bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
48
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
39
3 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
25
4 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
25
5 Інститут математики
НАН
21
6 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
21
7 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
20
8 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
19
9 Інститут фізики
НАН
18
10 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
17
11 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
17
12 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
15
13 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
14
14 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
14
15 Сумський державний університет
МОН
14
16 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
13
17 Інститут економіки та прогнозування
НАН
11
18 Інститут ядерних досліджень
НАН
11
19 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
11
20 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
10
21 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
10
22 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
10
23 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
9
24 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
9
25 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
9
26 Інститут аграрної економіки
НААН
7
27 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
7
28 Університет Державної фіскальної служби України
інші
7
29 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
6
30 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
6
31 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
6
32 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
6
33 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
6
34 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
6
35 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
6
36 Радіоастрономічний інститут
НАН
6
37 Тернопільський національний економічний університет
МОН
6
38 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
6
39 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
5
40 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
5
41 Інститут монокристалів
НАН
5
42 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
5
43 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
5
44 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
5
45 Ужгородський національний університет
МОН
5
46 Університет банківської справи
МОН
5
47 Херсонський державний університет
МОН
5
48 Академія фінансового управління
інші
4
49 Донецький національний технічний університет
МОН
4
50 Інститут економіки промисловості
НАН
4
51 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
4
52 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
4
53 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
4
54 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
4
55 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
4
56 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
4
57 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
4
58 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
4
59 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
4
60 Одеський національний економічний університет
МОН
4
61 Одеський національний політехнічний університет
МОН
4
62 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
4
63 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
64 Вінницький національний технічний університет
МОН
3
65 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
3
66 Інститут археології
НАН
3
67 Інститут біології клітини
НАН
3
68 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
3
69 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
3
70 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
3
71 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
3
72 Інститут магнетизму
НАН і МОН
3
73 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
74 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
3
75 Інститут педагогіки
НАПН
3
76 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
3
77 Інститут соціології
НАН
3
78 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
3
79 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
80 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
3
81 Одеський державний екологічний університет
МОН
3
82 Президія Національної академії наук України
НАН
3
83 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
3
84 Університет економіки та права «Крок»
МОН
3
85 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
3
86 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
2
87 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
2
88 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
2
89 Запорізький національний університет
МОН
2
90 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
91 Інститут вищої освіти
НАПН
2
92 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
2
93 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
2
94 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
2
95 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
2
96 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
2
97 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
2
98 Інститут органічної хімії
НАН
2
99 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
100 Інститут проблем виховання
НАПН
2
101 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
2
102 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
103 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
2
104 Інститут української мови
НАН
2
105 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
2
106 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
107 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
2
108 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
2
109 Маріупольський державний університет
МОН
2
110 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
111 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
2
112 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
113 Національний авіаційний університет
МОН
2
114 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
2
115 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
2
116 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
2
117 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
2
118 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
2
119 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
120 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
2
121 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
2
122 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
123 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
124 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
125 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
2
126 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
2
127 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
1
128 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
1
129 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
1
130 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
1
131 Вінницький національний аграрний університет
МОН
1
132 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
133 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
134 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
135 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
136 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
137 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
1
138 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
1
139 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
1
140 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
141 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
1
142 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
1
143 Інститут геологічних наук
НАН
1
144 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
1
145 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
146 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
1
147 Інститут електродинаміки
НАН
1
148 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
149 Інститут електронної фізики
НАН
1
150 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
151 Інститут землеробства
НААН
1
152 Інститут історії України
НАН
1
153 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
1
154 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
1
155 Інститут медицини праці
НАМН
1
156 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
157 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
1
158 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
159 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
160 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
1
161 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
1
162 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
1
163 Інститут прикладної фізики
НАН
1
164 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
1
165 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
1
166 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
167 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
1
168 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
1
169 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
170 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
171 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
1
172 Інститут технічної теплофізики
НАН
1
173 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
174 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
1
175 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
176 Київська школа економіки
інші
1
177 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
1
178 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
1
179 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
1
180 Криворізький національний університет
МОН
1
181 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
1
182 Луцький національний технічний університет
МОН
1
183 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
184 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
185 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
1
186 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
187 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
188 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
189 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
190 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
191 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
1
192 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
1
193 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
194 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
1
195 Національний лісотехнічний університет України
МОН
1
196 Національний університет харчових технологій
МОН
1
197 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
1
198 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
199 Одеський національний морський університет
МОН
1
200 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
201 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
202 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
1
203 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
1
204 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
205 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
206 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
207 Сумський національний аграрний університет
МОН
1
208 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
1
209 Українська академія банківської справи
інші
1
210 Українське теріологічне товариство
НАН
1
211 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
1
212 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
213 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
214 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
1
215 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
1
216 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
1
217 Університет менеджменту освіти
НАПН
1
218 Університет митної справи та фінансів
інші
1
219 Університет сучасних знань
МОН
1
220 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
1
221 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
1
222 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
1
223 Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
224 Хмельницький національний університет
МОН
1
225 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
1
226 Черкаський державний технологічний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua