bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
320
2 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
238
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
228
4 Тернопільський національний економічний університет
МОН
221
5 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
190
6 Сумський державний університет
МОН
177
7 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
167
8 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
153
9 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
146
10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
122
11 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
111
12 Вінницький національний технічний університет
МОН
108
13 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
108
14 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
105
15 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
105
16 Одеський національний політехнічний університет
МОН
102
17 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
99
18 Інститут археології
НАН
96
19 Інститут економіки та прогнозування
НАН
94
20 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
94
21 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
93
22 Донецький національний технічний університет
МОН
88
23 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
86
24 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
80
25 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
79
26 Інститут фізики
НАН
79
27 Одеський національний економічний університет
МОН
79
28 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
75
29 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
73
30 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
70
31 Університет Державної фіскальної служби України
інші
70
32 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
69
33 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
68
34 Інститут математики
НАН
68
35 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
66
36 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
66
37 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
66
38 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
64
39 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
64
40 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
62
41 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
62
42 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
62
43 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
61
44 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
60
45 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
58
46 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
57
47 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
57
48 Ужгородський національний університет
МОН
56
49 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
55
50 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
54
51 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
54
52 Університет банківської справи
МОН
54
53 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
53
54 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
52
55 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
51
56 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
51
57 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
51
58 Національний авіаційний університет
МОН
50
59 Національний університет цивільного захисту України
інші
50
60 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
50
61 Житомирський державний технологічний університет
МОН
49
62 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
49
63 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
49
64 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
49
65 Хмельницький національний університет
МОН
49
66 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
48
67 Національний університет харчових технологій
МОН
47
68 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
46
69 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
46
70 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
46
71 Університет митної справи та фінансів
інші
45
72 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
44
73 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
43
74 Сумський національний аграрний університет
МОН
42
75 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
41
76 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
41
77 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
41
78 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
41
79 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
40
80 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
40
81 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
39
82 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
38
83 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
38
84 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
38
85 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
38
86 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
37
87 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
37
88 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
36
89 Вінницький національний аграрний університет
МОН
35
90 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
35
91 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
35
92 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
35
93 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
35
94 Інститут електродинаміки
НАН
34
95 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
34
96 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
34
97 Національна металургійна академія України
МОН
34
98 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
34
99 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
34
100 Херсонський державний університет
МОН
34
101 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
32
102 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
32
103 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
31
104 Радіоастрономічний інститут
НАН
31
105 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
31
106 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
30
107 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
30
108 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
29
109 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
29
110 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
29
111 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
29
112 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
28
113 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
28
114 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
28
115 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
28
116 Уманський національний університет садівництва
МОН
28
117 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
28
118 Академія фінансового управління
інші
27
119 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
27
120 Національна академія внутрішніх справ
МВС
27
121 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
27
122 Дніпровський державний аграрно-економічний університет
МОН
26
123 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
26
124 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
26
125 Університет менеджменту освіти
НАПН
26
126 Інститут аграрної економіки
НААН
25
127 Інститут економіки промисловості
НАН
25
128 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
25
129 Інститут монокристалів
НАН
24
130 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
24
131 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
24
132 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
24
133 Одеський національний морський університет
МОН
24
134 Університет економіки та права «Крок»
МОН
24
135 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
24
136 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
24
137 Запорізький національний технічний університет
МОН
23
138 Інститут соціології
НАН
23
139 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
23
140 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
23
141 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
22
142 Полтавська державна аграрна академія
МОН
22
143 Інститут педагогіки
НАПН
21
144 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
21
145 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
21
146 Національний науково-природничий музей
НАН
21
147 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
21
148 Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН
21
149 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
20
150 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
20
151 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
20
152 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
20
153 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
19
154 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
19
155 Інститут технічної теплофізики
НАН
19
156 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
19
157 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
19
158 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
19
159 Одеський державний екологічний університет
МОН
19
160 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
19
161 Харківська державна академія культури
Мінкультури
19
162 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
18
163 Інститут ядерних досліджень
НАН
18
164 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
18
165 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН
18
166 Українське теріологічне товариство
НАН
18
167 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
18
168 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
17
169 Інститут історії України
НАН
17
170 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
17
171 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
17
172 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
17
173 Луцький національний технічний університет
МОН
17
174 Національний лісотехнічний університет України
МОН
17
175 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
16
176 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
16
177 Інститут морської біології
МОН
16
178 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
16
179 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
16
180 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
15
181 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
15
182 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
15
183 Інститут прикладної фізики
НАН
15
184 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
15
185 Національна академія Національної гвардії України
МВС
15
186 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
15
187 Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
НАН
15
188 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
15
189 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
14
190 Запорізька державна інженерна академія
МОН
14
191 Інститут гідробіології
НАН
14
192 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
14
193 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
14
194 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
14
195 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
14
196 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
14
197 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
14
198 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
14
199 Інститут агроекології і природокористування
НААН
13
200 Інститут біології клітини
НАН
13
201 Інститут вищої освіти
НАПН
13
202 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
13
203 Інститут еволюційної екології
НАН
13
204 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
13
205 Бердянський університет менеджменту і бізнесу
МОН
12
206 Інститут біології тварин
НААН
12
207 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
12
208 Інститут проблем виховання
НАПН
12
209 Інститут програмних систем
НАН
12
210 Національний гірничий університет
МОН
12
211 Національний університет «Острозька академія»
МОН
12
212 Херсонський державний аграрний університет
МОН
12
213 Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
12
214 Академія муніципального управління
МОН
11
215 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
11
216 Запорізький національний університет
МОН
11
217 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
11
218 Інститут української мови
НАН
11
219 Інститут урології
НАМН
11
220 Криворізький національний університет
МОН
11
221 Маріупольський державний університет
МОН
11
222 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
11
223 Харківський національний медичний університет
МОЗ
11
224 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
МОН
10
225 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
10
226 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
10
227 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
10
228 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
10
229 Інститут землеробства
НААН
10
230 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
10
231 Інститут рибного господарства
НААН
10
232 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
10
233 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
10
234 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
10
235 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
10
236 Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОН
10
237 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
10
238 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
9
239 Європейський університет
МОН
9
240 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
9
241 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
9
242 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
9
243 Інститут сільського господарства степової зони
НААН
9
244 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
9
245 Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС
9
246 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
9
247 Державний університет телекомунікацій
МОН
8
248 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
8
249 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
8
250 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
8
251 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
8
252 Інститут органічної хімії
НАН
8
253 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
8
254 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
8
255 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
8
256 Українська академія банківської справи
інші
8
257 Черкаський державний технологічний університет
МОН
8
258 Донецький юридичний інститут
МВС
7
259 Інститут всесвітньої історії
НАН
7
260 Інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського
НААН
7
261 Інститут електронної фізики
НАН
7
262 Інститут магнетизму
НАН і МОН
7
263 Інститут медицини праці
НАМН
7
264 Інститут модернізації змісту освіти
МОН
7
265 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
7
266 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
7
267 Інститут садівництва
НААН
7
268 Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН
7
269 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
7
270 Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова
НАН
7
271 Львівський університет бізнесу та права
МОН
7
272 Мукачівський державний університет
МОН
7
273 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
7
274 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
7
275 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
6
276 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
6
277 Інститут географії
НАН
6
278 Інститут геологічних наук
НАН
6
279 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
6
280 Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
НААН
6
281 Інститут законодавства Верховної Ради України
інші
6
282 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
6
283 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
6
284 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
6
285 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
6
286 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
6
287 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
6
288 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
6
289 Президія Національної академії наук України
НАН
6
290 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
6
291 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
6
292 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
6
293 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
6
294 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
6
295 Херсонський національний технічний університет
МОН
6
296 Інститут водних проблем і меліорації
НААН
5
297 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
5
298 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
5
299 Київська школа економіки
інші
5
300 Луганський державний медичний університет
МОЗ
5
301 Львівський національний аграрний університет
МОН
5
302 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
5
303 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
Мінкультури
5
304 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
5
305 Національний фармацевтичний університет
МОЗ
5
306 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
5
307 Українська академія друкарства
МОН
5
308 Український Науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ
5
309 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
5
310 Буковинський університет
МОН
4
311 Дипломатична академія України
інші
4
312 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
4
313 Інститут імпульсних процесів і технологій
НАН
4
314 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
4
315 Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
4
316 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
4
317 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
4
318 Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського
МОН
4
319 Міжнародна клініка відновного лікування
інші
4
320 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
4
321 Міжнародний інститут соціоніки
інші
4
322 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
4
323 Нацiональна академія образотворчого мистецтва i архiтектури
Мінкультури
4
324 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
4
325 Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
МОН
4
326 Одеський державний університет внутрішніх справ
МВС
4
327 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
4
328 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
4
329 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
4
330 Харківська гуманітарно-педагогічна академія
МОН
4
331 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
МОН
4
332 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
4
333 Вінницька академія неперервної освіти
МОН
3
334 Державна дослідна станція птахівництва
НААН
3
335 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
3
336 Державний економіко-технологічний університет транспорту
МОН
3
337 Державний природознавчий музей
НАН
3
338 Донецька академія автомобільного транспорту
МОН
3
339 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
3
340 Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ
3
341 Інститут газу
НАН
3
342 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
3
343 Інститут гідромеханіки
НАН
3
344 Інститут екології Карпат
НАН
3
345 Інститут культурології
інші
3
346 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
347 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
3
348 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
3
349 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
3
350 Класичний приватний університет
МОН
3
351 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
3
352 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
3
353 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
3
354 Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова
НАМН
3
355 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
МОН
3
356 не визначено
НАН
3
357 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
3
358 Одеська державна академія технічного регулювання та якості
МОН
3
359 Одеський національний медичний університет
МОЗ
3
360 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
3
361 Приазовський державний технічний університет
МОН
3
362 Фізико-технологічний інститут металів і сплавів
НАН
3
363 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
2
364 Академія рекреаційних технологій і права
МОН
2
365 Апарат Президії НАН України
НАН
2
366 Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім.Ф.Е.Фальц-Фейна
НААН
2
367 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
2
368 Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
інші
2
369 Державний науково-дослідний інститут МВС України
МВС
2
370 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
МОЗ
2
371 Ізмаїльський державний гуманітарний університет
МОН
2
372 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
2
373 Інститут захисту рослин
НААН
2
374 Інститут зрошуваного землеробства
НААН
2
375 Інститут нефрології
НАМН
2
376 Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
НАН
2
377 Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського
НАМН
2
378 Інститут продовольчих ресурсів
НААН
2
379 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
2
380 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
2
381 Львівська національна академія мистецтв
Мінкультури
2
382 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
2
383 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
2
384 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
2
385 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Мінкультури
2
386 Національний банк України
інші
2
387 Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
інші
2
388 Національний транспортний університет
МОН
2
389 Національний центр «Мала академія наук України»
інші
2
390 Нікітський ботанічний сад
НААН
2
391 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
2
392 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
2
393 Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
МОН
2
394 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
2
395 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
2
396 Університет сучасних знань
МОН
2
397 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
2
398 Черкаський державний бізнес-коледж
МОН
2
399 Чорноморський біосферний заповідник
НАН
2
400 Агентство «Кредит-рейтинг»
інші
1
401 Адвокатське бюро «Еталон»
інші
1
402 Академія адвокатури України
МОН
1
403 Апарат Президії Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
404 Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
інші
1
405 Видавництво «Дух і Літера»
інші
1
406 Вища школа адвокатури
інші
1
407 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
408 Головний військовий клінічний госпіталь
інші
1
409 Голосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Летичівського р-ну Хмельницької обл.
МОН
1
410 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
411 Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України
інші
1
412 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
413 Донецький інститут залізничного транспорту УкрДАЗТ
МОН
1
414 Житомирський військовий інститут ім.С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій
МОН
1
415 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
МОН
1
416 Запорізький обл. інститут післядипломної педагогічної освіти
МОН
1
417 Західнодонбаський інститут економіки і управління
МОН
1
418 Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова
НААН
1
419 Інститут дерматології та венерології
НАМН
1
420 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
інші
1
421 Інститут електрофiзики і радіаційних технологій
НАН
1
422 Інститут електрофізики і радіаційних технологій
НАН
1
423 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
424 Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва
НАМН
1
425 Інститут народознавства
НАН
1
426 Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
НАМН
1
427 Інститут неврології психіатрії та наркології
НАМН
1
428 Інститут обліку і фінансів
НААН
1
429 Інститут олійних культур
НААН
1
430 Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
НАН
1
431 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
432 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
433 Інститут сільського господарства Полісся
НААН
1
434 Інститут спадкової патології
НАМН
1
435 Інститут стоматології
НАМН
1
436 Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»
Інші
1
437 Інститут тваринництва
НААН
1
438 Інститут технічної механіки
НАН і ДКА
1
439 Інститут травматології та ортопедії
НАМН
1
440 Інститут трансформації суспільства
інші
1
441 Інформаційний центр «Електронні вісті»
інші
1
442 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
443 Карадазький природний заповідник
НАН
1
444 Київський медичний університет
інші
1
445 Київський міжнародний інститут соціології
інші
1
446 Київський національний університет будівництва та архітектури
МОН
1
447 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
448 Київський університет права
НАН
1
449 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
450 Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН
1
451 Книжкова палата України імені Івана Федорова
інші
1
452 Кримський економічний інститут КНЕУ
МОН
1
453 Луганський державний університет внутрішніх справ ім.Е.О.Дідоренка
інші
1
454 Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг»
інші
1
455 Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція
НАН і МОН
1
456 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
457 Міжнародний консорціум «Electronic Information for Libraries»
інші
1
458 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
НАН і МОН
1
459 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
МОН
1
460 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
461 Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
НАН
1
462 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
463 Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН
1
464 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
465 Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ
1
466 Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
НАМН
1
467 Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини
інші
1
468 Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
інші
1
469 Національна академія прокуратури України
інші
1
470 Національна академія управління
МОН
1
471 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
472 Національний інститут раку
МОЗ
1
473 Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової
Мінкультури
1
474 Олександрійський колегіум
МОН
1
475 ПАТ «Азот»
інші
1
476 ПАТ «Вінницяобленерго»
інші
1
477 Приватний дослідник і винахідник
інші
1
478 Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект»
інші
1
479 Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»
інші
1
480 Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
МОН
1
481 Українська асоціація виробників технічних газів
інші
1
482 Українська технологічна академія
інші
1
483 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
484 Український науковий клуб
інші
1
485 Український Науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
МОЗ
1
486 Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології
інші
1
487 Український незалежний центр політичних досліджень
інші
1
488 Український центр дослідження хижих птахів
інші
1
489 Український центр оцінювання якості освіти
МОН
1
490 Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»
інші
1
491 Харківська державна зооветеринарна академія
МОН
1
492 Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського
Мінкультури
1
493 Харківський регіональний інститут державного управління
інші
1
494 Хмельницький університет управління та права
МОН
1
495 Центр гуманітарної освіти - Одеська філія
НАН
1
496 Центр екологічних інновацій
інші
1
497 Центр земельно-екологічних досліджень
інші
1
498 Центр інформаційних технологій Міжвузівського центру «Крим»
МОН
1
499 Центр практичної психології «Карвалі»
інші
1
500 Центр Разумкова
інші
1
501 Центр хірургії печінки, жовчних проток і підшлункової залози
МОЗ
1
502 Черкаська дослідна станція біоресурсів
НААН
1
503 Чернівецький обласний краєзнавчий музей
інші
1
504 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua