bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
91
2 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
55
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
53
4 Сумський державний університет
МОН
46
5 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
41
6 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
41
7 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
37
8 Інститут фізики
НАН
36
9 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
36
10 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
36
11 Інститут математики
НАН
35
12 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
35
13 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
32
14 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
30
15 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
29
16 Інститут економіки та прогнозування
НАН
27
17 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
27
18 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
27
19 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
27
20 Вінницький національний технічний університет
МОН
25
21 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
24
22 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
22
23 Тернопільський національний економічний університет
МОН
22
24 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
21
25 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
21
26 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
20
27 Інститут археології
НАН
18
28 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
17
29 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
17
30 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
16
31 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
16
32 Університет Державної фіскальної служби України
інші
16
33 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
16
34 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
15
35 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
14
36 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
14
37 Одеський національний економічний університет
МОН
14
38 Університет банківської справи
МОН
14
39 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
13
40 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
13
41 Інститут монокристалів
НАН
13
42 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
13
43 Інститут ядерних досліджень
НАН
13
44 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
13
45 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
13
46 Житомирський державний технологічний університет
МОН
12
47 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
12
48 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
12
49 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
12
50 Ужгородський національний університет
МОН
12
51 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
11
52 Інститут аграрної економіки
НААН
11
53 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
11
54 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
11
55 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
МОН
11
56 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
11
57 Академія фінансового управління
інші
10
58 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
10
59 Херсонський державний університет
МОН
10
60 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
10
61 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
9
62 Донецький національний технічний університет
МОН
9
63 Інститут економіки промисловості
НАН
9
64 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
9
65 Інститут прикладної фізики
НАН
9
66 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
9
67 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
9
68 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
8
69 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
8
70 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
8
71 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
8
72 Інститут педагогіки
НАПН
8
73 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
8
74 Інститут соціології
НАН
8
75 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
8
76 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
8
77 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
8
78 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
7
79 Одеський національний політехнічний університет
МОН
7
80 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
7
81 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
7
82 Університет економіки та права «Крок»
МОН
7
83 Університет менеджменту освіти
НАПН
7
84 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
6
85 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
6
86 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
6
87 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
6
88 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
6
89 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
6
90 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
6
91 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
6
92 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
6
93 Національний авіаційний університет
МОН
6
94 Одеський державний екологічний університет
МОН
6
95 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
6
96 Українське теріологічне товариство
НАН
6
97 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
6
98 Харківська державна академія культури
Мінкультури
6
99 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
6
100 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
6
101 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
5
102 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
5
103 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
5
104 Інститут електронної фізики
НАН
5
105 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
5
106 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
5
107 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
5
108 Національна металургійна академія України
МОН
5
109 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
5
110 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
5
111 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
5
112 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
5
113 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
5
114 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
4
115 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
4
116 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
4
117 Запорізький національний університет
МОН
4
118 Інститут біології клітини
НАН
4
119 Інститут еволюційної екології
НАН
4
120 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
4
121 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
4
122 Інститут магнетизму
НАН і МОН
4
123 Інститут органічної хімії
НАН
4
124 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
4
125 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
4
126 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
4
127 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
4
128 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
4
129 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
4
130 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
4
131 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
4
132 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
4
133 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
4
134 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
4
135 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
4
136 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
4
137 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
4
138 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
4
139 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
4
140 Президія Національної академії наук України
НАН
4
141 Радіоастрономічний інститут
НАН
4
142 Сумський національний аграрний університет
МОН
4
143 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
4
144 Університет митної справи та фінансів
інші
4
145 Хмельницький національний університет
МОН
4
146 Черкаський державний технологічний університет
МОН
4
147 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
3
148 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
3
149 Вінницький національний аграрний університет
МОН
3
150 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
МОН
3
151 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
3
152 Інститут вищої освіти
НАПН
3
153 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
3
154 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
3
155 Інститут історії України
НАН
3
156 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
3
157 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
3
158 Інститут медицини праці
НАМН
3
159 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
160 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
3
161 Інститут морської біології
МОН
3
162 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
3
163 Інститут проблем виховання
НАПН
3
164 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
3
165 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
3
166 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
167 Київська школа економіки
інші
3
168 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
3
169 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
3
170 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
3
171 Криворізький національний університет
МОН
3
172 Луцький національний технічний університет
МОН
3
173 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
3
174 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
3
175 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
3
176 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
3
177 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
3
178 Національний лісотехнічний університет України
МОН
3
179 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
3
180 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
3
181 Українська академія банківської справи
інші
3
182 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
3
183 Уманський національний університет садівництва
МОН
3
184 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
3
185 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
3
186 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
3
187 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
3
188 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
3
189 Академія муніципального управління
МОН
2
190 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
2
191 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
2
192 Державний університет телекомунікацій
МОН
2
193 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
2
194 Запорізький національний технічний університет
МОН
2
195 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
2
196 Інститут агроекології і природокористування
НААН
2
197 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
198 Інститут біології тварин
НААН
2
199 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
2
200 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
2
201 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
2
202 Інститут електродинаміки
НАН
2
203 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
2
204 Інститут землеробства
НААН
2
205 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
2
206 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
2
207 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
2
208 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
2
209 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
2
210 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
2
211 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
212 Інститут технічної теплофізики
НАН
2
213 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
214 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
2
215 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
2
216 Маріупольський державний університет
МОН
2
217 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
218 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
2
219 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
2
220 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
221 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
2
222 Національний гірничий університет
МОН
2
223 Національний науково-природничий музей
НАН
2
224 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
2
225 Національний університет харчових технологій
МОН
2
226 Національний університет цивільного захисту України
інші
2
227 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
2
228 Одеський національний морський університет
МОН
2
229 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
2
230 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
2
231 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
2
232 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
2
233 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
234 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
2
235 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
2
236 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
2
237 Херсонський державний аграрний університет
МОН
2
238 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
2
239 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
2
240 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
241 Апарат Президії НАН України
НАН
1
242 Вища школа адвокатури
інші
1
243 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
1
244 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
245 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
246 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
247 Державний природознавчий музей
НАН
1
248 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
249 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
250 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
1
251 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
1
252 Європейський університет
МОН
1
253 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
254 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
1
255 Інститут всесвітньої історії
НАН
1
256 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
1
257 Інститут географії
НАН
1
258 Інститут геологічних наук
НАН
1
259 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
1
260 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
261 Інститут гідробіології
НАН
1
262 Інститут гідромеханіки
НАН
1
263 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
1
264 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
265 Інститут колоїдної хiмiї та хiмiї води iм.А.В.Думанського
НАН
1
266 Інститут культурології
інші
1
267 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
268 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
269 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
270 Інститут програмних систем
НАН
1
271 Інститут рибного господарства
НААН
1
272 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
1
273 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
274 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
275 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
1
276 Інститут стоматології
НАМН
1
277 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
1
278 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
1
279 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
1
280 Інститут урології
НАМН
1
281 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
282 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
283 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
284 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
1
285 Київський медичний університет
інші
1
286 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
287 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
288 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
1
289 Луганський державний медичний університет
МОЗ
1
290 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
1
291 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
292 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
1
293 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
1
294 Львівський національний аграрний університет
МОН
1
295 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1
296 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
1
297 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
298 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
299 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
300 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
301 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
302 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
1
303 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
1
304 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
305 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
1
306 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
1
307 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
1
308 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
309 Національний інститут раку
МОЗ
1
310 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
311 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
1
312 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
1
313 Національний університет «Острозька академія»
МОН
1
314 Одеський національний медичний університет
МОЗ
1
315 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
1
316 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
317 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
1
318 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
319 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
320 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
321 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
1
322 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
323 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
1
324 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
325 Українська академія друкарства
МОН
1
326 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
1
327 Український інститут експертизи сортів рослин
інші
1
328 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
329 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
1
330 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
331 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
1
332 Університет сучасних знань
МОН
1
333 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
1
334 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
1
335 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
336 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
1
337 Херсонський національний технічний університет
МОН
1
338 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
1
339 Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
МОН
1
340 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua