bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
51
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
48
3 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
24
4 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
24
5 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
23
6 Інститут математики
НАН
22
7 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
21
8 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
21
9 Інститут фізики
НАН
19
10 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
18
11 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
18
12 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
16
13 Сумський державний університет
МОН
16
14 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
15
15 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
15
16 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
14
17 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
14
18 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
13
19 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
12
20 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
12
21 Інститут економіки та прогнозування
НАН
11
22 Інститут ядерних досліджень
НАН
11
23 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
11
24 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
11
25 Інститут археології
НАН
10
26 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
9
27 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
9
28 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
9
29 Інститут аграрної економіки
НААН
8
30 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
8
31 Інститут монокристалів
НАН
8
32 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
8
33 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
7
34 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
7
35 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
7
36 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
7
37 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
7
38 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
6
39 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
6
40 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
6
41 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
6
42 Радіоастрономічний інститут
НАН
6
43 Тернопільський національний економічний університет
МОН
6
44 Університет Державної фіскальної служби України
інші
6
45 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
6
46 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
5
47 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
5
48 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
5
49 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
5
50 Ужгородський національний університет
МОН
5
51 Університет банківської справи
МОН
5
52 Херсонський державний університет
МОН
5
53 Академія фінансового управління
інші
4
54 Вінницький національний технічний університет
МОН
4
55 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
4
56 Донецький національний технічний університет
МОН
4
57 Інститут біології клітини
НАН
4
58 Інститут економіки промисловості
НАН
4
59 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
4
60 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
4
61 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
4
62 Інститут магнетизму
НАН і МОН
4
63 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
4
64 Інститут соціології
НАН
4
65 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
4
66 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
4
67 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
4
68 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
4
69 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
4
70 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
4
71 Одеський національний економічний університет
МОН
4
72 Одеський національний політехнічний університет
МОН
4
73 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
4
74 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
75 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
3
76 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
3
77 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
3
78 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
3
79 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
3
80 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
81 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
3
82 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
3
83 Інститут органічної хімії
НАН
3
84 Інститут педагогіки
НАПН
3
85 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
3
86 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
87 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
3
88 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
3
89 Одеський державний екологічний університет
МОН
3
90 Президія Національної академії наук України
НАН
3
91 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
3
92 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
3
93 Університет економіки та права «Крок»
МОН
3
94 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
3
95 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
2
96 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
2
97 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
2
98 Запорізький національний університет
МОН
2
99 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
100 Інститут вищої освіти
НАПН
2
101 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
2
102 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
2
103 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
2
104 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
2
105 Інститут електродинаміки
НАН
2
106 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
2
107 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
2
108 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
2
109 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
2
110 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
111 Інститут прикладної фізики
НАН
2
112 Інститут проблем виховання
НАПН
2
113 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
2
114 Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН
2
115 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
2
116 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
117 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
2
118 Інститут технічної теплофізики
НАН
2
119 Інститут української мови
НАН
2
120 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
121 Маріупольський державний університет
МОН
2
122 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
123 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
2
124 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
125 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
2
126 Національний авіаційний університет
МОН
2
127 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
128 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
2
129 Національний університет харчових технологій
МОН
2
130 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
2
131 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
2
132 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
2
133 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
2
134 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
2
135 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
136 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
2
137 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
138 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
139 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
2
140 Університет митної справи та фінансів
інші
2
141 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
142 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
2
143 Харківський національний медичний університет
МОЗ
2
144 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
2
145 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
2
146 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
1
147 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
1
148 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
1
149 Вінницький національний аграрний університет
МОН
1
150 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
151 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
152 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
153 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
154 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
155 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
1
156 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
1
157 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
1
158 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
1
159 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
160 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
1
161 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
1
162 Інститут біології тварин
НААН
1
163 Інститут геологічних наук
НАН
1
164 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
165 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
1
166 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
1
167 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
168 Інститут електронної фізики
НАН
1
169 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
170 Інститут землеробства
НААН
1
171 Інститут історії України
НАН
1
172 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
1
173 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
1
174 Інститут медицини праці
НАМН
1
175 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
1
176 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
177 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
178 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
1
179 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
1
180 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
1
181 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
182 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
1
183 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
1
184 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
185 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
1
186 Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»
Інші
1
187 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
188 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
1
189 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
190 Київська школа економіки
інші
1
191 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
1
192 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
1
193 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
194 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
1
195 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
1
196 Криворізький національний університет
МОН
1
197 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
1
198 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
1
199 Луцький національний технічний університет
МОН
1
200 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
201 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
1
202 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
1
203 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
204 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
1
205 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
206 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
207 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
208 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
209 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
210 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
1
211 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
1
212 Національна металургійна академія України
МОН
1
213 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
214 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
1
215 Національний лісотехнічний університет України
МОН
1
216 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
217 Одеський національний морський університет
МОН
1
218 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
219 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
220 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
1
221 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
1
222 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
223 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
224 Сумський національний аграрний університет
МОН
1
225 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
1
226 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
1
227 Українське теріологічне товариство
НАН
1
228 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
1
229 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
230 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
231 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
1
232 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
1
233 Університет менеджменту освіти
НАПН
1
234 Університет сучасних знань
МОН
1
235 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
1
236 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
1
237 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
1
238 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
1
239 Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
240 Хмельницький національний університет
МОН
1
241 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
1
242 Черкаський державний технологічний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua