bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
41
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
25
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
25
4 Інститут математики
НАН
21
5 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
21
6 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
18
7 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
18
8 Інститут фізики
НАН
17
9 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
16
10 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
14
11 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
14
12 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
13
13 Сумський державний університет
МОН
13
14 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
12
15 Інститут економіки та прогнозування
НАН
11
16 Інститут ядерних досліджень
НАН
11
17 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
11
18 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
10
19 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
10
20 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
10
21 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
8
22 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
8
23 Інститут аграрної економіки
НААН
7
24 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
7
25 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
7
26 Тернопільський національний економічний університет
МОН
7
27 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
6
28 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
6
29 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
6
30 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
6
31 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
6
32 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
6
33 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
6
34 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
5
35 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
5
36 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
5
37 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
5
38 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
5
39 Інститут монокристалів
НАН
5
40 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
5
41 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
5
42 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
5
43 Ужгородський національний університет
МОН
5
44 Університет банківської справи
інші
5
45 Університет Державної фіскальної служби України
інші
5
46 Донецький національний технічний університет
МОН
4
47 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
4
48 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
4
49 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
4
50 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
4
51 Одеський національний політехнічний університет
МОН
4
52 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
4
53 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
54 Херсонський державний університет
МОН
4
55 Академія фінансового управління
інші
3
56 Вінницький національний технічний університет
МОН
3
57 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
3
58 Інститут археології
НАН
3
59 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
3
60 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
3
61 Інститут економіки промисловості
НАН
3
62 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
3
63 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
3
64 Інститут магнетизму
НАН і МОН
3
65 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
66 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
3
67 Інститут педагогіки
НАПН
3
68 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
3
69 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
3
70 Інститут соціології
НАН
3
71 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
3
72 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
73 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
3
74 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
3
75 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
3
76 Одеський державний екологічний університет
МОН
3
77 Одеський національний економічний університет
МОН
3
78 Президія Національної академії наук України
НАН
3
79 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
3
80 Університет економіки та права «Крок»
МОН
3
81 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
3
82 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
2
83 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
2
84 Запорізький національний університет
МОН
2
85 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
86 Інститут біології клітини
НАН
2
87 Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського
НАН
2
88 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
2
89 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
2
90 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
91 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
2
92 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
2
93 Інститут органічної хімії
НАН
2
94 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
95 Інститут прикладної фізики
НАН
2
96 Інститут проблем виховання
НАПН
2
97 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
2
98 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
99 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
2
100 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
2
101 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
102 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
2
103 Криворізький національний університет
МОН
2
104 Кримська астрофізична обсерваторія
МОН
2
105 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
МОН
2
106 Маріупольський державний університет
МОН
2
107 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
2
108 Морський гідрофізичний інститут
НАН
2
109 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
110 Національний авіаційний університет
МОН
2
111 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
2
112 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
2
113 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
114 Радіоастрономічний інститут
НАН
2
115 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
2
116 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
2
117 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
118 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
119 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
120 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
2
121 Хмельницький національний університет
МОН
2
122 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
2
123 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
1
124 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
1
125 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
1
126 Вінницький національний аграрний університет
МОН
1
127 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
128 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
129 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
130 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
131 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
132 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
1
133 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
МОН
1
134 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
1
135 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
136 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
1
137 Інститут вищої освіти
НАПН
1
138 Інститут геологічних наук
НАН
1
139 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
1
140 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
1
141 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
142 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
1
143 Інститут електродинаміки
НАН
1
144 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
145 Інститут електронної фізики
НАН
1
146 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
147 Інститут захисту рослин
НААН
1
148 Інститут землеробства
НААН
1
149 Інститут історії України
НАН
1
150 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
1
151 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
1
152 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
153 Інститут медицини праці
НАМН
1
154 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
155 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
1
156 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
157 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
158 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
1
159 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
1
160 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
1
161 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
1
162 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
163 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
1
164 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
1
165 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
166 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
167 Інститут технічної теплофізики
НАН
1
168 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
1
169 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
170 Київська школа економіки
інші
1
171 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
1
172 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
1
173 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
1
174 Луцький національний технічний університет
МОН
1
175 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
176 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
177 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
1
178 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
1
179 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
180 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
181 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
182 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
183 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
184 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
1
185 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
1
186 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
187 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
1
188 Національний лісотехнічний університет України
МОН
1
189 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
1
190 Національний університет харчових технологій
МОН
1
191 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
1
192 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
1
193 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
194 Одеський національний морський університет
МОН
1
195 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
196 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
1
197 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
1
198 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
199 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
200 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
201 Сумський національний аграрний університет
МОН
1
202 Українська академія банківської справи
інші
1
203 Українське теріологічне товариство
НАН
1
204 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
205 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
206 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
1
207 Університет митної справи та фінансів
інші
1
208 Університет сучасних знань
МОН
1
209 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
1
210 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
1
211 Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
212 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua