bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
53
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
48
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
26
4 Інститут математики
НАН
24
5 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
24
6 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
24
7 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
22
8 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
21
9 Інститут фізики
НАН
21
10 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
19
11 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
19
12 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
17
13 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
17
14 Сумський державний університет
МОН
16
15 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
15
16 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
15
17 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
15
18 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
14
19 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
13
20 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
13
21 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
13
22 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
13
23 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
12
24 Інститут археології
НАН
11
25 Інститут економіки та прогнозування
НАН
11
26 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
11
27 Інститут ядерних досліджень
НАН
11
28 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
11
29 Інститут аграрної економіки
НААН
10
30 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
10
31 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
9
32 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
9
33 Інститут монокристалів
НАН
8
34 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
8
35 Радіоастрономічний інститут
НАН
8
36 Тернопільський національний економічний університет
МОН
8
37 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
7
38 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
7
39 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
7
40 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
7
41 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
7
42 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
7
43 Університет Державної фіскальної служби України
інші
7
44 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
6
45 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
6
46 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
6
47 Ужгородський національний університет
МОН
6
48 Херсонський державний університет
МОН
6
49 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
6
50 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
5
51 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
5
52 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
5
53 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
5
54 Університет банківської справи
МОН
5
55 Академія фінансового управління
інші
4
56 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
4
57 Донецький національний технічний університет
МОН
4
58 Інститут біології клітини
НАН
4
59 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
4
60 Інститут економіки промисловості
НАН
4
61 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
4
62 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
4
63 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
4
64 Інститут магнетизму
НАН і МОН
4
65 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
4
66 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
4
67 Інститут соціології
НАН
4
68 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
4
69 Інститут технічної теплофізики
НАН
4
70 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
4
71 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
4
72 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
4
73 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
4
74 Одеський національний економічний університет
МОН
4
75 Одеський національний політехнічний університет
МОН
4
76 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
4
77 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
4
78 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
79 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
4
80 Вінницький національний технічний університет
МОН
3
81 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
3
82 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
3
83 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
3
84 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
85 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
3
86 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
3
87 Інститут органічної хімії
НАН
3
88 Інститут педагогіки
НАПН
3
89 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
3
90 Інститут прикладної фізики
НАН
3
91 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
3
92 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
3
93 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
3
94 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
3
95 Одеський державний екологічний університет
МОН
3
96 Президія Національної академії наук України
НАН
3
97 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
3
98 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
3
99 Університет економіки та права «Крок»
МОН
3
100 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
3
101 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
2
102 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
2
103 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
2
104 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
2
105 Запорізький національний університет
МОН
2
106 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
107 Інститут вищої освіти
НАПН
2
108 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
2
109 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
2
110 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
2
111 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
2
112 Інститут електродинаміки
НАН
2
113 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
2
114 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
2
115 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
2
116 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
2
117 Інститут проблем виховання
НАПН
2
118 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
2
119 Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН
2
120 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
2
121 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
122 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
2
123 Інститут української мови
НАН
2
124 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
125 Маріупольський державний університет
МОН
2
126 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
127 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
2
128 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
2
129 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
130 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
2
131 Національний авіаційний університет
МОН
2
132 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
2
133 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
134 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
2
135 Національний університет харчових технологій
МОН
2
136 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
2
137 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
2
138 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
2
139 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
2
140 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
141 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
2
142 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
143 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
144 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
2
145 Університет митної справи та фінансів
інші
2
146 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
2
147 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
148 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
2
149 Харківський національний медичний університет
МОЗ
2
150 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
2
151 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
1
152 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
1
153 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
1
154 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
1
155 Вінницький національний аграрний університет
МОН
1
156 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
157 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
158 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
159 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
160 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
161 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
1
162 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
1
163 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
1
164 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
165 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
1
166 Інститут біології тварин
НААН
1
167 Інститут геологічних наук
НАН
1
168 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
169 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
1
170 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
1
171 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
172 Інститут електронної фізики
НАН
1
173 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
174 Інститут законодавства Верховної Ради України
інші
1
175 Інститут землеробства
НААН
1
176 Інститут історії України
НАН
1
177 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
1
178 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
1
179 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
1
180 Інститут медицини праці
НАМН
1
181 Інститут модернізації змісту освіти
МОН
1
182 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
1
183 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
184 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
1
185 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
1
186 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
1
187 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
1
188 Інститут програмних систем
НАН
1
189 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
190 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
1
191 Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»
Інші
1
192 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
193 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
1
194 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
195 Київський медичний університет
інші
1
196 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
1
197 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
1
198 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
199 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
1
200 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
1
201 Криворізький національний університет
МОН
1
202 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
1
203 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
1
204 Луцький національний технічний університет
МОН
1
205 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
206 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
1
207 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
1
208 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
209 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
1
210 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
211 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
212 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
213 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
214 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
1
215 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
1
216 Національна металургійна академія України
МОН
1
217 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
218 Національний лісотехнічний університет України
МОН
1
219 Національний науково-природничий музей
НАН
1
220 Національний університет цивільного захисту України
інші
1
221 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
МОН
1
222 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
223 Одеський національний морський університет
МОН
1
224 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
225 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
226 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
1
227 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
1
228 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
1
229 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
230 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
231 Сумський національний аграрний університет
МОН
1
232 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
233 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
1
234 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
1
235 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
1
236 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
237 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
238 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
1
239 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
1
240 Університет менеджменту освіти
НАПН
1
241 Університет сучасних знань
МОН
1
242 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
1
243 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
1
244 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
1
245 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
1
246 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
1
247 Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
248 Хмельницький національний університет
МОН
1
249 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
1
250 Черкаський державний технологічний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua