bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
20
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
14
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
14
4 Інститут математики
НАН
13
5 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
11
6 Інститут фізики
НАН
9
7 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
9
8 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
8
9 Інститут ядерних досліджень
НАН
6
10 Сумський державний університет
МОН
6
11 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
5
12 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
5
13 Інститут економіки та прогнозування
НАН
5
14 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
5
15 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
5
16 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
5
17 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
5
18 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
4
19 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
4
20 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
4
21 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
4
22 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
23 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
3
24 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
3
25 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
3
26 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
3
27 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
3
28 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
3
29 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
3
30 Тернопільський національний економічний університет
МОН
3
31 Університет банківської справи
інші
3
32 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
3
33 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
3
34 Вінницький національний технічний університет
МОН
2
35 Інститут аграрної економіки
НААН
2
36 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
37 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
2
38 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
2
39 Інститут економіки промисловості
НАН
2
40 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
41 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
2
42 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
2
43 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
44 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
2
45 Інститут соціології
НАН
2
46 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
2
47 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
2
48 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
2
49 Кримська астрофізична обсерваторія
МОН
2
50 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
51 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
2
52 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
53 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
2
54 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
2
55 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
2
56 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
2
57 Одеський національний політехнічний університет
МОН
2
58 Президія Національної академії наук України
НАН
2
59 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
60 Ужгородський національний університет
МОН
2
61 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
62 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
2
63 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
64 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
65 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
66 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
67 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
1
68 Інститут геологічних наук
НАН
1
69 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
1
70 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
71 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
72 Інститут захисту рослин
НААН
1
73 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
1
74 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
1
75 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
76 Інститут магнетизму
НАН і МОН
1
77 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
78 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
1
79 Інститут органічної хімії
НАН
1
80 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
81 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
1
82 Інститут прикладної фізики
НАН
1
83 Інститут проблем виховання
НАПН
1
84 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
1
85 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
86 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
87 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
1
88 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
1
89 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
1
90 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
1
91 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
1
92 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
93 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
1
94 Луцький національний технічний університет
МОН
1
95 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
1
96 Маріупольський державний університет
МОН
1
97 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
98 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
1
99 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
100 Морський гідрофізичний інститут
НАН
1
101 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
102 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
103 Національний авіаційний університет
МОН
1
104 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
105 Національний університет харчових технологій
МОН
1
106 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
1
107 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
108 Одеський національний економічний університет
МОН
1
109 Одеський національний морський університет
МОН
1
110 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
111 Радіоастрономічний інститут
НАН
1
112 Сумський національний аграрний університет
МОН
1
113 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
1
114 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
1
115 Українське теріологічне товариство
НАН
1
116 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
117 Університет Державної фіскальної служби України
інші
1
118 Університет сучасних знань
МОН
1
119 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
1
120 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
1
121 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
1
122 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua