bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
102
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
96
3 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
67
4 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
56
5 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
52
6 Сумський державний університет
МОН
51
7 Інститут фізики
НАН
47
8 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
46
9 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
42
10 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
42
11 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
39
12 Інститут математики
НАН
37
13 Інститут археології
НАН
36
14 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
36
15 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
35
16 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
35
17 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
33
18 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
33
19 Вінницький національний технічний університет
МОН
32
20 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
32
21 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
31
22 Інститут економіки та прогнозування
НАН
30
23 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
29
24 Тернопільський національний економічний університет
МОН
29
25 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
28
26 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
27
27 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
26
28 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
25
29 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
22
30 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
22
31 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
22
32 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
21
33 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
20
34 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
19
35 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
19
36 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
18
37 Одеський національний економічний університет
МОН
18
38 Університет Державної фіскальної служби України
інші
18
39 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
18
40 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
17
41 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
17
42 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
16
43 Інститут монокристалів
НАН
15
44 Університет банківської справи
МОН
15
45 Житомирський державний технологічний університет
МОН
14
46 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
14
47 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
14
48 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
14
49 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
14
50 Інститут ядерних досліджень
НАН
14
51 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
14
52 Радіоастрономічний інститут
НАН
14
53 Ужгородський національний університет
МОН
14
54 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
13
55 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
13
56 Одеський національний політехнічний університет
МОН
13
57 Академія фінансового управління
інші
12
58 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
12
59 Інститут аграрної економіки
НААН
12
60 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
12
61 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
12
62 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
12
63 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
12
64 Донецький національний технічний університет
МОН
11
65 Інститут економіки промисловості
НАН
11
66 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
11
67 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
11
68 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
11
69 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
11
70 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
10
71 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
10
72 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
10
73 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
10
74 Одеський державний екологічний університет
МОН
10
75 Херсонський державний університет
МОН
10
76 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
9
77 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
9
78 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
9
79 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
9
80 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
9
81 Національний авіаційний університет
МОН
9
82 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
9
83 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
9
84 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
8
85 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
8
86 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
8
87 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
8
88 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
8
89 Інститут педагогіки
НАПН
8
90 Інститут прикладної фізики
НАН
8
91 Інститут соціології
НАН
8
92 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
8
93 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
8
94 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
8
95 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
8
96 Інститут електродинаміки
НАН
7
97 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
7
98 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
7
99 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
7
100 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
7
101 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
7
102 Інститут технічної теплофізики
НАН
7
103 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
7
104 Національна металургійна академія України
МОН
7
105 Національний університет харчових технологій
МОН
7
106 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
7
107 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
7
108 Університет менеджменту освіти
НАПН
7
109 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
7
110 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
6
111 Інститут біології клітини
НАН
6
112 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
6
113 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
6
114 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
6
115 Інститут органічної хімії
НАН
6
116 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
6
117 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
6
118 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
6
119 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
6
120 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
6
121 Уманський національний університет садівництва
МОН
6
122 Університет економіки та права «Крок»
МОН
6
123 Харківська державна академія культури
Мінкультури
6
124 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
6
125 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
6
126 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
5
127 Запорізький національний університет
МОН
5
128 Інститут еволюційної екології
НАН
5
129 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
5
130 Інститут електронної фізики
НАН
5
131 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
5
132 Інститут морської біології
МОН
5
133 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
5
134 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
5
135 Інститут української мови
НАН
5
136 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
5
137 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
5
138 Національний лісотехнічний університет України
МОН
5
139 Національний науково-природничий музей
НАН
5
140 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
5
141 Сумський національний аграрний університет
МОН
5
142 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
5
143 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
5
144 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
5
145 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
5
146 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
5
147 Хмельницький національний університет
МОН
5
148 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
4
149 Вінницький національний аграрний університет
МОН
4
150 Дніпровський державний аграрно-економічний університет
МОН
4
151 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
4
152 Запорізький національний технічний університет
МОН
4
153 Інститут вищої освіти
НАПН
4
154 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
4
155 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
4
156 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
4
157 Інститут законодавства Верховної Ради України
інші
4
158 Інститут історії України
НАН
4
159 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
4
160 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
4
161 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
4
162 Інститут магнетизму
НАН і МОН
4
163 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
4
164 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
4
165 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
4
166 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
4
167 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
4
168 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
4
169 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
4
170 Національна академія внутрішніх справ
МВС
4
171 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
4
172 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
4
173 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
4
174 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
4
175 Національний університет цивільного захисту України
інші
4
176 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
4
177 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
4
178 Президія Національної академії наук України
НАН
4
179 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
4
180 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
4
181 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
4
182 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
4
183 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
4
184 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
4
185 Українське теріологічне товариство
НАН
4
186 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
4
187 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
4
188 Черкаський державний технологічний університет
МОН
4
189 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
4
190 Академія муніципального управління
МОН
3
191 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
3
192 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
3
193 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
3
194 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
3
195 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
3
196 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
3
197 Інститут гідробіології
НАН
3
198 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
3
199 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
3
200 Інститут медицини праці
НАМН
3
201 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
202 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
3
203 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
3
204 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
3
205 Інститут проблем виховання
НАПН
3
206 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
3
207 Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН
3
208 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
3
209 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
3
210 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
3
211 Криворізький національний університет
МОН
3
212 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
3
213 Луцький національний технічний університет
МОН
3
214 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
3
215 Міжнародний інститут соціоніки
інші
3
216 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
3
217 Національний гірничий університет
МОН
3
218 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
3
219 Одеський національний морський університет
МОН
3
220 Українська академія банківської справи
інші
3
221 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
3
222 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
3
223 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
3
224 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
3
225 Університет митної справи та фінансів
інші
3
226 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
3
227 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
3
228 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
2
229 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
2
230 Державний економіко-технологічний університет транспорту
МОН
2
231 Державний природознавчий музей
НАН
2
232 Державний університет телекомунікацій
МОН
2
233 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
2
234 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
2
235 Донецький юридичний інститут
МВС
2
236 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
2
237 Інститут агроекології і природокористування
НААН
2
238 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
239 Інститут біології тварин
НААН
2
240 Інститут всесвітньої історії
НАН
2
241 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
2
242 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
2
243 Інститут землеробства
НААН
2
244 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
2
245 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
2
246 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
2
247 Інститут програмних систем
НАН
2
248 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
2
249 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
250 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
2
251 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
252 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
2
253 Київська школа економіки
інші
2
254 Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС
2
255 Маріупольський державний університет
МОН
2
256 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
257 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
258 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
2
259 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
2
260 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
2
261 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
262 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
2
263 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
2
264 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
2
265 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
2
266 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
МОН
2
267 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
2
268 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
2
269 Полтавська державна аграрна академія
МОН
2
270 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
2
271 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
2
272 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
2
273 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
2
274 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
2
275 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
2
276 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
2
277 Харківський національний медичний університет
МОЗ
2
278 Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОН
2
279 Херсонський державний аграрний університет
МОН
2
280 Херсонський національний технічний університет
МОН
2
281 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
2
282 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
283 Апарат Президії НАН України
НАН
1
284 Буковинський університет
МОН
1
285 Вища школа адвокатури
інші
1
286 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
287 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
288 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
289 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
290 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
291 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
1
292 Європейський університет
МОН
1
293 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
294 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
1
295 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
1
296 Інститут географії
НАН
1
297 Інститут геологічних наук
НАН
1
298 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
1
299 Інститут гідромеханіки
НАН
1
300 Інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського
НААН
1
301 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
302 Інститут культурології
інші
1
303 Інститут модернізації змісту освіти
МОН
1
304 Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
НАМН
1
305 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
306 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
307 Інститут продовольчих ресурсів
НААН
1
308 Інститут рибного господарства
НААН
1
309 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
1
310 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
311 Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
1
312 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
1
313 Інститут стоматології
НАМН
1
314 Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»
Інші
1
315 Інститут трансформації суспільства
інші
1
316 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
1
317 Інститут урології
НАМН
1
318 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
319 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
320 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
321 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
1
322 Київський медичний університет
інші
1
323 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
324 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
325 Класичний приватний університет
МОН
1
326 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
1
327 Луганський державний медичний університет
МОЗ
1
328 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
329 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
1
330 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
1
331 Львівський національний аграрний університет
МОН
1
332 Львівський університет бізнесу та права
МОН
1
333 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
1
334 Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція
НАН і МОН
1
335 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
336 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
337 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
338 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
339 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
1
340 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
341 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
1
342 Національна академія прокуратури України
інші
1
343 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
1
344 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
345 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
1
346 Національний інститут раку
МОЗ
1
347 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
1
348 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
1
349 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
1
350 Національний університет «Острозька академія»
МОН
1
351 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
МОН
1
352 Національний фармацевтичний університет
МОЗ
1
353 Національний центр «Мала академія наук України»
інші
1
354 не визначено
НАН
1
355 Нікітський ботанічний сад
НААН
1
356 Одеський національний медичний університет
МОЗ
1
357 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
1
358 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
359 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
360 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
1
361 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
362 Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН
1
363 Українська академія друкарства
МОН
1
364 Українська технологічна академія
інші
1
365 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
366 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
1
367 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
368 Український Науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
МОЗ
1
369 Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології
інші
1
370 Український центр дослідження хижих птахів
інші
1
371 Університет сучасних знань
МОН
1
372 Фізико-технологічний інститут металів і сплавів
НАН
1
373 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
1
374 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
МОН
1
375 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
1
376 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
377 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
1
378 Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua