bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
99
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
95
3 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
62
4 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
56
5 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
49
6 Сумський державний університет
МОН
47
7 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
45
8 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
42
9 Інститут фізики
НАН
40
10 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
39
11 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
39
12 Інститут математики
НАН
37
13 Інститут археології
НАН
34
14 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
34
15 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
33
16 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
33
17 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
33
18 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
32
19 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
30
20 Вінницький національний технічний університет
МОН
28
21 Інститут економіки та прогнозування
НАН
28
22 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
28
23 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
25
24 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
25
25 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
25
26 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
25
27 Тернопільський національний економічний університет
МОН
25
28 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
24
29 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
21
30 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
20
31 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
20
32 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
19
33 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
18
34 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
18
35 Університет Державної фіскальної служби України
інші
18
36 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
17
37 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
16
38 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
16
39 Одеський національний економічний університет
МОН
16
40 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
16
41 Інститут монокристалів
НАН
15
42 Житомирський державний технологічний університет
МОН
14
43 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
14
44 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
14
45 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
14
46 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
14
47 Ужгородський національний університет
МОН
14
48 Університет банківської справи
МОН
14
49 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
13
50 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
13
51 Інститут ядерних досліджень
НАН
13
52 Академія фінансового управління
інші
12
53 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
12
54 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
12
55 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
12
56 Інститут аграрної економіки
НААН
12
57 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
12
58 Одеський національний політехнічний університет
МОН
12
59 Донецький національний технічний університет
МОН
11
60 Інститут економіки промисловості
НАН
11
61 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
11
62 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
11
63 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
11
64 Радіоастрономічний інститут
НАН
11
65 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
11
66 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
10
67 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
10
68 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
10
69 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
10
70 Херсонський державний університет
МОН
10
71 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
9
72 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
9
73 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
9
74 Одеський державний екологічний університет
МОН
9
75 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
8
76 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
8
77 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
8
78 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
8
79 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
8
80 Інститут електродинаміки
НАН
8
81 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
8
82 Інститут педагогіки
НАПН
8
83 Інститут прикладної фізики
НАН
8
84 Інститут соціології
НАН
8
85 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
8
86 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
8
87 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
8
88 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
8
89 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
8
90 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
7
91 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
7
92 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
7
93 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
7
94 Національний авіаційний університет
МОН
7
95 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
7
96 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
7
97 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
6
98 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
6
99 Інститут біології клітини
НАН
6
100 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
6
101 Інститут органічної хімії
НАН
6
102 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
6
103 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
6
104 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
6
105 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
6
106 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
6
107 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
6
108 Національна металургійна академія України
МОН
6
109 Національний університет харчових технологій
МОН
6
110 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
6
111 Українське теріологічне товариство
НАН
6
112 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
6
113 Уманський національний університет садівництва
МОН
6
114 Університет економіки та права «Крок»
МОН
6
115 Університет менеджменту освіти
НАПН
6
116 Харківська державна академія культури
Мінкультури
6
117 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
6
118 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
6
119 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
6
120 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
5
121 Запорізький національний університет
МОН
5
122 Інститут еволюційної екології
НАН
5
123 Інститут електронної фізики
НАН
5
124 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
5
125 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
5
126 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
5
127 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
5
128 Інститут української мови
НАН
5
129 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
5
130 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
5
131 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
5
132 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
5
133 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
5
134 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
5
135 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
5
136 Дніпровський державний аграрно-економічний університет
МОН
4
137 Інститут вищої освіти
НАПН
4
138 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
4
139 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
4
140 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
4
141 Інститут історії України
НАН
4
142 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
4
143 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
4
144 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
4
145 Інститут магнетизму
НАН і МОН
4
146 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
4
147 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
4
148 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
4
149 Інститут технічної теплофізики
НАН
4
150 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
4
151 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
4
152 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
4
153 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
4
154 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
4
155 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
4
156 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
4
157 Національна академія внутрішніх справ
МВС
4
158 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
4
159 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
4
160 Національний лісотехнічний університет України
МОН
4
161 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
4
162 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
4
163 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
4
164 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
4
165 Президія Національної академії наук України
НАН
4
166 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
4
167 Сумський національний аграрний університет
МОН
4
168 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
4
169 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
4
170 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
4
171 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
4
172 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
4
173 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
4
174 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
4
175 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
4
176 Хмельницький національний університет
МОН
4
177 Черкаський державний технологічний університет
МОН
4
178 Академія муніципального управління
МОН
3
179 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
3
180 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
3
181 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
3
182 Вінницький національний аграрний університет
МОН
3
183 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
3
184 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
3
185 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
3
186 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
3
187 Інститут гідробіології
НАН
3
188 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
3
189 Інститут медицини праці
НАМН
3
190 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
191 Інститут морської біології
МОН
3
192 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
3
193 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
3
194 Інститут проблем виховання
НАПН
3
195 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
3
196 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
3
197 Київська школа економіки
інші
3
198 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
3
199 Криворізький національний університет
МОН
3
200 Луцький національний технічний університет
МОН
3
201 Міжнародний інститут соціоніки
інші
3
202 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
3
203 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
3
204 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
3
205 Національний науково-природничий музей
НАН
3
206 Одеський національний морський університет
МОН
3
207 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
3
208 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
3
209 Університет митної справи та фінансів
інші
3
210 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
3
211 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
3
212 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
2
213 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
2
214 Державний університет телекомунікацій
МОН
2
215 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
2
216 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
2
217 Запорізький національний технічний університет
МОН
2
218 Інститут агроекології і природокористування
НААН
2
219 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
220 Інститут біології тварин
НААН
2
221 Інститут всесвітньої історії
НАН
2
222 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
2
223 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
2
224 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
2
225 Інститут землеробства
НААН
2
226 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
2
227 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
2
228 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
2
229 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
2
230 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
2
231 Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН
2
232 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
2
233 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
234 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
2
235 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
236 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
2
237 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
2
238 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
2
239 Маріупольський державний університет
МОН
2
240 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
241 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
242 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
2
243 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
2
244 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
245 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
2
246 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
2
247 Національний гірничий університет
МОН
2
248 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
2
249 Національний університет цивільного захисту України
інші
2
250 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
2
251 Полтавська державна аграрна академія
МОН
2
252 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
2
253 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
2
254 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
2
255 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
2
256 Українська академія банківської справи
інші
2
257 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
258 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
2
259 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
2
260 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
2
261 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
2
262 Харківський національний медичний університет
МОЗ
2
263 Херсонський національний технічний університет
МОН
2
264 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
2
265 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
266 Апарат Президії НАН України
НАН
1
267 Буковинський університет
МОН
1
268 Вища школа адвокатури
інші
1
269 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
270 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
271 Державний економіко-технологічний університет транспорту
МОН
1
272 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
273 Державний природознавчий музей
НАН
1
274 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
275 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
276 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
1
277 Донецький юридичний інститут
МВС
1
278 Європейський університет
МОН
1
279 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
280 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
1
281 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
1
282 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
1
283 Інститут географії
НАН
1
284 Інститут геологічних наук
НАН
1
285 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
286 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
1
287 Інститут гідромеханіки
НАН
1
288 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
289 Інститут культурології
інші
1
290 Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака
НАМН
1
291 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
292 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
293 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
294 Інститут програмних систем
НАН
1
295 Інститут продовольчих ресурсів
НААН
1
296 Інститут рибного господарства
НААН
1
297 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
1
298 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
299 Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
1
300 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
1
301 Інститут стоматології
НАМН
1
302 Інститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»
Інші
1
303 Інститут трансформації суспільства
інші
1
304 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
1
305 Інститут урології
НАМН
1
306 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
307 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
308 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
309 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
1
310 Київський медичний університет
інші
1
311 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
312 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
313 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
1
314 Луганський державний медичний університет
МОЗ
1
315 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
316 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
1
317 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
1
318 Львівський національний аграрний університет
МОН
1
319 Львівський університет бізнесу та права
МОН
1
320 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
1
321 Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція
НАН і МОН
1
322 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
323 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
324 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
325 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
326 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
1
327 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
328 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
1
329 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
1
330 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
331 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
1
332 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
1
333 Національний інститут раку
МОЗ
1
334 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
1
335 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
1
336 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
1
337 Національний університет «Острозька академія»
МОН
1
338 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
МОН
1
339 Національний фармацевтичний університет
МОЗ
1
340 Національний центр «Мала академія наук України»
інші
1
341 не визначено
НАН
1
342 Нікітський ботанічний сад
НААН
1
343 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
344 Одеський національний медичний університет
МОЗ
1
345 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
1
346 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
347 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
348 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
1
349 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
350 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
1
351 Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН
1
352 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
353 Українська академія друкарства
МОН
1
354 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
1
355 Українська технологічна академія
інші
1
356 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
357 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
358 Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології
інші
1
359 Український центр дослідження хижих птахів
інші
1
360 Університет сучасних знань
МОН
1
361 Фізико-технологічний інститут металів і сплавів
НАН
1
362 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
1
363 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
МОН
1
364 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
1
365 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
366 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
1
367 Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
368 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua