bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
24
2 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
15
3 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
14
4 Інститут математики
НАН
13
5 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
11
6 Інститут фізики
НАН
10
7 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
9
8 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
8
9 Сумський державний університет
МОН
7
10 Інститут ядерних досліджень
НАН
6
11 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
5
12 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
5
13 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
5
14 Інститут економіки та прогнозування
НАН
5
15 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
5
16 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
5
17 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
5
18 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
5
19 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
4
20 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
4
21 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
4
22 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
4
23 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
24 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
3
25 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
3
26 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
3
27 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
3
28 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
3
29 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
3
30 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
3
31 Тернопільський національний економічний університет
МОН
3
32 Університет банківської справи
МОН
3
33 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
3
34 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
3
35 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
3
36 Вінницький національний технічний університет
МОН
2
37 Інститут аграрної економіки
НААН
2
38 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
39 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
2
40 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
2
41 Інститут економіки промисловості
НАН
2
42 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
43 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
2
44 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
2
45 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
46 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
2
47 Інститут соціології
НАН
2
48 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
2
49 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
2
50 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
2
51 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
52 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
2
53 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
54 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
2
55 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
2
56 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
2
57 Одеський національний політехнічний університет
МОН
2
58 Президія Національної академії наук України
НАН
2
59 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
60 Радіоастрономічний інститут
НАН
2
61 Ужгородський національний університет
МОН
2
62 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
63 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
2
64 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
65 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
66 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
67 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
68 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
1
69 Інститут геологічних наук
НАН
1
70 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
1
71 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
72 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
73 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
1
74 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
1
75 Інститут колоїдної хiмiї та хiмiї води iм.А.В.Думанського
НАН
1
76 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
77 Інститут магнетизму
НАН і МОН
1
78 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
79 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
1
80 Інститут органічної хімії
НАН
1
81 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
82 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
1
83 Інститут прикладної фізики
НАН
1
84 Інститут проблем виховання
НАПН
1
85 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
1
86 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
87 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
88 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
1
89 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
1
90 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
1
91 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
1
92 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
1
93 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
94 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
1
95 Луцький національний технічний університет
МОН
1
96 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
1
97 Маріупольський державний університет
МОН
1
98 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
99 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
100 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
1
101 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
102 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
103 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
104 Національний авіаційний університет
МОН
1
105 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
106 Національний університет харчових технологій
МОН
1
107 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
1
108 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
109 Одеський національний економічний університет
МОН
1
110 Одеський національний морський університет
МОН
1
111 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
112 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
113 Сумський національний аграрний університет
МОН
1
114 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
1
115 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
1
116 Українське теріологічне товариство
НАН
1
117 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
118 Університет Державної фіскальної служби України
інші
1
119 Університет сучасних знань
МОН
1
120 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
1
121 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
1
122 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua