bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
50
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
46
3 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
25
4 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
25
5 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
24
6 Інститут математики
НАН
22
7 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
21
8 Інститут фізики
НАН
21
9 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
21
10 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
17
11 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
17
12 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
15
13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
15
14 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
14
15 Сумський державний університет
МОН
14
16 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
13
17 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
13
18 Інститут економіки та прогнозування
НАН
12
19 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
12
20 Інститут ядерних досліджень
НАН
11
21 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
11
22 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
10
23 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
10
24 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
9
25 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
9
26 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
9
27 Інститут аграрної економіки
НААН
8
28 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
8
29 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
7
30 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
7
31 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
7
32 Радіоастрономічний інститут
НАН
7
33 Університет Державної фіскальної служби України
інші
7
34 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
6
35 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
6
36 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
6
37 Інститут монокристалів
НАН
6
38 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
6
39 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
6
40 Тернопільський національний економічний університет
МОН
6
41 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
6
42 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
5
43 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
5
44 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
5
45 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
5
46 Ужгородський національний університет
МОН
5
47 Університет банківської справи
МОН
5
48 Херсонський державний університет
МОН
5
49 Академія фінансового управління
інші
4
50 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
4
51 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
4
52 Донецький національний технічний університет
МОН
4
53 Інститут археології
НАН
4
54 Інститут біології клітини
НАН
4
55 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
4
56 Інститут економіки промисловості
НАН
4
57 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
4
58 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
4
59 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
4
60 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
4
61 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
4
62 Інститут соціології
НАН
4
63 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
4
64 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
4
65 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
4
66 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
4
67 Одеський національний економічний університет
МОН
4
68 Одеський національний політехнічний університет
МОН
4
69 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
4
70 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
71 Вінницький національний технічний університет
МОН
3
72 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
3
73 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
3
74 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
3
75 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
3
76 Інститут магнетизму
НАН і МОН
3
77 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
78 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
3
79 Інститут органічної хімії
НАН
3
80 Інститут педагогіки
НАПН
3
81 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
3
82 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
3
83 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
84 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
3
85 Одеський державний екологічний університет
МОН
3
86 Президія Національної академії наук України
НАН
3
87 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
3
88 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
3
89 Університет економіки та права «Крок»
МОН
3
90 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
3
91 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
2
92 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
2
93 Запорізький національний університет
МОН
2
94 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
95 Інститут вищої освіти
НАПН
2
96 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
2
97 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
2
98 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
2
99 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
2
100 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
2
101 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
2
102 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
103 Інститут проблем виховання
НАПН
2
104 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
2
105 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
106 Інститут української мови
НАН
2
107 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
2
108 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
109 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
2
110 Маріупольський державний університет
МОН
2
111 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
112 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
2
113 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
114 Національний авіаційний університет
МОН
2
115 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
116 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
2
117 Національний університет харчових технологій
МОН
2
118 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
2
119 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
2
120 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
2
121 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
2
122 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
2
123 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
2
124 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
125 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
2
126 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
127 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
128 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
129 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
2
130 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
2
131 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
2
132 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
1
133 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
1
134 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
1
135 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
1
136 Вінницький національний аграрний університет
МОН
1
137 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
138 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
139 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
140 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
141 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
142 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
1
143 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
1
144 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
1
145 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
1
146 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
147 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
1
148 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
1
149 Інститут геологічних наук
НАН
1
150 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
1
151 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
152 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
1
153 Інститут електродинаміки
НАН
1
154 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
155 Інститут електронної фізики
НАН
1
156 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
157 Інститут землеробства
НААН
1
158 Інститут історії України
НАН
1
159 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
1
160 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
1
161 Інститут медицини праці
НАМН
1
162 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
163 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
1
164 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
165 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
166 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
1
167 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
1
168 Інститут прикладної фізики
НАН
1
169 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
1
170 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
1
171 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
172 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
1
173 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
1
174 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
175 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
176 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
1
177 Інститут технічної теплофізики
НАН
1
178 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
179 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
1
180 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
181 Київська школа економіки
інші
1
182 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
1
183 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
1
184 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
185 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
1
186 Криворізький національний університет
МОН
1
187 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
1
188 Луцький національний технічний університет
МОН
1
189 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
190 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
191 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
1
192 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
193 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
194 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
195 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
196 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
197 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
1
198 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
1
199 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
1
200 Національна металургійна академія України
МОН
1
201 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
202 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
1
203 Національний лісотехнічний університет України
МОН
1
204 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
205 Одеський національний морський університет
МОН
1
206 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
207 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
208 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
1
209 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
1
210 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
211 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
212 Сумський національний аграрний університет
МОН
1
213 Українська академія банківської справи
інші
1
214 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
1
215 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
1
216 Українське теріологічне товариство
НАН
1
217 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
1
218 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
219 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
220 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
1
221 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
1
222 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
1
223 Університет менеджменту освіти
НАПН
1
224 Університет митної справи та фінансів
інші
1
225 Університет сучасних знань
МОН
1
226 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
1
227 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
1
228 Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
229 Хмельницький національний університет
МОН
1
230 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
1
231 Черкаський державний технологічний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua