bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
95
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
82
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
56
4 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
54
5 Сумський державний університет
МОН
46
6 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
42
7 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
42
8 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
39
9 Інститут фізики
НАН
38
10 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
38
11 Інститут математики
НАН
35
12 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
35
13 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
33
14 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
32
15 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
32
16 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
30
17 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
28
18 Вінницький національний технічний університет
МОН
27
19 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
27
20 Інститут економіки та прогнозування
НАН
26
21 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
24
22 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
24
23 Тернопільський національний економічний університет
МОН
23
24 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
22
25 Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
22
26 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
21
27 Інститут археології
НАН
19
28 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
18
29 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
17
30 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
17
31 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
16
32 Університет Державної фіскальної служби України
інші
16
33 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
16
34 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
15
35 Одеський національний економічний університет
МОН
15
36 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
15
37 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
14
38 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
14
39 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
14
40 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
14
41 Університет банківської справи
МОН
14
42 Житомирський державний технологічний університет
МОН
13
43 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
13
44 Інститут монокристалів
НАН
13
45 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
13
46 Інститут ядерних досліджень
НАН
13
47 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
13
48 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
МОН
12
49 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
12
50 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
12
51 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
12
52 Ужгородський національний університет
МОН
12
53 Академія фінансового управління
інші
11
54 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
11
55 Інститут аграрної економіки
НААН
11
56 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
11
57 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
11
58 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
11
59 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
11
60 Радіоастрономічний інститут
НАН
10
61 Херсонський державний університет
МОН
10
62 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
10
63 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
9
64 Донецький національний технічний університет
МОН
9
65 Інститут економіки промисловості
НАН
9
66 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
9
67 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
9
68 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
9
69 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
9
70 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
8
71 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
8
72 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
8
73 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
8
74 Інститут педагогіки
НАПН
8
75 Інститут прикладної фізики
НАН
8
76 Інститут соціології
НАН
8
77 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
8
78 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
8
79 Національний інститут стратегічних досліджень
інші
8
80 Університет економіки та права «Крок»
МОН
8
81 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
8
82 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
7
83 Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
7
84 Одеський державний екологічний університет
МОН
7
85 Одеський національний політехнічний університет
МОН
7
86 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
7
87 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
7
88 Університет менеджменту освіти
НАПН
7
89 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
6
90 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
6
91 Інститут біології клітини
НАН
6
92 Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
6
93 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
6
94 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
6
95 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
6
96 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
6
97 Національний авіаційний університет
МОН
6
98 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
6
99 Українське теріологічне товариство
НАН
6
100 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
6
101 Харківська державна академія культури
Мінкультури
6
102 Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
6
103 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
6
104 Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ
5
105 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
5
106 Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
5
107 Інститут еволюційної екології
НАН
5
108 Інститут електродинаміки
НАН
5
109 Інститут електронної фізики
НАН
5
110 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
5
111 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
5
112 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
5
113 Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
5
114 Інститут української мови
НАН
5
115 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
5
116 Національна металургійна академія України
МОН
5
117 Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
5
118 Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
5
119 Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
5
120 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
5
121 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
5
122 Хмельницький національний університет
МОН
5
123 Бердянський державний педагогічний університет
МОН
4
124 Запорізький національний університет
МОН
4
125 Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва
НАМН
4
126 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
4
127 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
4
128 Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
4
129 Інститут магнетизму
НАН і МОН
4
130 Інститут органічної хімії
НАН
4
131 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
4
132 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
4
133 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
4
134 Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
4
135 Інститут фізіології рослин і генетики
НАН
4
136 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
4
137 Київський національний лінгвістичний університет
МОН
4
138 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
4
139 Київський національний університет культури і мистецтв
Мінкультури
4
140 Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
4
141 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
4
142 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
4
143 Львівський торговельно-економічний університет
МОН
4
144 Національна академія статистики, обліку та аудиту
інші
4
145 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
4
146 Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
4
147 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
4
148 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
4
149 Полтавський університет економіки і торгівлі
інші
4
150 Президія Національної академії наук України
НАН
4
151 Сумський національний аграрний університет
МОН
4
152 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
4
153 Українська академія банківської справи
інші
4
154 Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
4
155 Уманський національний університет садівництва
МОН
4
156 Університет імені Альфреда Нобеля
МОН
4
157 Черкаський державний технологічний університет
МОН
4
158 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
3
159 Буковинський державний медичний університет
МОЗ
3
160 Вінницький національний аграрний університет
МОН
3
161 Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
3
162 Запорізький державний медичний університет
МОЗ
3
163 Інститут біології тварин
НААН
3
164 Інститут вищої освіти
НАПН
3
165 Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
3
166 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
3
167 Інститут історії України
НАН
3
168 Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
НАН
3
169 Інститут медицини праці
НАМН
3
170 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
171 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
3
172 Інститут морської біології
МОН
3
173 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
інші
3
174 Інститут проблем виховання
НАПН
3
175 Інститут технічної теплофізики
НАН
3
176 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
3
177 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
3
178 Київська школа економіки
інші
3
179 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
3
180 Криворізький державний педагогічний університет
МОН
3
181 Криворізький національний університет
МОН
3
182 Луцький національний технічний університет
МОН
3
183 Міжрегіональна Академія управління персоналом
МОН
3
184 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
3
185 Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
3
186 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН
3
187 Національний лісотехнічний університет України
МОН
3
188 Національний науково-природничий музей
НАН
3
189 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
3
190 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
3
191 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
3
192 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
3
193 Університет митної справи та фінансів
інші
3
194 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
3
195 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
3
196 Харківська державна академія фізичної культури
МОН
3
197 Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
3
198 Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
МОН
3
199 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
3
200 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
3
201 Академія муніципального управління
МОН
2
202 Білоцерківський національний аграрний університет
МОН
2
203 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
2
204 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
2
205 Державний університет телекомунікацій
МОН
2
206 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
2
207 Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН
2
208 Запорізький національний технічний університет
МОН
2
209 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
2
210 Інститут агроекології і природокористування
НААН
2
211 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
212 Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова
НАН
2
213 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
2
214 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
2
215 Інститут землеробства
НААН
2
216 Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска
НАМН
2
217 Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
2
218 Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
2
219 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
2
220 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
2
221 Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
2
222 Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
2
223 Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
2
224 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
2
225 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
226 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
2
227 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
2
228 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
2
229 Маріупольський державний університет
МОН
2
230 Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
231 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
2
232 Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПрН
2
233 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
234 Національна академія державного управління при Президентові України
інші
2
235 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
2
236 Національний гірничий університет
МОН
2
237 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
2
238 Національний університет харчових технологій
МОН
2
239 Національний університет цивільного захисту України
інші
2
240 Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
2
241 Одеський національний морський університет
МОН
2
242 Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
2
243 Український державний університет залізничного транспорту
МОН
2
244 Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
2
245 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ
2
246 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
2
247 Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН
2
248 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
249 Апарат Президії НАН України
НАН
1
250 Вища школа адвокатури
інші
1
251 Всеукраїнська асоціація політичних наук
інші
1
252 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
253 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
інші
1
254 Державний природознавчий музей
НАН
1
255 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
256 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
257 Донбаський державний педагогічний університет
МОН
1
258 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МОН
1
259 Європейський університет
МОН
1
260 Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
261 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
1
262 Інститут всесвітньої історії
НАН
1
263 Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН
1
264 Інститут географії
НАН
1
265 Інститут геологічних наук
НАН
1
266 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
1
267 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка
НАН
1
268 Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва
НАМН
1
269 Інститут гідробіології
НАН
1
270 Інститут гідромеханіки
НАН
1
271 Інститут економіко-правових досліджень
НАН
1
272 Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва
інші
1
273 Інститут культурології
інші
1
274 Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка
НАМН
1
275 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
276 Інститут проблем штучного інтелекту
МОН і НАН
1
277 Інститут програмних систем
НАН
1
278 Інститут рибного господарства
НААН
1
279 Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
1
280 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
281 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
282 Інститут стоматології
НАМН
1
283 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
1
284 Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича
НАН
1
285 Інститут урології
НАМН
1
286 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
287 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
288 Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
289 Київський кооперативний інститут бізнесу і права
МОН
1
290 Київський медичний університет
інші
1
291 Київський регіональний центр Національної академії правових наук
НАПрН
1
292 Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
293 Клінічна лікарня «Феофанія»
інші
1
294 Луганський державний медичний університет
МОЗ
1
295 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
1
296 Львівський державний університет внутрішніх справ
МВС
1
297 Львівський інститут економіки і туризму
МОН
1
298 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
НАПН
1
299 Львівський національний аграрний університет
МОН
1
300 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1
301 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
1
302 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
303 Міжнародний інститут соціоніки
інші
1
304 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
305 Наукове товариство імені Шевченка
інші
1
306 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
1
307 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
1
308 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
309 Науково-дослідний інститут українознавства
МОН
1
310 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Мінкультури
1
311 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
інші
1
312 Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
313 Національний інститут раку
МОЗ
1
314 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
315 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
інші
1
316 Національний університет «Одеська морська академія»
МОН
1
317 Національний університет «Острозька академія»
МОН
1
318 Одеський національний медичний університет
МОЗ
1
319 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
320 Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН
1
321 Полтавська державна аграрна академія
МОН
1
322 Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
1
323 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
324 Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
1
325 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
326 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
МОН
1
327 Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
1
328 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
1
329 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
1
330 Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
331 Українська академія друкарства
МОН
1
332 Українська медична стоматологічна академія
МОЗ
1
333 Українська технологічна академія
інші
1
334 Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
335 Український мовно-інформаційний фонд
НАН
1
336 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
337 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
1
338 Університет сучасних знань
МОН
1
339 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
МОН
1
340 Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
1
341 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
інші
1
342 Херсонська академія неперервної освіти
МОН
1
343 Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
344 Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
1
345 Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
МОН
1
346 Чорноморський національний університет імені Петра Могили
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua