bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20
30
40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
11
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
6
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
6
4 Інститут математики
НАН
4
5 Інститут фізики
НАН
4
6 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
7 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
3
8 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
3
9 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
3
10 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
3
11 Сумський державний університет
МОН
3
12 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
3
13 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
3
14 Інститут економіки та прогнозування
НАН
2
15 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
16 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
2
17 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
2
18 Інститут соціології
НАН
2
19 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
2
20 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
2
21 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
2
22 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
2
23 Вінницький національний технічний університет
МОН
1
24 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
1
25 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
26 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
27 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
1
28 Інститут аграрної економіки
НААН
1
29 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
30 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
1
31 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
32 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
1
33 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
1
34 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
1
35 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
36 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
1
37 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
38 Інститут проблем виховання
НАПН
1
39 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
1
40 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
1
41 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
1
42 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
1
43 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
1
44 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
45 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
1
46 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
1
47 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
1
48 Національний університет харчових технологій
МОН
1
49 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
50 Одеський національний політехнічний університет
МОН
1
51 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
1
52 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
53 Президія Національної академії наук України
НАН
1
54 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
55 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
1
56 Університет банківської справи
МОН
1
57 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
1
58 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua