bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
26
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
19
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
16
4 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
15
5 Інститут математики
НАН
14
6 Інститут фізики
НАН
12
7 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
11
8 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
10
9 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
10
10 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
9
11 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
9
12 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
8
13 Інститут ядерних досліджень
НАН
7
14 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
7
15 Сумський державний університет
МОН
7
16 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
6
17 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
6
18 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
6
19 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
5
20 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
5
21 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
5
22 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
5
23 Інститут економіки та прогнозування
НАН
5
24 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
5
25 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
5
26 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
5
27 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
5
28 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
5
29 Радіоастрономічний інститут
НАН
5
30 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
4
31 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
4
32 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
33 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
4
34 Інститут аграрної економіки
НААН
3
35 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
3
36 Інститут економіки промисловості
НАН
3
37 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
3
38 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
3
39 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
40 Інститут монокристалів
НАН
3
41 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
3
42 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
3
43 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
3
44 Тернопільський національний економічний університет
МОН
3
45 Університет банківської справи
МОН
3
46 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
3
47 Академія фінансового управління
інші
2
48 Вінницький національний технічний університет
МОН
2
49 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
50 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
2
51 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
52 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
2
53 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
2
54 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
2
55 Інститут органічної хімії
НАН
2
56 Інститут педагогіки
НАПН
2
57 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
2
58 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
59 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
2
60 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
2
61 Інститут соціології
НАН
2
62 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
2
63 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
2
64 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
2
65 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
2
66 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
2
67 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
68 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
2
69 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
2
70 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
71 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
2
72 Одеський державний екологічний університет
МОН
2
73 Одеський національний політехнічний університет
МОН
2
74 Президія Національної академії наук України
НАН
2
75 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
76 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
2
77 Ужгородський національний університет
МОН
2
78 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
79 Харківський національний медичний університет
МОЗ
2
80 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
2
81 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
1
82 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
83 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
84 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
85 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
86 Інститут археології
НАН
1
87 Інститут біології клітини
НАН
1
88 Інститут геологічних наук
НАН
1
89 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
1
90 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
1
91 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
92 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
1
93 Інститут електродинаміки
НАН
1
94 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
95 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
1
96 Інститут магнетизму
НАН і МОН
1
97 Інститут медицини праці
НАМН
1
98 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
99 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
1
100 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
101 Інститут проблем виховання
НАПН
1
102 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
1
103 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
1
104 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
1
105 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
106 Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН
1
107 Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»
Інші
1
108 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
1
109 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
1
110 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
1
111 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
112 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
1
113 Луцький національний технічний університет
МОН
1
114 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
1
115 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
1
116 Маріупольський державний університет
МОН
1
117 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
118 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
119 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
120 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
121 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
122 Національний авіаційний університет
МОН
1
123 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
124 Національний лісотехнічний університет України
МОН
1
125 Національний науково-природничий музей
НАН
1
126 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
1
127 Національний університет харчових технологій
МОН
1
128 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
1
129 Одеський національний економічний університет
МОН
1
130 Одеський національний морський університет
МОН
1
131 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
132 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
1
133 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
134 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
135 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
136 Сумський національний аграрний університет
МОН
1
137 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
1
138 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
1
139 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
140 Університет Державної фіскальної служби України
інші
1
141 Університет сучасних знань
МОН
1
142 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
1
143 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
1
144 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
1
145 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua