bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні профілі розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості однієї зі складових джерельної бази для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності. Система Google Scholar надає можливість створення таких профілів підрозділам установ (кафедрам, відділам, лабораторіям). Нижче в таблиці наведено наукові установи і вищі навчальні заклади, підрозділи яких створили бібліометричні профілі. Перехід до списків цих підрозділів забезпечується системою гіперпосилань.
Дані оновлено 10.12.2018.
У рейтингові списки не включаються підрозділи установ, у бібліометричних профілях яких містяться публікації без однозначних відомостей про участь цього підрозділу в їх створенні.

Наукові установи

 1. Інститут вищої освіти НАПН України
 2. Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України
 3. Інститут еволюційної екології НАН України
 4. Інститут економіки та прогнозування НАН України
 5. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 6. Інститут історії України НАН України
 7. Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
 8. Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
 9. Інститут педагогіки НАПН України
 10. Інститут прикладної фізики НАН України
 11. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
 12. Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
 13. Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
 14. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
 15. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
 16. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
 17. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
 18. Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

Вищі навчальні заклади

 1. Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 2. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 3. Вінницький національний технічний університет
 4. Державний економіко-технологічний університет транспорту
 5. Дніпропетровська медична академія МОЗ України
 6. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
 7. Донецький юридичний інститут МВС України
 8. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 9. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 10. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
 11. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 12. Київський національний торговельно-економічний університет
 13. Київський національний університет будівництва і архітектури
 14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 15. Київський університет імені Бориса Грінченка
 16. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 17. Криворізький національний університет
 18. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
 19. Львівський державний університет фізичної культури
 20. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
 21. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 22. Миколаївський національний аграрний університет
 23. Міжнародний гуманітарний університет
 24. Національна академія Державної прикордонної служби України
 25. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
 26. Національна академія Національної гвардії України

Вищі навчальні заклади

 1. Національна металургійна академія України
 2. Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 3. Національний лісотехнічний університет України
 4. Національний технічний університет України
  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 5. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 6. Національний університет водного господарства та природокористування
 7. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 8. Національний університет «Львівська політехніка»
 9. Національний університет «Одеська морська академія»
 10. Національний університет «Острозька академія»
 11. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 12. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 13. Одеський державний екологічний університет
 14. Одеський національний економічний університет
 15. Одеський національний морський університет
 16. Одеський національний політехнічний університет
 17. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
 18. Сумський державний університет
 19. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 20. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 21. Таврійський державний агротехнологічний університет
 22. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
 23. Тернопільський національний економічний університет
 24. Український державний університет залізничного транспорту
 25. Український державний хіміко-технологічний університет
 26. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 27. Уманський національний університет садівництва
 28. Університет банківської справи Національного банку України
 29. Університет державної фіскальної служби України
 30. Харківська державна академія культури Мінкультури України
 31. Харківська державна академія фізичної культури
 32. Харківський державний університет харчування та торгівлі
 33. Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
 34. Харківський національний медичний університет МОЗ України
 35. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
 36. Харківський національний університет будівництва та архітектури
 37. Харківський національний університет внутрішніх справ
 38. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 39. Харківський національний університет радіоелектроніки
 40. Харківський торговельно-економічний інститут
  Київського національного торговельно-економічного університету
 41. Херсонський державний університет
 42. Хмельницький національний університет
 43. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 44. Центральноукраїнський національний технічний університет
 45. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 Наукові установи

Інститут вищої освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ інтернаціоналізації вищої освіти
32
 
Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ історико-правових досліджень
26
 
Інститут еволюційної екології НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ екологічного моніторингу
 2. Відділ динаміки популяцій
 3. Відділ дендрології та паркознавства
13
12
12
 
Інститут економіки та прогнозування НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ економічного зростання та структурних змін
12
 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ технологій відкритого навчального середовища
 2. Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання
 3. Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти
 4. Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій
 5. Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем
 6. Відділ мережних технологій і баз даних
 7. Науковий центр розробки засобів навчання
35
28
26
25
23
17
14
 
Інститут історії України НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ історичної регіоналістики
10
 
Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ надпровідності
 2. Відділ теорії металічного стану
 3. Відділ обчислювальної фізики
 4. Відділ фазових перетворень
 5. Відділ фізичних основ інженерії поверхні
 6. Відділ фізики наноструктур
 7. Відділ фізичних основ легування сталей і сплавів
 8. Відділ фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів
 9. Відділ фізики атомних транспортних процесів
 10. Відділ фізики міцності та руйнування
 11. Відділ будови і властивостей твердих розчинів
 12. Лабораторія евтектичних сплавів
 13. Лабораторія динаміки електронних процесів у гібридних структурах
 14. Науковий центр розробки засобів навчання
 15. Відділ надпровідникової електроніки
 16. Відділ електронної структури та електронних властивостей
 17. Відділ спектроскопії твердого тіла
 18. Відділ фізики багатопараметричної структурної діагностики
 19. Відділ кристалізації
 20. Лабораторії технології сплавів
 21. Лабораторія фізики магнітних плівок
43
40
38
37
37
37
36
34
32
24
23
22
20
19
18
17
16
14
12
12
8
 
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ слов’янських мов
31
 
Інститут педагогіки НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
 2. Відділ дидактики
30
22
 
Інститут прикладної фізики НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ квантової електродинаміки сильних полів
23
 
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Лабораторія дистанційного професійного навчання
 2. Лабораторія електронних навчальних ресурсів
 3. Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання
 4. Лабораторія професійної кар’єри
16
16
16
14
 
Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ регіональної економічної політики
17
 
Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран
 2. Відділ нервово-м’язової фізіології
 3. Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів
 4. Лабораторія сенсорної сигналізації
 5. Лабораторія біофізики іонних каналів
 6. Відділ цитології
 7. Лабораторія молекулярної біофізики
 8. Відділ з вивчення гіпоксичних станів
 9. Відділ загальної та молекулярної патофізіології
 10. Відділ фізіології кровообігу
 11. Відділ фізіології рухів
 12. Відділ клінічної патофізіології
 13. Відділ імунофізіології
 14. Відділ фізіології нейронних мереж
 15. Відділ фізіології мозку
 16. Лабораторія синаптичної передачі
50
38
32
30
28
26
25
22
22
22
22
22
21
19
16
12
 
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ модифікації полімерів
15
 
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ бібліометрії і наукометрії
17
 
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Відділ моніторингу радіоактивного стану довкілля
 2. Лабораторія моніторингу атмосферного повітря і дослідження озону
19
4
 
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Лабораторія прикладної психології освіти
 2. Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
14
9
 
Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Математичне відділення ФТІНТ імені Б.І.Вєркіна
 2. Відділ теоретичної фізики
 3. Відділ математичної фізики
 4. Відділ теорії функцій
 5. Відділ надпровідних і мезоскопічних структур
 6. Відділ диференціальних рівнянь та геометрії
 7. Відділ мікроконтактної спектроскопії
 8. Відділ теплових властивостей і структури твердих тіл і наносистем
 9. Відділ молекулярної біофізики
 10. Відділ фізики реальних кристалів
 11. Відділ транспортних властивостей провідних і надпровідних систем
 12. Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл
 13. Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів
 14. Відділ магнетизму
 15. Відділ фізики квантових рідин і кристалів
 16. Відділ оптичних і магнітних властивостей твердих тіл
85
81
70
48
41
38
38
38
35
33
31
29
28
27
26
20

 Вищі навчальні заклади

Бердянський університет менеджменту і бізнесу
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра економіки
 2. Кафедра менеджменту і туризму
 3. Кафедра інформаційних систем і технологій
 4. Кафедра обліку і фінансів
 5. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
 6. Кафедра галузевих юридичних дисциплін
 7. Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії
 8. Кафедра математики та математичних методів
 9. Кафедра історії і психології
10
9
8
8
7
6
5
5
1
 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
 2. Кафедра математики та інформатики
 3. Кафедра теорії і методики спорту
 4. Кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті
 5. Кафедра географії
 6. Кафедра біології
 7. Кафедра дошкільної та початкової освіти
 8. Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови
 9. Кафедра алгебри і методики навчання математики
 10. Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
 11. Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності
 12. Кафедра правових наук та філософії
 13. Кафедра історії та культури України
 14. Кафедра методики навчання іноземних мов
 15. Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії
 16. Кафедра педагогіки
 17. Кафедра психології та соціальної роботи
 18. Кафедра англійської філології
 19. Кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури
 20. Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю
 21. Кафедра фізичного виховання
 22. Кафедра всесвітньої історії
 23. Кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти
 24. Кафедра української мови
 25. Кафедра вокально-хорової підготовкия
 26. Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки
 27. Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання
 28. Кафедра хімії та методики навчання хімії
 29. Кафедра української літератури
24
23
21
20
14
13
13
13
10
11
11
10
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
1
 
Вінницький національний технічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра метрології та промислової автоматики
14
 
Державний економіко-технологічний університет транспорту
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра менеджменту
9
 
Дніпропетровська медична академія МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра онкології та медичної радіології
 2. Кафедра інфекційних хвороб
49
9
 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Библиотека ДНУЖТ
12
 
Донецький юридичний інститут МВС України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра господарсько-правових дисциплін
15
 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра фізики
 2. Кафедра економіки та менеджменту
 3. Кафедра біології та хімії
 4. Кафедра української літератури та теорії літератури
 5. Кафедра психології
 6. Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти
 7. Кафедра технологічної та професійної освіти
 8. Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
 9. Кафедра математики
 10. Кафедра анатомії, фізіології та валеології
 11. Кафедра інформатики та обчислювальної математики
 12. Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації
 13. Кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного
 14. Кафедра германських мов і перекладознавства
 15. Кафедра української мови
 16. Кафедра практичної психології
 17. Кафедра романської філології та компаративістики
 18. Кафедра теорії та методики фізичного виховання
 19. Кафедра методики музичного виховання і диригування
 20. Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
 21. Кафедра екології та географії
 22. Кафедра мовної та міжкультурної комунікації
 23. Кафедра музикознавства та фортепіано
 24. Кафедра народних музичних інструментів та вокалу
 25. Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
 26. Кафедра практики німецької мови
 27. Кафедра фізичного виховання
 28. Кафедра історії України
 29. Кафедра світової літератури та славістики
 30. Кафедра спортивних дисциплін і туризму
 31. Кафедра культурології та мистецької освіти
 32. Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі
 33. Кафедра практики англійської мови
 34. Кафедра порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов
21
18
15
14
14
13
13
13
12
11
11
10
10
9
9
9
7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
1
 
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра педагогіки
 2. Кафедра фізики
 3. Фізико-математичний факультет
 4. Кафедра соціальної та практичної психології
 5. Кафедра прикладної математики та інформатики
 6. Кафедра філософії
 7. Кафедра математичного аналізу
 8. Кафедра фізичного виховання та рекреації
 9. Кафедра українського літературознавства та компаративістики
 10. Кафедра української мови
 11. Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
 12. Кафедра практичної психології та психотерапії
 13. Кафедра соціальних технологій
 14. Кафедра хімії
 15. Кафедра теоретичної психології та психології розвитку
 16. Кафедра англійської філології та перекладу
 17. Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін
 18. Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
 19. Кафедра економіки та маркетингу
 20. Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
 21. Кафедра екології, природокористування та біології людини
 22. Кафедра англійської мови
 23. Кафедра менеджменту і адміністрування
 24. Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
 25. Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
 26. Кафедра всесвітньої історії
 27. Кафедра історії України
 28. Кафедра олімпійського та професійного спорту
30
27
27
18
15
15
14
13
12
11
11
11
11
11
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
2
 
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
 2. Кафедра домедичної підготовки
7
1
 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра управління персоналом та економіки праці
 2. Кафедра економіки підприємств
 3. Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
 4. Кафедра стратегії підприємств
 5. Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
 6. Кафедра міжнародного обліку і аудиту
 7. Кафедра політичної історії
43
36
31
25
16
10
5
 
Київський національний торговельно-економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра фінансів
 2. Кафедра фінансового аудиту
 3. Кафедра обліку та оподаткування
 4. Кафедра міжнародних економічних відносин
 5. Харківський торговельно-економічний інститут
 6. Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
 7. Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
 8. Кафедра товарознавства та митної справи
 9. Кафедра торговельного підприємництва та логістики
 10. Кафедра інженерно-технічних дисциплін
 11. Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
 12. Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
 13. Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
 14. Кафедра технології і організації ресторанного господарства
51
33
23
20
17
15
14
11
9
7
7
6
6
5
 
Київський національний університет будівництва і архітектури
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра інформаційних технологій
13
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Факультет економіки
53
 
Київський університет імені Бориса Грінченка
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Науково-дослідна лабораторія освітології
 2. Факультет інформаційних технологій та управління
 3. Інститут людини
 4. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
 5. Інститут філології
 6. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
 7. Педагогічний інститут
 8. Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту
 9. Інститут мистецтв
 10. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права
 11. Кафедра спорту та фітнесу
 12. Кафедра української літератури і компаративістики
 13. Кафедра управління
 14. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
 15. Кафедра публічного та приватного права
 16. Кафедра бібліотекознавства та інформології
 17. Кафедра педагогіки та психології
 18. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
 19. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
 20. Кафедра української мови
 21. Кафедра фінансів та економіки
 22. Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
 23. Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти
 24. Кафедра англійської філології та перекладу
 25. Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
 26. Кафедра східних мов і перекладу
 27. Кафедра германської філології
 28. Університетський коледж
 29. Кафедра журналістики та нових медіа
 30. Кафедра світової літератури
 31. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
 32. Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
 33. Кафедра англійської мови
28
25
22
22
21
21
19
15
14
14
13
12
12
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
7
6
6
5
5
4
4
2
 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра економіки
21
 
Криворізький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра моделювання та програмного забезпечення
 2. Кафедра технології машинобудування
 3. Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін
13
11
6
 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Навчально-науковий інститут цивільного захисту
 2. Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту
 3. Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки
 4. Кафедра екологічної безпеки
 5. Кафедра практичної психології та педагогіки
 6. Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
 7. Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки
 8. Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій
 9. Кафедра прикладної математики і механіки
 10. Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту
 11. Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів
 12. Кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики
 13. Кафедра наглядово-профілактичної діяльності
 14. Кафедра процесів горіння та загальної хімії
 15. Кафедра управління інформаційною безпекою
 16. Кафедра промислової безпеки та охорони праці
 17. Кафедра українознавства
24
23
21
17
14
12
12
10
8
7
6
5
5
5
5
2
1
 
Львівський державний університет фізичної культури
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Факультет фізичної культури і спорту
 2. Факультет педагогічної освіти
 3. Кафедра теорії спорту та фізичної культури
 4. Кафедра теорії та методики фізичної культури
 5. Факультет фізичної терапії та ерготерапії
 6. Науково-дослідний інститут
 7. Факультет післядипломної та заочної освіти
 8. Кафедра інформатики та кінезіології
 9. Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств
 10. Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
 11. Кафедра легкої атлетики
 12. Кафедра гімнастики
 13. Факультет туризму
 14. Кафедра економіки та менеджменту
 15. Кафедра стрільби та технічних видів спорту
 16. Кафедра біохімії та гігієни
 17. Кафедра водних та неолімпійських видів спорту
 18. Кафедра спортивної медицини, здоров’я людини
 19. Кафедра фітнесу та рекреації
 20. Кафедра футболу
 21. Кафедра гуманітарних дисциплін
 22. Кафедра олімпійської освіти
 23. Кафедра спортивних та рекреаційних ігор
 24. Кафедра анатомії та фізіології
 25. Кафедра атлетичних видів спорту
 26. Кафедра педагогіки та психології
 27. Кафедра хореографії та мистецтвознавства
 28. Кафедра української та іноземних мов
 29. Кафедра зимових видів спорту
 30. Кафедра спортивного туризму
 31. Кафедра туризму
 32. Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
43
37
31
30
23
22
18
17
15
15
14
14
13
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
8
8
8
8
7
6
6
6
5
 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра онкології та медичної радіології
 2. Кафедра організації і управління охороною здоров’я
19
8
 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра філософії
7
 
Миколаївський національний аграрний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету
1
 
Міжнародний гуманітарний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки
22
 
Національна академія Державної прикордонної служби України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін
7
 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Інститут публічного управління та кадрової політики
 2. Інститут дизайну та реклами
 3. Кафедра дизайну середовища
 4. Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства
 5. Кафедра української та іноземних мов
 6. Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
 7. Спеціалізована вчена рада Д 26.850.01
 8. Кафедра мистецтвознавчої експертизи
 9. Наукова бібліотека
 10. Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів
 11. Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій
 12. Кафедра дизайну інтер’єру і візуально-інформаційного середовища
21
14
14
14
13
10
8
7
7
6
4
0
 
Національна академія Національної гвардії України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Науково-дослідний центр службово-бойової діяльності Національної гвардії України
24
 
Національна металургійна академія України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра термічної обробки металів ім.К.Ф.Стародубова
6
 
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства
9
 
Національний лісотехнічний університет України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра технологій сушіння та захисту деревини
 2. Кафедра технології меблів та виробів з деревини
7
6
 
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ імені Ігоря Сікорського
22
 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра фізики металів та напівпровідників
 2. Кафедра матеріалознавства
 3. Кафедра прикладної математики
 4. Кафедра організації виробництва та управління персоналом
 5. Кафедра теоретичної та експериментальної фізики
 6. Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
 7. Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови
 8. Кафедра технічної кріофізики
 9. Кафедра загальної та експериментальної фізики
 10. Кафедра менеджменту та оподаткування
 11. Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна
 12. Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
 13. Кафедра економічного аналізу та обліку
 14. Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів
 15. Кафедра органічної хімії, біохімії та мікробіології
 16. Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики
 17. Кафедра фізичної хімії
 18. Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молния»
 19. Кафедра електричних апаратів
 20. Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
 21. Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну
 22. Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики
 23. Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління
 24. Кафедра електричних станцій
 25. Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
 26. Кафедра ливарного виробництва
 27. Кафедра двигунів внутрішнього згорання
 28. Кафедра електричних машин
 29. Кафедра промислової і біомедичної електроніки
 30. Кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів
 31. Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
 32. Кафедра теоретичної механіки
 33. Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
 34. Кафедра автомобіле і тракторобудування
 35. Кафедра соціології та політології
 36. Кафедра опору матеріалів
 37. Кафедра загальної електротехніки
 38. Кафедра стратегічного управління
 39. Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики
 40. Кафедра вищої математики
 41. Кафедра загальної економічної теорії
 42. Кафедра динаміки та міцності машин
 43. Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій
 44. Кафедра теоретичних основ електротехніки
 45. Кафедра підйомно-транспортних машин і обладнання
 46. Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій
 47. Кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем
 48. Кафедра технологій полiмерних композиційних матеріалів і покриттів
 49. Кафедра комп’ютерної математики та математичного моделювання
 50. Кафедра права
 51. Кафедра автоматизованих електромеханічних систем
 52. Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем
 53. Кафедра мультимедійних інформаційних технологій та систем
 54. Кафедра технічної електрохімії
 55. Кафедра охорони праці та навколишнього середовища
 56. Кафедра гідравлічних машин
 57. Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування
 58. Кафедра турбінобудування
 59. Кафедра інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин
 60. Кафедра загальної та неорганічної хімії
 61. Кафедра передачі електричної енергії
 62. Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива
 63. Кафедра філософії
 64. Кафедра парогенераторобудування
 65. Кафедра хімічної техніки та промислової екології
 66. Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем
 67. Кафедра зварювання
 68. Кафедра радіоелектроніки
 69. Кафедра економіки та маркетингу
 70. Кафедра автоматики та управління в технічних системах
 71. Кафедра гуманітарних наук
 72. Кафедра електроізоляційної та кабельної техніки
 73. Кафедра етики, естетики та історії культури
 74. Кафедра технології жирів та продуктів бродіння
 75. Кафедра обчислювальної техніки та програмування
 76. Кафедра природничих наук
 77. Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю
 78. Кафедра соціально-економічних наук
 79. Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології
 80. Кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу
 81. Кафедра гідропневмоавтоматики та гідроприводу
 82. Кафедра деталей машин та прикладної механіки
 83. Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
 84. Кафедра історії науки і техніки
 85. Кафедра систем інформації
 86. Кафедра політичної історії
 87. Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерной графіки
 88. Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів
52
39
39
36
30
27
27
27
21
20
20
20
19
19
18
18
18
18
17
17
16
15
15
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
 
Національний університет водного господарства та природокористування
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації
8
 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра зварювального виробництва
 2. Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
10
4
 
Національний університет «Львівська політехніка»
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра маркетингу і логістики
4
 
Національний університет «Одеська морська академія»
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Судноводiйний факультет
 2. Факультет електромеханіки і радіоелектроніки
 3. Кафедра технічної експлуатації флоту
15
10
8
 
Національний університет «Острозька академія»
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
9
 
Національний університет фізичного виховання і спорту України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра біомеханіки та спортивної метрології
 2. Кафедра теорії і методики фізичного виховання
 3. Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України
 4. Лабораторія олімпійської освіти
 5. Кафедра спортивної медицини
 6. Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
 7. Лабораторія фізіології спорту
 8. Кафедра медико-біологічних дисциплін
 9. Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті
 10. Лабораторія біомеханічних технологій у фізичному вихованні та олімпійському спорті
 11. Кафедра водних видів спорту
 12. Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
 13. Лабораторія теоретико-методичних основ фізичного виховання школярів та молоді
 14. Кафедра футболу
 15. Кафедра фізичної реабілітації
 16. Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
 17. Кафедра менеджменту і економіки спорту
 18. Кафедра спортивних ігор
 19. Кафедра туризму
30
29
22
21
20
19
19
17
16
16
12
12
11
10
9
8
7
7
7
 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра криміналістики
 2. Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права
 3. Кафедра філософії
 4. Кафедра економічної теорії
 5. Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
32
23
21
20
4
 
Одеський державний екологічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра вищої та прикладної математики
48
 
Одеський національний економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра банківської справи
 2. Кафедра інформаційних систем в економіці
 3. Кафедра статистики
 4. Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
 5. Кафедра маркетингу
 6. Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
 7. Кафедра економічної кібернетики
 8. Кафедра міжнародних економічних відносин
 9. Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
 10. Кафедра економіки, права та управління бізнесом
 11. Кафедра експертизи товарів та послуг
 12. Кафедра загальної економічної теорії
 13. Кафедра математичних методів аналізу економіки
 14. Кафедра фінансів
 15. Кафедра фінансового менеджменту
 16. Кафедра управління персоналом і економіки праці
 17. Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
 18. Кафедра економічного аналізу
 19. Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
 20. Кафедра іноземних мов
 21. Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки
 22. Кафедра філософії, історії та політології
 23. Кафедра правознавства
 24. Кафедра фізичного виховання
21
21
20
18
17
16
16
15
14
14
12
11
11
11
11
9
8
7
6
5
5
5
5
4
 
Одеський національний морський університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра математики, фізики та астрономії
 2. Кафедра управління логістичними системами та проектами
 3. Кафедра експлуатації портів і технології вантажних робіт
 4. Кафедра інженерних конструкцій та водних досліджень
 5. Кафедра менеджменту і маркетингу
 6. Кафедра експлуатації флоту і технології морських перевезень
 7. Кафедра безпеки життєдіяльності, екології та хімії
 8. Кафедра підйомно-транспортних машин та інжинірингу портового технологічного устаткування
 9. Кафедра машинознавства
23
15
12
11
11
10
6
5
3
 
Одеський національний політехнічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Інститут медичної інженерії
 2. Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту
 3. Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності
 4. Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні
 5. Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку
 6. Кафедра обліку, аналізу і аудиту
 7. Кафедра менеджменту
 8. Кафедра економіки підприємств
 9. Кафедра автомобільного транспорту
 10. Кафедра теоретичних основ хімії
 11. Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
 12. Кафедра природничо-наукової підготовки
 13. Херсонський політехнічний коледж
 14. Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж
 15. Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики
 16. Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів
 17. Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
 18. Кафедра електричних машин
 19. Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем
 20. Кафедра комп’ютеризованих систем управління
 21. Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
 22. Кафедра філософії та методології науки
 23. Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням
 24. Кафедра системного програмного забезпечення
 25. Кафедра фізики
 26. Кафедра психології
 27. Кафедра культурології та мистецтвознавства
 28. Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікація
 29. Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій
 30. Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки
 31. Кафедра технології машинобудування
 32. Кафедра вищої математики та моделювання систем
 33. Кафедра технології та управління ливарними процесами
 34. Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування
 35. Кафедра органічних і фармацевтичних технологій
 36. Кафедра історії та етнографії України
 37. Кафедра теоретичних основ електротехніки
 38. Кафедра теоретичної механіки
 39. Кафедра природничих наук
 40. Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях
 41. Кафедра комп’ютерних систем
 42. Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
 43. Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту
 44. Кафедра машинознавства та деталей машин
 45. Кафедра технології неорганічних речовин та екології
 46. Кафедра технології води та топлива
 47. Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики
 48. Кафедра німецької мови та перекладу
36
36
33
26
23
20
19
18
16
14
13
13
13
12
12
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
2
1
 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра інформатики
 2. Кафедра педагогіки
 3. Кафедра хімії та методики навчання хімії
 4. Кафедра біології людини і тварин
 5. Кафедра математики
 6. Кафедра філософії
 7. Кафедра теорії і методики фізичної культури
 8. Кафедра української мови
 9. Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки
 10. Кафедра психології
 11. Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
 12. Кафедра дошкільної і початкової освіти
 13. Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
 14. Кафедра загальної біології та екології
 15. Кафедра загальної та регіональної географії
 16. Кафедра фізики
 17. Кафедра корекційної та інклюзивної освіти
 18. Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін
 19. Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури
 20. Кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу
 21. Кафедра русского языка и мировой литературы
 22. Кафедра практики англійської мови
 23. Кафедра спортивних дисциплін і фізичного виховання
 24. Кафедра музично-інструментального виконавства
 25. Кафедра логопедії
 26. Кафедра української літератури
 27. Кафедра теорії та практики романо-германських мов
 28. Кафедра фізики
 29. Кафедра фізики
16
15
13
12
12
12
11
11
10
10
10
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3

 
Сумський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра наноелектроніки
62
 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
36
 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра машинобудування та прикладної механіки
 2. Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу
 3. Наукова бібліотека
17
17
3
 
Таврійський державний агротехнологічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Наукова бібліотека
1
 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
12
 
Тернопільський національний економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Юридичний факультет
 2. Факультет обліку та аудиту
 3. Факультет аграрної економіки і менеджменту
 4. Кафедра психології та соціальної роботи
 5. Кафедра банківської справи
 6. Вінницький навчально-науковий інститут економіки
 7. Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
 8. Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування
 9. Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань
40
38
28
27
26
23
23
16
14
 
Український державний університет залізничного транспорту
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом
24
 
Український державний хіміко-технологічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра фізичної хімії
29
 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
 2. Кафедра української мови та методики її навчання
 3. Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
 4. Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання
 5. Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури
 6. Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
16
7
6
6
4
4
 
Уманський національний університет садівництва
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
14
 
Університет банківської справи Національного банку України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Науково-дослідний центр Університету банківської справи
25
 
Університет державної фіскальної служби України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу
 2. Кафедра фінансових ринків
 3. Науково-дослідний інститут фіскальної політики
 4. Науково-дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права
 5. Кафедра фінансів
 6. Кафедра податкової політики
 7. Кафедра кримінального права та кримінології
 8. Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем
 9. Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
 10. Кафедра економіки підприємства
 11. Кафедра аудиту та економічного аналізу
 12. Кафедра фінансового права
 13. Лабораторія дослідження проблем трансфертного ціноутворення
 14. Кафедра фінансових розслідувань
 15. Кафедра товарознавства та техногенно-екологічної безпеки
 16. Кафедра бухгалтерського обліку
 17. Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики
 18. Кафедра господарського права та процесу
 19. Кафедра економічної теорії
 20. Кафедра оперативно-розшукової діяльності
 21. Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики
 22. Кафедра вищої математики
 23. Кафедра кримінального процесу та криміналістики
 24. Кафедра хортингу та реабілітації
 25. Кафедра менеджменту
 26. Кафедра цивільного права та процесу
 27. Кафедра журналістики, української словесності та культури
 28. Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права
 29. Навчально-науковий інститут права
 30. Кафедра інформаційних систем і технологій
 31. Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
 32. Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
 33. Кафедра економічної кібернетики
29
29
28
27
21
20
19
17
17
16
15
14
14
13
12
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
4
 
Харківська державна академія культури Мінкультури України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
17
 
Харківська державна академія фізичної культури
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра олімпійського та професійного спорту
 2. Кафедра фізичної реабілітації та рекраації
 3. Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму
20
18
13
 
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра економіки та управління
 2. Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
 3. Кафедра міжнародної економіки
 4. Кафедра фінансів, аналізу та страхування
 5. Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування
 6. Кафедра готельного і ресторанного бізнесу
 7. Кафедра економічної теорії та права
 8. Кафедра іноземних мов
14
11
7
7
7
6
6
3
 
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва
 2. Кафедра ґрунтознавства
13
6
 
Харківський національний медичний університет МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра медичної та біоорганічної хімії
 2. Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету
11
4
 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури
 2. Кафедра спортивних ігор
 3. Кафедра української і світової літератури
 4. Кафедра практичної психології
 5. Кафедра історії України
 6. Кафедра фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування
 7. Кафедра політології, соціології і культурології
 8. Кафедра математики
 9. Кафедра математики
 10. Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення
 11. Кафедра світової літератури
 12. Кафедра всесвітньої історії
 13. Кафедра теорії і методики професійної освіти
 14. Кафедра слов’янських мов
 15. Кафедра вокальної культури і сценічної майстерності
 16. Кафедра фінансів і обліку
 17. Кафедра української мови
 18. Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя
49
33
13
12
11
11
10
9
8
6
5
4
4
3
2
2
2
1
 
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
 2. Кафедра економіки
 3. Кафедра теплогазопостачання, вентиляції і використання теплових вторинних енергоресурсів
 4. Кафедра технології будівельного виробництва
 5. Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 6. Кафедра механізації будівельних процесів
 7. Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки
 8. Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій
 9. Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
 10. Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
 11. Кафедра теоретичної механіки
 12. Кафедра загальної хїмії
 13. Кафедра образотворчого та декоративного мистецтва
 14. Кафедра металевих та дерев'яних конструкцій
 15. Кафедра «Основи архітектури»
 16. Кафедра реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів
 17. Кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян
 18. Кафедра вищої математики
 19. Кафедра іноземних мов
 20. Кафедра безпеки життедіяльності та інженерної екології
16
11
10
10
9
8
7
7
7
7
7
6
5
4
3
3
3
2
1
0
 
Харківський національний університет внутрішніх справ
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра кібербезпеки
7
 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра органічної хімії
 2. Фізико-технічний факультет
 3. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
40
21
8
 
Харківський національний університет радіоелектроніки
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра штучного інтелекту
 2. Кафедра інфокомунікаційної інженерії
 3. Кафедра інформатики
23
21
15
 
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи
 2. Кафедра фінансів, обліку і аудиту
 3. Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва
 4. Кафедра вищої математики та інформатики
13
10
7
5
 
Херсонський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Спеціалізована вчена рада К 67.051.02
 2. Кафедра біології людини та імунології
 3. Кафедра ботаніки
 4. Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
 5. Факультет фізики, математики та інформатики
28
27
25
25
25
 
Хмельницький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра управління персоналом і економіка праці
 2. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
 3. Кафедра менеджменту
 4. Кафедра міжнародних економічних відносин
 5. Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики
 6. Кафедра системного програмування
 7. Кафедра телекомунікацій та радіотехніки
 8. Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій
 9. Кафедра зносостійкості та надійності машин
 10. Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування
 11. Кафедра фізики і електротехніки
 12. Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 13. Кафедра практики іноземної мови та методики викладання
 14. Кафедра вищої математики і компютерних застосувань
 15. Кафедра технології і конструювання швейних виробів
 16. Кафедра інженерії програмного забезпечення
 17. Кафедра технології машинобудування
 18. Кафедра технології та конструювання виробів із шкіри
 19. Кафедра основ проектування
 20. Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
23
21
20
15
14
13
13
12
12
12
11
10
9
8
8
8
7
7
6
5
 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Науковий центр розробки засобів навчання
 2. Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти
 3. Рада молодих вчених
14
12
7
 
Центральноукраїнський національний технічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій
 2. Кафедра вищої математики та фізики
 3. Кафедра автоматизації виробничих процесів
 4. Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва
 5. Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
9
8
7
5
3
 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ПідрозділІндекс Гірша
 1. Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
 2. Кафедра кореляційної оптики
 3. Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи
 4. Кафедра комп’ютерних наук
 5. Кафедра електроніки і енергетики
 6. Кафедра неогранічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів
 7. Кафедра обліку і оподаткування
 8. Кафедра термоелектрики та медичної фізики
 9. Кафедра молекулярної генетики та біотехнології
 10. Кафедра соціальної роботи та соціального управління
 11. Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання
 12. Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур
 13. Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії
 14. Кафедра загальної фізики
 15. Кафедра публічного права
 16. Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
 17. Кафедра фізики твердого тіла
 18. Кафедра історії та культури української мови
 19. Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики
 20. Кафедра економіки підприємства та управління персоналом
 21. Кафедра економіко-математичного моделювання
 22. Кафедра філософії та теорії права
 23. Факультет фінансів, підприємництва та обліку
 24. Кафедра фізичної культури та основ здоров’я
 25. Кафедра агротехнологій та грунтознавства
 26. Кафедра фінансів і кредиту
 27. Кафедра географії України та регіоналістики
 28. Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва
 29. Кафедра правосуддя
 30. Кафедра приватного права
 31. Кафедра української літератури
 32. Кафедра культурології, релігієзнавства та теології
 33. Кафедра біохімії та біотехнології
 34. Кафедра математичного аналізу
 35. Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування
 36. Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
 37. Кафедра географії та менеджменту туризму
 38. Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури
 39. Кафедра екології та біомоніторингу
 40. Кафедра кримінального права і криміналістики
 41. Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
 42. Кафедра обліку, аналізу і аудиту
 43. Кафедра англійської мови
 44. Кафедра математичного моделювання
 45. Кафедра економіки та безпеки підприємства
 46. Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства
 47. Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
 48. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 49. Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування
 50. Кафедра фізичного виховання для для гуманітарних факультетів
 51. Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
 52. Кафедра педагогіки та соціальної роботи
 53. Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів
 54. Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів
 55. Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії
 56. Кафедра міжнародної економіки
65
59
49
30
29
29
25
19
18
16
16
15
15
13
13
12
12
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
2

* Індекс Гірша дорівнює h, якщо науковий колектив має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів.

Просимо наукові колективи створювати свої бібліометричні профілі та надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@ukr.net.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua