bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
305
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
206
3 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
206
4 Тернопільський національний економічний університет
МОН
177
5 Сумський державний університет
МОН
168
6 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
163
7 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
154
8 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
142
9 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
136
10 Вінницький національний технічний університет
МОН
107
11 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
105
12 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
101
13 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
100
14 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
98
15 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
96
16 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
94
17 Інститут економіки та прогнозування
НАН
91
18 Одеський національний політехнічний університет
МОН
89
19 Донецький національний технічний університет
МОН
86
20 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
80
21 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
80
22 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
70
23 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
69
24 Інститут математики
НАН
68
25 Одеський національний економічний університет
МОН
68
26 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
67
27 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
65
28 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
65
29 Університет Державної фіскальної служби України
інші
63
30 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
62
31 Інститут фізики
НАН
62
32 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
62
33 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
61
34 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
58
35 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
57
36 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
56
37 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
54
38 Інститут археології
НАН
54
39 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
51
40 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
51
41 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
50
42 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
49
43 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
49
44 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
49
45 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
48
46 Університет банківської справи
МОН
47
47 Ужгородський національний університет
МОН
46
48 Житомирський державний технологічний університет
МОН
45
49 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
43
50 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
43
51 Хмельницький національний університет
МОН
43
52 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
42
53 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
41
54 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
41
55 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
41
56 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
41
57 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
41
58 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
40
59 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
40
60 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
39
61 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
38
62 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
38
63 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
37
64 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
36
65 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
36
66 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
36
67 Сумський національний аграрний університет
МОН
35
68 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
35
69 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
34
70 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
34
71 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
34
72 Національна металургійна академія України
МОН
33
73 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
33
74 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
33
75 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
32
76 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
32
77 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
32
78 Національний авіаційний університет
МОН
31
79 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
31
80 Херсонський державний університет
МОН
31
81 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
30
82 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
30
83 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
30
84 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
30
85 Інститут електродинаміки
НАН
29
86 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
28
87 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
28
88 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
27
89 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
27
90 Університет митної справи та фінансів
інші
27
91 Академія фінансового управління
інші
26
92 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
26
93 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
26
94 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
26
95 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
25
96 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
25
97 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
25
98 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
25
99 Уманський національний університет садівництва
МОН
25
100 Університет економіки та права «Крок»
МОН
25
101 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
25
102 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
24
103 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
24
104 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
24
105 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
24
106 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
23
107 Інститут аграрної економіки
НААН
23
108 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
23
109 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
23
110 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
23
111 Інститут соціології
НАН
23
112 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
23
113 Національний університет цивільного захисту України
інші
23
114 Радіоастрономічний інститут
НАН
23
115 Вінницький національний аграрний університет
МОН
22
116 Інститут монокристалів
НАН
22
117 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
22
118 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
22
119 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
22
120 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
22
121 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
21
122 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
21
123 Інститут економіки промисловості
НАН
20
124 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
20
125 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
19
126 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
19
127 Інститут педагогіки
НАПН
19
128 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
19
129 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
19
130 Одеський національний морський університет
МОН
19
131 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
19
132 Українське теріологічне товариство
НАН
19
133 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
18
134 Харківська державна академія культури
Мінкультури
18
135 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
17
136 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
17
137 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
17
138 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
17
139 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
17
140 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
16
141 Інститут історії України
НАН
16
142 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
16
143 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
16
144 Національний науково-природничий музей
НАН
16
145 Полтавська державна аграрна академія
МОН
16
146 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
16
147 Інститут прикладної фізики
НАН
15
148 Інститут ядерних досліджень
НАН
15
149 Луцький національний технічний університет
МОН
15
150 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
15
151 Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
НАН
15
152 Одеський державний екологічний університет
МОН
15
153 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
15
154 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
15
155 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
14
156 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
14
157 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
14
158 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
14
159 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
14
160 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
14
161 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
14
162 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
14
163 Інститут біології клітини
НАН
13
164 Інститут вищої освіти
НАПН
13
165 Інститут еволюційної екології
НАН
13
166 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
13
167 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
13
168 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
13
169 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
13
170 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
13
171 Університет менеджменту освіти
НАПН
13
172 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
13
173 Бердянський університет менеджменту і бізнесу
МОН
12
174 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
12
175 Інститут біології тварин
НААН
12
176 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
12
177 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
12
178 Національний гірничий університет
МОН
12
179 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
12
180 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
12
181 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
11
182 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
11
183 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
11
184 Інститут української мови
НАН
11
185 Інститут урології
НАМН
11
186 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
11
187 Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН
11
188 Херсонський державний аграрний університет
МОН
11
189 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
11
190 Академія муніципального управління
МОН
10
191 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
10
192 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
10
193 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
10
194 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
10
195 Інститут проблем виховання
НАПН
10
196 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
10
197 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
10
198 Національний лісотехнічний університет України
МОН
10
199 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
10
200 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
10
201 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
9
202 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
9
203 Інститут землеробства
НААН
9
204 Криворізький національний університет
МОН
9
205 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
9
206 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
9
207 Національний університет харчових технологій
МОН
9
208 Національний університет «Острозька академія»
МОН
9
209 Харківський національний медичний університет
МОЗ
9
210 Державний університет телекомунікацій
МОН
8
211 Запорізький національний університет
МОН
8
212 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
8
213 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
8
214 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
8
215 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
8
216 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
8
217 Інститут рибного господарства
НААН
8
218 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
8
219 Інститут технічної теплофізики
НАН
8
220 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
8
221 Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС
8
222 Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОН
8
223 Черкаський державний технологічний університет
МОН
8
224 Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
8
225 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
7
226 Європейський університет
МОН
7
227 Інститут гідробіології
НАН
7
228 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
7
229 Інститут електронної фізики
НАН
7
230 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
7
231 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
7
232 Інститут сільського господарства степової зони
НААН
7
233 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
7
234 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
7
235 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
7
236 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
7
237 Мукачівський державний університет
МОН
7
238 Національна академія Національної гвардії України
МВС
7
239 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
7
240 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
7
241 Українська академія банківської справи
інші
7
242 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
7
243 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
6
244 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
6
245 Запорізький національний технічний університет
МОН
6
246 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
6
247 Інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського
НААН
6
248 Інститут органічної хімії
НАН
6
249 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
6
250 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
6
251 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
6
252 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
6
253 Київська школа економіки
інші
6
254 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
6
255 Маріупольський державний університет
МОН
6
256 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
6
257 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
6
258 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
6
259 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
6
260 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
6
261 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
6
262 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
6
263 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
6
264 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
5
265 Інститут агроекології і природокористування
НААН
5
266 Інститут водних проблем і меліорації
НААН
5
267 Інститут всесвітньої історії
НАН
5
268 Інститут геологічних наук
НАН
5
269 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
5
270 Інститут магнетизму
НАН і МОН
5
271 Інститут модернізації змісту освіти
МОН
5
272 Інститут програмних систем
НАН
5
273 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
5
274 Інститут садівництва
НААН
5
275 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
5
276 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
5
277 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
5
278 Національний фармацевтичний університет
МОЗ
5
279 Президія Національної академії наук України
НАН
5
280 Українська академія друкарства
МОН
5
281 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
5
282 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
5
283 Херсонський національний технічний університет
МОН
5
284 Буковинський університет
МОН
4
285 Дипломатична академія України
інші
4
286 Запорізька державна інженерна академія
МОН
4
287 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
4
288 Інститут географії
НАН
4
289 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
4
290 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
4
291 Інститут медицини праці
НАМН
4
292 Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
4
293 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
4
294 Луганський державний медичний університет
МОЗ
4
295 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
4
296 Львівський національний аграрний університет
МОН
4
297 Міжнародна клініка відновного лікування
інші
4
298 Міжнародний інститут соціоніки
інші
4
299 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
4
300 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
4
301 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН
4
302 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
4
303 Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
МОН
4
304 Одеський державний університет внутрішніх справ
МВС
4
305 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
4
306 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
4
307 Академія рекреаційних технологій і права
МОН
3
308 Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім.Ф.Е.Фальц-Фейна
НААН
3
309 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
3
310 Державний природознавчий музей
НАН
3
311 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
3
312 Донецька академія автомобільного транспорту
МОН
3
313 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
3
314 Інститут газу
НАН
3
315 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
3
316 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
3
317 Інститут гідромеханіки
НАН
3
318 Інститут екології Карпат
НАН
3
319 Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
НААН
3
320 Інститут культурології
інші
3
321 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
322 Інститут морської біології
МОН
3
323 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
3
324 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
3
325 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
3
326 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
3
327 Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського
МОН
3
328 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
3
329 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
3
330 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
3
331 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
Мінкультури
3
332 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
3
333 Одеська державна академія технічного регулювання та якості
МОН
3
334 Одеський національний медичний університет
МОЗ
3
335 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
3
336 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
3
337 Український Науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ
3
338 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
МОН
3
339 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
2
340 Апарат Президії НАН України
НАН
2
341 Державна дослідна станція птахівництва
НААН
2
342 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
2
343 Державний економіко-технологічний університет транспорту
МОН
2
344 Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
інші
2
345 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
МОЗ
2
346 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
2
347 Інститут захисту рослин
НААН
2
348 Інститут іоносфери
НАН і МОН
2
349 Інститут нефрології
НАМН
2
350 Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського
НАМН
2
351 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
2
352 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
2
353 Класичний приватний університет
МОН
2
354 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
2
355 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
2
356 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
357 Національна академія внутрішніх справ
МВС
2
358 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
2
359 Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
інші
2
360 Національний транспортний університет
МОН
2
361 Національний центр «Мала академія наук України»
інші
2
362 Нікітський ботанічний сад
НААН
2
363 Приазовський державний технічний університет
МОН
2
364 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
2
365 Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
МОН
2
366 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
2
367 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
2
368 Університет сучасних знань
МОН
2
369 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
2
370 Черкаський державний бізнес-коледж
МОН
2
371 Чорноморський біосферний заповідник
НАН
2
372 Агентство «Кредит-рейтинг»
інші
1
373 Адвокатське бюро «Еталон»
інші
1
374 Академія адвокатури України
МОН
1
375 Апарат Президії Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
376 Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
інші
1
377 Видавництво «Дух і Літера»
інші
1
378 Вища школа адвокатури
інші
1
379 Вінницька академія неперервної освіти
МОН
1
380 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
381 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
МОН
1
382 Головний військовий клінічний госпіталь
інші
1
383 Голосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Летичівського р-ну Хмельницької обл.
МОН
1
384 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
385 Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України
інші
1
386 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
387 Донецький інститут залізничного транспорту УкрДАЗТ
МОН
1
388 Житомирський військовий інститут ім.С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій
МОН
1
389 Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
МОН
1
390 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
МОН
1
391 Запорізький обл. інститут післядипломної педагогічної освіти
МОН
1
392 Західнодонбаський інститут економіки і управління
МОН
1
393 Ізмаїльський державний гуманітарний університет
МОН
1
394 Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова
НААН
1
395 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
396 Інститут дерматології та венерології
НАМН
1
397 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
інші
1
398 Інститут електрофiзики і радіаційних технологій
НАН
1
399 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
400 Інститут законодавства Верховної Ради України
інші
1
401 Інститут зрошуваного землеробства
НААН
1
402 Інститут імпульсних процесів і технологій
НАН
1
403 Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва
НАМН
1
404 Інститут народознавства
НАН
1
405 Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
НАМН
1
406 Інститут неврології психіатрії та наркології
НАМН
1
407 Інститут обліку і фінансів
НААН
1
408 Інститут олійних культур
НААН
1
409 Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
НАН
1
410 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
411 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
412 Інститут продовольчих ресурсів
НААН
1
413 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
414 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
415 Інститут стоматології
НАМН
1
416 Інститут тваринництва
НААН
1
417 Інститут технічної механіки
НАН і ДКА
1
418 Інститут трансформації суспільства
інші
1
419 Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова
НАН
1
420 Інформаційний центр «Електронні вісті»
інші
1
421 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
422 Карадазький природний заповідник
НАН
1
423 Київський медичний університет
інші
1
424 Київський міжнародний інститут соціології
інші
1
425 Київський національний університет будівництва та архітектури
МОН
1
426 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
427 Київський університет права
НАН
1
428 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
429 Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція
НААН
1
430 Книжкова палата України імені Івана Федорова
інші
1
431 Кримський економічний інститут КНЕУ
МОН
1
432 Луганський державний університет внутрішніх справ ім.Е.О.Дідоренка
інші
1
433 Львівська національна академія мистецтв
Мінкультури
1
434 Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг»
інші
1
435 Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція
НАН і МОН
1
436 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
437 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
438 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
МОН
1
439 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
440 Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
НАН
1
441 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
442 Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН
1
443 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
444 Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини
інші
1
445 Національна академія прокуратури України
інші
1
446 Національна академія управління
МОН
1
447 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Мінкультури
1
448 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
449 Національний банк України
інші
1
450 Національний дендрологічний парк «Софіївка»
НАН
1
451 Національний інститут раку
МОЗ
1
452 Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова
НАМН
1
453 не визначено
інші
1
454 Олександрійський колегіум
МОН
1
455 ПАТ «Азот»
інші
1
456 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
457 Приватний дослідник і винахідник
інші
1
458 Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект»
інші
1
459 Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»
інші
1
460 Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
МОН
1
461 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
462 Українська асоціація виробників технічних газів
інші
1
463 Українська технологічна академія
інші
1
464 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
465 Український науковий клуб
інші
1
466 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
467 Український Науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
МОЗ
1
468 Український незалежний центр політичних досліджень
інші
1
469 Український центр дослідження хижих птахів
інші
1
470 Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»
інші
1
471 Харківська гуманітарно-педагогічна академія
МОН
1
472 Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського
Мінкультури
1
473 Харківський регіональний інститут державного управління
інші
1
474 Хмельницький університет управління та права
МОН
1
475 Центр гуманітарної освіти - Одеська філія
НАН
1
476 Центр екологічних інновацій
інші
1
477 Центр земельно-екологічних досліджень
інші
1
478 Центр інформаційних технологій Міжвузівського центру «Крим»
МОН
1
479 Центр практичної психології «Карвалі»
інші
1
480 Центр Разумкова
інші
1
481 Центр хірургії печінки, жовчних проток і підшлункової залози
МОЗ
1
482 Чернівецький обласний краєзнавчий музей
інші
1
483 Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
МОН
1
484 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua