 Академія адвокатури України
МОН
1
394 Апарат Президії Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
395 Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
інші
1
396 Видавництво «Дух і Літера»
інші
1
397 Вища школа адвокатури
інші
1
398 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
399 Головний військовий клінічний госпіталь
інші
1
400 Голосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Летичівського р-ну Хмельницької обл.
МОН
1
401 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
402 Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України
інші
1
403 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
404 Донецький інститут залізничного транспорту УкрДАЗТ
МОН
1
405 Житомирський військовий інститут ім.С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій
МОН
1
406 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
МОН
1
407 Запорізький обл. інститут післядипломної педагогічної освіти
МОН
1
408 Західнодонбаський інститут економіки і управління
МОН
1
409 Ізмаїльський державний гуманітарний університет
МОН
1
410 Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова
НААН
1
411 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
412 Інститут дерматології та венерології
НАМН
1
413 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
інші
1
414 Інститут електрофiзики і радіаційних технологій
НАН
1
415 Інститут електрофізики і радіаційних технологій
НАН
1
416 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
417 Інститут законодавства Верховної Ради України
інші
1
418 Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва
НАМН
1
419 Інститут народознавства
НАН
1
420 Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
НАМН
1
421 Інститут неврології психіатрії та наркології
НАМН
1
422 Інститут обліку і фінансів
НААН
1
423 Інститут олійних культур
НААН
1
424 Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
НАН
1
425 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
426 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
427 Інститут сільського господарства Полісся
НААН
1
428 Інститут спадкової патології
НАМН
1
429 Інститут стоматології
НАМН
1
430 Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»
Інші
1
431 Інститут тваринництва
НААН
1
432 Інститут технічної механіки
НАН і ДКА
1
433 Інститут травматології та ортопедії
НАМН
1
434 Інститут трансформації суспільства
інші
1
435 Інформаційний центр «Електронні вісті»
інші
1
436 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
437 Карадазький природний заповідник
НАН
1
438 Київський медичний університет
інші
1
439 Київський міжнародний інститут соціології
інші
1
440 Київський національний університет будівництва та архітектури
МОН
1
441 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
442 Київський університет права
НАН
1
443 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
444 Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН
1
445 Книжкова палата України імені Івана Федорова
інші
1
446 Кримський економічний інститут КНЕУ
МОН
1
447 Львівська національна академія мистецтв
Мінкультури
1
448 Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг»
інші
1
449 Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція
НАН і МОН
1
450 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
451 Міжнародний консорціум «Electronic Information for Libraries»
інші
1
452 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
НАН і МОН
1
453 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
454 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
МОН
1
455 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
456 Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
НАН
1
457 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
458 Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН
1
459 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
460 Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ
1
461 Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
НАМН
1
462 Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини
інші
1
463 Національна академія прокуратури України
інші
1
464 Національна академія управління
МОН
1
465 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Мінкультури
1
466 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
467 Національний інститут раку
МОЗ
1
468 Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової
Мінкультури
1
469 Олександрійський колегіум
МОН
1
470 ПАТ «Азот»
інші
1
471 ПАТ «Вінницяобленерго»
інші
1
472 Приватний дослідник і винахідник
інші
1
473 Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект»
інші
1
474 Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»
інші
1
475 Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
МОН
1
476 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
477 Українська асоціація виробників технічних газів
інші
1
478 Українська технологічна академія
інші
1
479 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
480 Український науковий клуб
інші
1
481 Український Науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
МОЗ
1
482 Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології
інші
1
483 Український незалежний центр політичних досліджень
інші
1
484 Український центр дослідження хижих птахів
інші
1
485 Український центр оцінювання якості освіти
МОН
1
486 Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»
інші
1
487 Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського
Мінкультури
1
488 Харківський регіональний інститут державного управління
інші
1
489 Хмельницький університет управління та права
МОН
1
490 Центр гуманітарної освіти - Одеська філія
НАН
1
491 Центр екологічних інновацій
інші
1
492 Центр земельно-екологічних досліджень
інші
1
493 Центр інформаційних технологій Міжвузівського центру «Крим»
МОН
1
494 Центр практичної психології «Карвалі»
інші
1
495 Центр Разумкова
інші
1
496 Центр хірургії печінки, жовчних проток і підшлункової залози
МОЗ
1
497 Чернівецький обласний краєзнавчий музей
інші
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua