bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
98
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
91
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
56
4 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
55
5 Сумський державний університет
МОН
48
6 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
44
7 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
41
8 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
41
9 Інститут фізики
НАН
39
10 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
38
11 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
38
12 Інститут математики
НАН
35
13 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
35
14 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
32
15 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
32
16 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
30
17 Вінницький національний технічний університет
МОН
29
18 Інститут економіки та прогнозування
НАН
28
19 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
28
20 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
28
21 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
25
22 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
24
23 Тернопільський національний економічний університет
МОН
24
24 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
23
25 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
23
26 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
22
27 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
21
28 Інститут археології
НАН
19
29 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
18
30 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
18
31 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
17
32 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
17
33 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
17
34 Університет Державної фіскальної служби України
інші
17
35 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
17
36 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
17
37 Одеський національний економічний університет
МОН
16
38 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
15
39 Інститут монокристалів
НАН
14
40 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
14
41 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
14
42 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
14
43 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
14
44 Університет банківської справи
МОН
14
45 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
13
46 Житомирський державний технологічний університет
МОН
13
47 Інститут аграрної економіки
НААН
13
48 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
13
49 Інститут ядерних досліджень
НАН
13
50 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
13
51 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
12
52 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
12
53 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
12
54 Ужгородський національний університет
МОН
12
55 Академія фінансового управління
інші
11
56 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
11
57 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
11
58 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
11
59 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
11
60 Радіоастрономічний інститут
НАН
11
61 Донецький національний технічний університет
МОН
10
62 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
10
63 Інститут економіки промисловості
НАН
10
64 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
10
65 Херсонський державний університет
МОН
10
66 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
10
67 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
9
68 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
9
69 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
9
70 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
8
71 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
8
72 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
8
73 Інститут педагогіки
НАПН
8
74 Інститут прикладної фізики
НАН
8
75 Інститут соціології
НАН
8
76 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
8
77 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
8
78 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
8
79 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
8
80 Одеський державний екологічний університет
МОН
8
81 Одеський національний політехнічний університет
МОН
8
82 Університет економіки та права «Крок»
МОН
8
83 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
8
84 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
7
85 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
7
86 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
7
87 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
7
88 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
7
89 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
7
90 Університет менеджменту освіти
НАПН
7
91 Харківська державна академія культури
Мінкультури
7
92 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
6
93 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
6
94 Інститут біології клітини
НАН
6
95 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
6
96 Інститут електродинаміки
НАН
6
97 Інститут органічної хімії
НАН
6
98 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
6
99 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
6
100 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
6
101 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
6
102 Національний авіаційний університет
МОН
6
103 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
6
104 Українське теріологічне товариство
НАН
6
105 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
6
106 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
6
107 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
6
108 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
5
109 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
5
110 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
5
111 Інститут електронної фізики
НАН
5
112 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
5
113 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
5
114 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
5
115 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
5
116 Інститут української мови
НАН
5
117 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
5
118 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
5
119 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
5
120 Національна металургійна академія України
МОН
5
121 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
5
122 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
5
123 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
5
124 Уманський національний університет садівництва
МОН
5
125 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
5
126 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
5
127 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
4
128 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
4
129 Запорізький національний університет
МОН
4
130 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
4
131 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
4
132 Інститут еволюційної екології
НАН
4
133 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
4
134 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
4
135 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
4
136 Інститут магнетизму
НАН і МОН
4
137 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
4
138 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
4
139 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
4
140 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
4
141 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
4
142 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
4
143 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
4
144 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
4
145 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
4
146 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
4
147 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
4
148 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
4
149 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
4
150 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
4
151 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
4
152 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
4
153 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
4
154 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
4
155 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
4
156 Президія Національної академії наук України
НАН
4
157 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
4
158 Сумський національний аграрний університет
МОН
4
159 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
4
160 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
4
161 Українська академія банківської справи
інші
4
162 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
4
163 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
4
164 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
4
165 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
4
166 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
4
167 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
4
168 Хмельницький національний університет
МОН
4
169 Черкаський державний технологічний університет
МОН
4
170 Академія муніципального управління
МОН
3
171 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
3
172 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
3
173 Вінницький національний аграрний університет
МОН
3
174 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
3
175 Інститут біології тварин
НААН
3
176 Інститут вищої освіти
НАПН
3
177 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
3
178 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
3
179 Інститут історії України
НАН
3
180 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
3
181 Інститут медицини праці
НАМН
3
182 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
183 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
3
184 Інститут морської біології
МОН
3
185 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
3
186 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
3
187 Інститут проблем виховання
НАПН
3
188 Інститут технічної теплофізики
НАН
3
189 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
3
190 Київська школа економіки
інші
3
191 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
3
192 Луцький національний технічний університет
МОН
3
193 Міжнародний інститут соціоніки
інші
3
194 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
3
195 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
3
196 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
3
197 Національний лісотехнічний університет України
МОН
3
198 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
3
199 Національний науково-природничий музей
НАН
3
200 Національний університет харчових технологій
МОН
3
201 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
3
202 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
3
203 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
3
204 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
3
205 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
2
206 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
2
207 Державний університет телекомунікацій
МОН
2
208 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
2
209 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
2
210 Запорізький національний технічний університет
МОН
2
211 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
2
212 Інститут агроекології і природокористування
НААН
2
213 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
214 Інститут всесвітньої історії
НАН
2
215 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
2
216 Інститут гідробіології
НАН
2
217 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
2
218 Інститут землеробства
НААН
2
219 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
2
220 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
2
221 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
2
222 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
2
223 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
2
224 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
2
225 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
226 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
2
227 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
2
228 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
229 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
2
230 Криворізький національний університет
МОН
2
231 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
2
232 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
2
233 Маріупольський державний університет
МОН
2
234 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
235 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
2
236 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
2
237 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
238 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
2
239 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
2
240 Національний гірничий університет
МОН
2
241 Національний університет цивільного захисту України
інші
2
242 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
2
243 Одеський національний морський університет
МОН
2
244 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
2
245 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
2
246 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
2
247 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
2
248 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
2
249 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
250 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
2
251 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
2
252 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
2
253 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
2
254 Університет митної справи та фінансів
інші
2
255 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
2
256 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
2
257 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
2
258 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
259 Апарат Президії НАН України
НАН
1
260 Вища школа адвокатури
інші
1
261 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
262 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
263 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
264 Державний природознавчий музей
НАН
1
265 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
266 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
267 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
1
268 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
1
269 Донецький юридичний інститут
МВС
1
270 Європейський університет
МОН
1
271 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
272 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
1
273 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
1
274 Інститут географії
НАН
1
275 Інститут геологічних наук
НАН
1
276 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
1
277 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
278 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
1
279 Інститут гідромеханіки
НАН
1
280 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
1
281 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
282 Інститут культурології
інші
1
283 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
284 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
285 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
286 Інститут програмних систем
НАН
1
287 Інститут рибного господарства
НААН
1
288 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
1
289 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
290 Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
1
291 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
1
292 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
293 Інститут стоматології
НАМН
1
294 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
1
295 Інститут урології
НАМН
1
296 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
297 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
298 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
299 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
1
300 Київський медичний університет
інші
1
301 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
302 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
303 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
1
304 Луганський державний медичний університет
МОЗ
1
305 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
306 Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС
1
307 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
1
308 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
1
309 Львівський національний аграрний університет
МОН
1
310 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1
311 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
1
312 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
313 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
314 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
315 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
316 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
1
317 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
318 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
1
319 Національна академія Національної гвардії України
МВС
1
320 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
1
321 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
322 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
1
323 Національний інститут раку
МОЗ
1
324 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
325 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
1
326 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
1
327 Національний університет «Острозька академія»
МОН
1
328 Національний центр «Мала академія наук України»
інші
1
329 Одеський національний медичний університет
МОЗ
1
330 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
1
331 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
332 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
333 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
334 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
1
335 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
336 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
1
337 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
338 Українська академія друкарства
МОН
1
339 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
1
340 Українська технологічна академія
інші
1
341 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
342 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
343 Університет сучасних знань
МОН
1
344 Фізико-технологічний інститут металів і сплавів
НАН
1
345 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
1
346 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
1
347 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
348 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
1
349 Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
350 Херсонський національний технічний університет
МОН
1
351 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
1
352 Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
МОН
1
353 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua