bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
43
2 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
26
3 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
25
4 Інститут математики
НАН
21
5 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
21
6 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
20
7 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
19
8 Інститут фізики
НАН
17
9 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
15
10 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
15
11 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
14
12 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
14
13 Сумський державний університет
МОН
14
14 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
13
15 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
13
16 Інститут економіки та прогнозування
НАН
12
17 Інститут ядерних досліджень
НАН
11
18 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
11
19 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
10
20 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
10
21 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
9
22 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
8
23 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
8
24 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
8
25 Інститут аграрної економіки
НААН
7
26 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
7
27 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
6
28 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
6
29 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
6
30 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
6
31 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
6
32 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
6
33 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
6
34 Тернопільський національний економічний університет
МОН
6
35 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
6
36 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
5
37 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
5
38 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
5
39 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
5
40 Інститут монокристалів
НАН
5
41 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
5
42 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
5
43 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
5
44 Ужгородський національний університет
МОН
5
45 Університет банківської справи
МОН
5
46 Університет Державної фіскальної служби України
інші
5
47 Донецький національний технічний університет
МОН
4
48 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
4
49 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
4
50 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
4
51 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
4
52 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
4
53 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
4
54 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
4
55 Одеський національний політехнічний університет
МОН
4
56 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
4
57 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
58 Херсонський державний університет
МОН
4
59 Академія фінансового управління
інші
3
60 Вінницький національний технічний університет
МОН
3
61 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
3
62 Інститут археології
НАН
3
63 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
3
64 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
3
65 Інститут економіки промисловості
НАН
3
66 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
3
67 Інститут магнетизму
НАН і МОН
3
68 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
69 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
3
70 Інститут педагогіки
НАПН
3
71 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
3
72 Інститут соціології
НАН
3
73 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
3
74 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
75 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
3
76 Одеський державний екологічний університет
МОН
3
77 Одеський національний економічний університет
МОН
3
78 Президія Національної академії наук України
НАН
3
79 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
3
80 Університет економіки та права «Крок»
МОН
3
81 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
3
82 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
2
83 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
2
84 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
2
85 Запорізький національний університет
МОН
2
86 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
87 Інститут біології клітини
НАН
2
88 Інститут вищої освіти
НАПН
2
89 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
2
90 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
91 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
2
92 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
2
93 Інститут органічної хімії
НАН
2
94 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
95 Інститут прикладної фізики
НАН
2
96 Інститут проблем виховання
НАПН
2
97 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
2
98 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
99 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
2
100 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
2
101 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
102 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
2
103 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
МОН
2
104 Маріупольський державний університет
МОН
2
105 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
106 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
2
107 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
108 Національний авіаційний університет
МОН
2
109 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
2
110 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
2
111 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
2
112 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
2
113 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
114 Радіоастрономічний інститут
НАН
2
115 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
2
116 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
2
117 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
118 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
119 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
120 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
2
121 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
2
122 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
2
123 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
1
124 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
1
125 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
1
126 Вінницький національний аграрний університет
МОН
1
127 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
128 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
129 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
130 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
131 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
132 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
1
133 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
МОН
1
134 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
1
135 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
136 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
1
137 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
1
138 Інститут геологічних наук
НАН
1
139 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
1
140 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
1
141 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
1
142 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
143 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
1
144 Інститут електродинаміки
НАН
1
145 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
146 Інститут електронної фізики
НАН
1
147 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
148 Інститут землеробства
НААН
1
149 Інститут історії України
НАН
1
150 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
1
151 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
1
152 Інститут колоїдної хiмiї та хiмiї води iм.А.В.Думанського
НАН
1
153 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
154 Інститут медицини праці
НАМН
1
155 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
156 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
1
157 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
158 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
159 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
1
160 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
1
161 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
1
162 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
1
163 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
1
164 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
165 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
1
166 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
1
167 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
168 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
169 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
1
170 Інститут технічної теплофізики
НАН
1
171 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
1
172 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
173 Київська школа економіки
інші
1
174 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
1
175 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
1
176 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
1
177 Криворізький національний університет
МОН
1
178 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
1
179 Луцький національний технічний університет
МОН
1
180 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
181 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
182 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
1
183 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
184 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
185 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
186 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
187 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
188 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
1
189 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
1
190 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
191 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
1
192 Національний лісотехнічний університет України
МОН
1
193 Національний університет харчових технологій
МОН
1
194 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
1
195 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
1
196 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
197 Одеський національний морський університет
МОН
1
198 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
199 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
1
200 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
1
201 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
202 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
203 Сумський національний аграрний університет
МОН
1
204 Українська академія банківської справи
інші
1
205 Українське теріологічне товариство
НАН
1
206 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
207 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
208 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
1
209 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
1
210 Університет митної справи та фінансів
інші
1
211 Університет сучасних знань
МОН
1
212 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
1
213 Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
214 Хмельницький національний університет
МОН
1
215 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
1
216 Черкаський державний технологічний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua