bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
88
2 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
52
3 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
51
4 Сумський державний університет
МОН
45
5 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
41
6 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
40
7 Інститут фізики
НАН
36
8 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
36
9 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
35
10 Інститут математики
НАН
34
11 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
33
12 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
31
13 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
29
14 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
28
15 Інститут економіки та прогнозування
НАН
25
16 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
25
17 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
25
18 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
24
19 Вінницький національний технічний університет
МОН
23
20 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
23
21 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
23
22 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
22
23 Тернопільський національний економічний університет
МОН
22
24 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
21
25 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
20
26 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
20
27 Інститут археології
НАН
18
28 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
17
29 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
17
30 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
16
31 Університет Державної фіскальної служби України
інші
16
32 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
15
33 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
15
34 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
14
35 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
14
36 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
14
37 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
13
38 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
13
39 Інститут ядерних досліджень
НАН
13
40 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
13
41 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
13
42 Одеський національний економічний університет
МОН
13
43 Університет банківської справи
інші
13
44 Житомирський державний технологічний університет
МОН
12
45 Інститут монокристалів
НАН
12
46 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
12
47 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
12
48 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
12
49 Ужгородський національний університет
МОН
12
50 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
11
51 Інститут аграрної економіки
НААН
11
52 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
11
53 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
10
54 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
10
55 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
10
56 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
МОН
10
57 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
10
58 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
10
59 Академія фінансового управління
інші
9
60 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
9
61 Донецький національний технічний університет
МОН
9
62 Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського
НАН
9
63 Інститут економіки промисловості
НАН
9
64 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
9
65 Херсонський державний університет
МОН
9
66 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
8
67 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
8
68 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
8
69 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
8
70 Інститут педагогіки
НАПН
8
71 Інститут прикладної фізики
НАН
8
72 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
8
73 Інститут соціології
НАН
8
74 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
8
75 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
8
76 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
8
77 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
7
78 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
7
79 Одеський національний політехнічний університет
МОН
7
80 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
7
81 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
7
82 Університет економіки та права «Крок»
МОН
7
83 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
6
84 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
6
85 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
6
86 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
6
87 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
6
88 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
6
89 Національний авіаційний університет
МОН
6
90 Одеський державний екологічний університет
МОН
6
91 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
6
92 Українське теріологічне товариство
НАН
6
93 Університет менеджменту освіти
НАПН
6
94 Харківська державна академія культури
Мінкультури
6
95 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
6
96 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
5
97 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
5
98 Інститут біології клітини
НАН
5
99 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
5
100 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
5
101 Інститут електронної фізики
НАН
5
102 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
5
103 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
5
104 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
5
105 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
5
106 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
5
107 Національна металургійна академія України
МОН
5
108 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
5
109 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
5
110 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
5
111 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
5
112 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
5
113 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
4
114 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
4
115 Запорізький національний університет
МОН
4
116 Інститут еволюційної екології
НАН
4
117 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
4
118 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
4
119 Інститут магнетизму
НАН і МОН
4
120 Інститут органічної хімії
НАН
4
121 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
4
122 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
4
123 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
4
124 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
4
125 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
4
126 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
4
127 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
4
128 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
4
129 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
4
130 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
4
131 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
4
132 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
4
133 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
4
134 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
4
135 Президія Національної академії наук України
НАН
4
136 Радіоастрономічний інститут
НАН
4
137 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
4
138 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
4
139 Хмельницький національний університет
МОН
4
140 Черкаський державний технологічний університет
МОН
4
141 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
3
142 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
3
143 Вінницький національний аграрний університет
МОН
3
144 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
3
145 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
МОН
3
146 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
3
147 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
3
148 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
3
149 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
3
150 Інститут історії України
НАН
3
151 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
3
152 Інститут медицини праці
НАМН
3
153 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
154 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
3
155 Інститут морської біології
МОН
3
156 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
3
157 Інститут проблем виховання
НАПН
3
158 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
3
159 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
3
160 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
3
161 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
3
162 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
163 Київська школа економіки
інші
3
164 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
3
165 Криворізький національний університет
МОН
3
166 Луцький національний технічний університет
МОН
3
167 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
3
168 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
3
169 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
3
170 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
3
171 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
3
172 Сумський національний аграрний університет
МОН
3
173 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
3
174 Українська академія банківської справи
інші
3
175 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
3
176 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
3
177 Університет митної справи та фінансів
інші
3
178 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
3
179 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
3
180 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
3
181 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
3
182 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
3
183 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
3
184 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
2
185 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
2
186 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
2
187 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
2
188 Запорізький національний технічний університет
МОН
2
189 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
2
190 Інститут агроекології і природокористування
НААН
2
191 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
192 Інститут вищої освіти
НАПН
2
193 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
2
194 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
2
195 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
2
196 Інститут землеробства
НААН
2
197 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
2
198 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
2
199 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
2
200 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
2
201 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
2
202 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
2
203 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
2
204 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
205 Інститут технічної теплофізики
НАН
2
206 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
207 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
2
208 Кримська астрофізична обсерваторія
МОН
2
209 Маріупольський державний університет
МОН
2
210 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
211 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
2
212 Морський гідрофізичний інститут
НАН
2
213 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
2
214 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
2
215 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
216 Національний лісотехнічний університет України
МОН
2
217 Національний науково-природничий музей
НАН
2
218 Національний університет харчових технологій
МОН
2
219 Національний університет цивільного захисту України
інші
2
220 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
2
221 Одеський національний морський університет
МОН
2
222 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
2
223 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
2
224 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
2
225 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
2
226 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
2
227 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
228 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
2
229 Уманський національний університет садівництва
МОН
2
230 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
2
231 Херсонський державний аграрний університет
МОН
2
232 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
2
233 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
234 Академія муніципального управління
МОН
1
235 Апарат Президії НАН України
НАН
1
236 Вища школа адвокатури
інші
1
237 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
1
238 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
239 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
240 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
241 Державний природознавчий музей
НАН
1
242 Державний університет телекомунікацій
МОН
1
243 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
244 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
245 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
1
246 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
1
247 Європейський університет
МОН
1
248 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
249 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
1
250 Інститут біології тварин
НААН
1
251 Інститут всесвітньої історії
НАН
1
252 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
1
253 Інститут геологічних наук
НАН
1
254 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
1
255 Інститут геохімії мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
256 Інститут гідробіології
НАН
1
257 Інститут гідромеханіки
НАН
1
258 Інститут електродинаміки
НАН
1
259 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
260 Інститут захисту рослин
НААН
1
261 Інститут культурології
інші
1
262 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
263 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
264 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
265 Інститут програмних систем
НАН
1
266 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
1
267 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
268 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
269 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
1
270 Інститут стоматології
НАМН
1
271 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
1
272 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
1
273 Інститут урології
НАМН
1
274 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
275 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
276 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
1
277 Київський медичний університет
інші
1
278 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
279 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
280 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
1
281 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
1
282 Луганський державний медичний університет
МОЗ
1
283 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
1
284 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
285 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
1
286 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
1
287 Львівський національний аграрний університет
МОН
1
288 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
289 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1
290 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
1
291 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
292 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
293 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
294 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
295 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
296 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
1
297 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
1
298 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
299 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
1
300 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
1
301 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
302 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
1
303 Національний інститут раку
МОЗ
1
304 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
305 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
1
306 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
1
307 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
1
308 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
309 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
1
310 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
311 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
312 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
313 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
1
314 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
315 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
1
316 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
317 Українська академія друкарства
МОН
1
318 Український інститут експертизи сортів рослин
інші
1
319 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
320 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
1
321 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
322 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
323 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
1
324 Університет сучасних знань
МОН
1
325 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
1
326 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
1
327 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
328 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
1
329 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
1
330 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
1
331 Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
МОН
1
332 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua