bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки від Google Scholar і Scopus

Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні показники використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності вчених. Останнім часом завдяки сервісам Google Scholar з’явилася можливість представлення бібліометричних профілів наукових колективів. Нижче у таблиці 1 наведено профілі, створені університетами та науково-дослідними установами, а в таблиці 2 – кафедрами, відділами, лабораторіями. Їх упорядкування проведено за індексом Гірша*, а в межах одного індексу – в алфавітному порядку. Дані оновлено 23.05.2017.

Таблиця 1


п/п
Університет, науково-дослідний інститут h-
індекс
  Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України
94
  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України
88
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України
84
  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України
83
  Тернопільський національний економічний університет МОН України
71
  Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
71
  Сумський державний університет МОН України
69
  Інститут економіки та прогнозування НАН України
67
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України
64
  Київський національний торговельно-економічний університет МОН України
63
  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
63
  Університет банківської справи Національного банку України
61
  Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
60
  Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
55
  Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України
55
  Одеський національний політехнічний університет МОН України
53
  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України
53
  Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України
52
  Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського МОН України
51
  Житомирський державний технологічний університет МОН України
50
  Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України
49
  Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України
48
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
47
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України
46
  Дніпропетровська медична академія МОЗ України
45
  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
45
  Інститут економіки промисловості НАН України
44
  Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України
44
  Вінницький національний технічний університет МОН України
42
  Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова МОН України
41
  Інститут вищої освіти НАПН України
40
  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України
40
  Академія фінансового управління МОН України
38
  Одеський національний економічний університет МОН України
38
  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
37
  Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
36
  Український державний хіміко-технологічний університет МОН України
37
  Інститут проблем виховання НАПН України
36
  Чернігівський національний технологічний університет МОН України
36
  Університет державної фіскальної служби України
35
  Інститут педагогіки НАПН України
34
  Сумський національний аграрний університет МОН України
34
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
33
  Запорізький державний медичний університет МОЗ України
32
  Інститут всесвітньої історії НАН України
32
  Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України
32
  Одеський національний морський університет МОН України
32
  Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
31
  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
31
  Одеський державний екологічний університет МОН України
31
  Cумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України
31
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України
30
  Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України
30
  Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України
30
  Полтавська державна аграрна академія МОН України
30
  Інститут прикладної фізики НАН України
29
  Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
29
  Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України
29
  Хмельницький національний університет МОН України
29
  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України
28
  Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України
27
  Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
26
  Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України
26
  Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
25
  Харківська державна академія культури Мінкультури України
25
  Харківська державна академія фізичної культури МОН України
25
  Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України
25
  Херсонський державний університет МОН України
25
  Кіровоградський національний технічний університет МОН України
24
  Одеська національна академія харчових технологій МОН України
24
  Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
24
  Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України
24
  Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
23
  Міжнародний інститут соціоніки
23
  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України
22
  Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України
22
  Український науково-практичний центр ендокринної хірургії,трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
22
  Інститут економіко-правових досліджень НАН України
21
  Інститут фiзiологiї рослин i генетики НАН України
21
  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України
21
  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького МОН України
20
  Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
19
  Академія муніципального управління МОН України
18
  Національний університет «Одеська морська академія» МОН України
18
  Харківський національний медичний університет МОЗ України
18
  Бердянський університет менеджменту і бізнесу МОН України
16
  Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту МОН України
16
  Інститут технічних проблем магнетизму НАН України
16
  Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України
15
  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України
15
  Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Мінкультури України
14
  Інститут модернізації змісту освіти МОН України
11
  Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського НАПН України
10
  Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
10
  Буковинський університет, приватний вищий навчальний заклад
9
  Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України
7
  Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
7
  Університет менеджменту освіти НАПН України
6
  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського МОН України
6
  Інститут водних проблем і меліорації НААН України
5
  Івано-Франківський національний університет нафти і газу МОН України
4
  Інститут помології імені Л.П.Симиренка НААН України
3

Таблиця 2


п/п
Кафедра, відділ, лабораторія Установа h-
індекс
  Математичне відділення ФТІНТ ім.Б.І.Вєркіна Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
64
  Кафедра фінансів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
60
  Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
59
  Кафедра кореляційної оптики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
54
  Кафедра фізики металів та напівпровідників Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
50
  Факультет економіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка
50
  Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
49
  Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
47
  Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
43
  Кафедра онкології та медичної радіології Дніпропетровська медична академія МОЗ України
41
  Кафедра фінансів Київський національний торговельно-економічний університет
41
  Відділ надпровідності Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
39
  Кафедра управління персоналом та економіки праці Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
39
  Кафедра органічної хімії Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
36
  Відділ нервово-м’язової фізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
36
  Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту Одеський національний політехнічний університет
35
  Інститут медичної інженерії Одеський національний політехнічний університет
34
  Кафедра матеріалознавства Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
33
  Кафедра наноелектроніки Сумський державний університет
33
  Кафедра економіки підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
32
  Факультет спорту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
32
  Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності Одеський національний політехнічний університет
31
  Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
31
  Факультет фізичного виховання Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
31
  Юридичний факультет Тернопільський національний економічний університет
31
  Відділ технологій відкритого навчального середовища Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
30
  Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
30
  Кафедра обліку та аудиту Житомирський державний технологічний університет
30
  Кафедра фінансового аудиту Київський національний торговельно-економічний університет
30
  Факультет обліку та аудиту Тернопільський національний економічний університет
29
  Кафедра прикладної математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
28
  Лабораторія сенсорної сигналізації Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
28
  Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інститут вищої освіти НАПН України
27
  Відділ слов’янських мов Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
27
  Кафедра теоретичної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
27
  Кафедра теорії спорту та фізичної культури Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
27
  Кафедра фізичної хімії Український державний хіміко-технологічний університет
27
  Кафедра електроніки і енергетики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
26
  Кафедра теорії та методики фізичної культури Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
26
  Кафедра фізики Житомирський державний університет імені Івана Франка
26
  Лабораторія біофізики іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
26
  Кафедра комп’ютерних наук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
26
  Кафедра біології людини та імунології Херсонський державний університет
25
  Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
25
  Кафедра криміналістики Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
25
  Кафедра організації виробництва та управління персоналом Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
25
  Кафедра технічної кріофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
25
  Відділ цитології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
24
  Кафедра банківської справи Тернопільський національний економічний університет
24
  Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
24
  Лабораторія молекулярної біофізики Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
24
  Спеціалізована вчена рада К 67.051.02 Херсонський державний університет
24
  Фізико-математичний факультет Житомирський державний університет імені Івана Франка
24
  Відділ економіки та управління загальною середньою освітою Інститут педагогіки НАПН України
24
  Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
24
  Кафедра обліку і оподаткування Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
23
  Кафедра педагогіки Житомирський державний університет імені Івана Франка
23
  Кафедра стратегії підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
23
  Науково-дослідна лабораторія освітології Київський університет імені Бориса Грінченка
23
  Факультет фізики, математики та інформатики Херсонський державний університет
23
  Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонський державний університет
22
  Кафедра математики, фізики та астрономії Одеський національний морський університет
22
  Кафедра спортивних ігор Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
22
  Кафедра теорії і методики фізичного виховання Національний університет фізичного виховання і спорту України
22
  Науково-дослідний центр Університету банківської справи Університет банківської справи Національного банку України
22
  Навчально-науковий інститут цивільного захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
22
  Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
21
  Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
21
  Відділ фізіології кровообігу Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
  Відділ фізіології рухів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
  Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеський національний політехнічний університет
21
  Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом Український державний університет залізничного транспорту
21
  Кафедра інформаційних систем в економіці Одеський національний економічний університет
21
  Кафедра неогранічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
21
  Кафедра психології та соціальної роботи Тернопільський національний економічний університет
21
  Відділ з вивчення гіпоксичних станів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
  Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
21
  Кафедра біомеханіки та спортивної метрології Національний університет фізичного виховання і спорту України
21
  Кафедра ботаніки Херсонський державний університет
20
  Кафедра телекомунікаційних систем Харківський національний університет радіоелектроніки
20
  Кафедра управління персоналом і економіка праці Хмельницький національний університет
20
  Науково-дослідний інститут Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
20
  Педагогічний інститут Київський університет імені Бориса Грінченка
20
  Факультет аграрної економіки і менеджменту Тернопільський національний економічний університет
20
  Факультет фізичної реабілітації Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
20
  Фізико-технічний факультет Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
20
  Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
19
  Відділ клінічної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
19
  Відділ загальної та молекулярної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
19
  Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільський національний економічний університет
19
  Інститут публічного управління та кадрової політики Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
19
  Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу Університет державної фіскальної служби України
19
  Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки Міжнародний гуманітарний університет (Одеса)
19
  Кафедра менеджменту та оподаткування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
19
  Лабораторія олімпійської освіти Національний університет фізичного виховання і спорту України
19
  Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
19
  Відділ імунофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Відділ фізіології нейронних мереж Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Кафедра банківської справи Одеський національний економічний університет
18
  Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільський національний економічний університет
18
  Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Київський університет імені Бориса Грінченка
18
  Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
18
  Кафедра філософії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
18
  Кафедра економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
18
  Кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеський національний політехнічний університет
18
  Відділ моніторингу радіоактивного стану довкілля Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
17
  Відділ регіональної економічної політики Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
17
  Кафедра економічної теорії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
17
  Кафедра міжнародних економічних відносин Київський національний торговельно-економічний університет
17
  Кафедра онкології та медичної радіології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
17
  Кафедра органічної хімії, біохімії та мікробіології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра соціальної роботи та соціального управління Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
17
  Кафедра термоелектрики та медичної фізики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
17
  Лабораторія експериментальної бальнеології Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
17
  Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
17
  Інститут людини Київський університет імені Бориса Грінченка
17
  Кафедра економічного аналізу та обліку Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
17
  Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
17
  Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Хмельницький національний університет
17
  Кафедра екологічної безпеки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
16
  Кафедра загальної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
16
  Кафедра менеджменту Хмельницький національний університет
16
  Кафедра менеджменту організацій та управління проектами Запорізька державна інженерна академія
16
  Кафедра молекулярної генетики та біотехнології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
16
  Кафедра соціальної та практичної психології Житомирський державний університет імені Івана Франка
16
  Кафедра статистики Одеський національний економічний університет
16
  Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
16
  Кафедра фізичної реабілітації та рекраації Харківська державна академія фізичної культури
16
  Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
16
  Факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
16
  Відділ бібліометрії і наукометрії Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
15
  Відділ фізіології мозку Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
15
  Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
15
  Кафедра економіки підприємств Одеський національний політехнічний університет
15
  Кафедра електричних апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15
  Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації Національний університет фізичного виховання і спорту України
15
  Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15
  Кафедра інформатики та кінезіології Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
15
  Кафедра маркетингу Одеський національний економічний університет
15
  Кафедра менеджменту Одеський національний політехнічний університет
15
  Кафедра міжнародних економічних відносин Одеський національний економічний університет
15
  Кафедра олімпійського та професійного спорту Харківська державна академія фізичної культури
15
  Кафедра практичної психології Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
15
  Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
15
  Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики Одеський національний політехнічний університет
15
  Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
15
  Харківський торговельно-економічний інститут Київський національний торговельно-економічний університет
15
  Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15
  Кафедра економіки та управління туризмом Одеський національний економічний університет
15
  Кафедра теорії і методики спорту Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
15
  Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15
  Кафедра господарсько-правових дисциплін Донецький юридичний інститут МВС України
14
  Кафедра економічної кібернетики Одеський національний економічний університет
14
  Кафедра загальної фізики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
14
  Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
14
  Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
  Кафедра ливарного виробництва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
  Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницький національний університет
14
  Кафедра спортивної медицини Національний університет фізичного виховання і спорту України
16
  Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
14
  Кафедра фізичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
  Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
14
  Кафедра української і світової літератури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
14
  Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
14
  Лабораторія дистанційного професійного навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
14
  Лабораторія фізіології спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
14
  Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Одеський національний економічний університет
13
  Кафедра медико-біологічних дисциплін Національний університет фізичного виховання і спорту України
13
  Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
13
  Кафедра педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
13
  Кафедра прикладної математики та інформатики Житомирський державний університет імені Івана Франка
13
  Кафедра публічного управління та гуманітарних наук Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
13
  Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
13
  Кафедра теоретичних основ хімії Одеський національний політехнічний університет
13
  Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
13
  Кафедра фізичної реабілітації Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
13
  Лабораторія біомеханічних технологій у фізичному вихованні та олімпійському спорті Національний університет фізичного виховання і спорту України
13
  Лабораторія дослідження проблем трансфертного ціноутворення Університет державної фіскальної служби України
13
  Лабораторія професійної кар’єри Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
13
  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молния» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Факультет туризму Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
13
  Херсонський політехнічний коледж Одеський національний політехнічний університет
13
  Кафедра автомобільного транспорту Одеський національний політехнічний університет
12
  Кафедра готельно-ресторанного бізнесу Київський національний торговельно-економічний університет
12
  Кафедра екології та безпеки життєдіяльності Уманський національний університет садівництва
12
  Кафедра економіки та управління національним господарством Одеський національний економічний університет
12
  Кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет
12
  Кафедра електричних станцій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
  Кафедра загальної фізики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
12
  Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
12
  Кафедра інженерної електрофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
  Кафедра інтегрованих технологій машинобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
  Кафедра математики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
12
  Кафедра міжнародних економічних відносин Хмельницький національний університет
12
  Кафедра системного програмування Хмельницький національний університет
12
  Кафедра стрільби та технічних видів спорту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
12
  Кафедра телекомунікацій та радіотехніки Хмельницький національний університет
12
  Кафедра філософії Житомирський державний університет імені Івана Франка
12
  Библиотека ДНУЖТ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
11
  Відділ економічного зростання та структурних змін Інститут економіки та прогнозування
11
  Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів Одеський національний політехнічний університет
11
  Кафедра анатомії, фізіології та валеології Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра біохімії та гігієни Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
11
  Кафедра економіки підприємства Одеський національний економічний університет
11
  Кафедра економіки та управління Харківський державний університет харчування та торгівлі
11
  Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань Тернопільський національний економічний університет
11
  Кафедра електричних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківська державна академія фізичної культури
11
  Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національний університет фізичного виховання і спорту України
11
  Кафедра інформаційних технологій Київський національний університет будівництва і архітектури
11
  Кафедра зносостійкості та надійності машин Хмельницький національний університет
11
  Кафедра інформатики та обчислювальної математики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра легкої атлетики Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
11
  Кафедра математичного аналізу Житомирський державний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування Тернопільський національний економічний університет
11
  Кафедра метрології та промислової автоматики Вінницький національний технічний університет
11
  Кафедра практичної психології та педагогіки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
11
  Кафедра практичної психології та психотерапії Житомирський державний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра природничо-наукової підготовки Одеський національний політехнічний університет
11
  Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра промислової і біомедичної електроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра технології машинобудування Криворізький національний університет
11
  Кафедра товарознавства та митної справи Київський національний торговельно-економічний університет
11
  Кафедра публічного права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
11
  Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій Хмельницький національний університет
11
  Кафедра фармакології з клінічною фармакологією Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
11
  Кафедра фізики твердого тіла Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
11
  Кафедра філософії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
11
  Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
11
  Кафедра хімії та методики навчання хімії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
11
  Лабораторія синаптичної передачі Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
11
  Кафедра соціології та політології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра української мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
11
  Лабораторія дидактики фізики Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
11
  Науковий центр розробки засобів навчання Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
11
  Кафедра водних видів спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
10
  Кафедра географії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
10
  Кафедра гімнастики Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
10
  Кафедра двигунів внутрішнього згорання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницький національний університет
10
  Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі
10
  Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Київський університет імені Бориса Грінченка
10
  Кафедра загальної економічної теорії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра загальної економічної теорії Одеський національний економічний університет
10
  Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирський державний університет імені Івана Франка
10
  Кафедра історії та культури української мови Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
10
  Кафедра комп’ютеризованих систем управління Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра математики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
10
  Кафедра медичної та біоорганічної хімії Харківський національний медичний університет
10
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра олімпійської освіти Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
10
  Кафедра опору матеріалів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
10
  Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
10
  Кафедра соціальних технологій Житомирський державний університет імені Івана Франка
10
  Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
10
  Кафедра стратегічного управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра теоретичної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра фізики Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра фізики і електротехніки Хмельницький національний університет
10
  Кафедра філософії та методології науки Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра фінансів Одеський національний економічний університет
10
  Кафедра фінансів і кредиту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
10
  Кафедра футболу Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
10
  Факультет електромеханіки і радіоелектроніки Національний університет «Одеська морська академія»
10
  Відділ екологічного моніторингу Інститут еволюційної екології НАН України
9
  Інститут мистецтв Київський університет імені Бориса Грінченка
9
  Кафедра автомобіле і тракторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра англійської філології та перекладу Київський університет імені Бориса Грінченка
9
  Кафедра вищої математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра вищої математики та фізики Кіровоградський національний технічний університет
9
  Кафедра водних та неолімпійських видів спорту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
9
  Кафедра гуманітарних дисциплін Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
9
  Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
9
  Кафедра економіки Бердянський університет менеджменту і бізнесу
9
  Кафедра економіки підприємства та управління персоналом Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
  Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра економічної теорії Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
10
  Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра здоров’я людини Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
9
  Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра мультимедійних інформаційних технологій та систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра обліку і фінансів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
9
  Кафедра підйомно-транспортних машин і обладнання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумський державний університет
9
  Кафедра спортивних та рекреаційних ігор Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
9
  Кафедра теоретичних основ електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра історії України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
9
  Кафедра теорії і методики фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
  Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра технології і конструювання швейних виробів Хмельницький національний університет
9
  Кафедра технології машинобудування Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
9
  Кафедра українського літературознавства та компаративістики Житомирський державний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра української мови Житомирський державний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвистики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра фізичного виховання та рекреації Житомирський державний університет імені Івана Франка
9
  Факультет фінансів, підприємництва та обліку Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
  Відділ історичної регіоналістики Інститут історії України НАН України
8
  Інститут практичної культурології та арт-менеджменту Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
8
  Кафедра автоматизованих електромеханічних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра бібліотекознавства та інформології Київський університет імені Бориса Грінченка
8
  Кафедра дошкільної та початкової освіти Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
  Кафедра економіко-математичного моделювання Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8
  Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра експертизи товарів та послуг Одеський національний економічний університет
8
  Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
8
  Кафедра електричних машин Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра загальної електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницький національний університет
8
  Кафедра культурології та мистецтвознавства Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
8
  Кафедра математичних методів аналізу економіки Одеський національний економічний університет
8
  Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
  Кафедра менеджменту Державний економіко-технологічний університет транспорту (Київ)
8
  Кафедра менеджменту і туризму Бердянський університет менеджменту і бізнесу
8
  Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
8
  Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
  Кафедра міжнародного обліку і аудиту Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
8
  Кафедра моделювання та програмного забезпечення Криворізький національний університет
8
  Кафедра охорони праці та техногено-екологічної безпеки Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
8
  Кафедра піротехнічної та спеціальної підготовки Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
8
  Кафедра політології, соціології і культурології Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
8
  Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8
  Кафедра системного програмного забезпечення Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра статистики та математичних методів в економіці Університет державної фіскальної служби України
8
  Кафедра технічної електрохімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра технологій полiмерних композиційних матеріалів і покриттів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра торговельного підприємництва та логістики Київський національний торговельно-економічний університет
8
  Кафедра теоретичної психології та психології розвитку Житомирський державний університет імені Івана Франка
8
  Кафедра української мови та методики її навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
8
  Кафедра фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
8
  Кафедра фітнесу та рекреації Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
8
  Кафедра футболу Національний університет фізичного виховання і спорту України
8
  Кафедра хореографії та мистецтвознавства Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
8
  Лабораторія теоретико-методичних основ фізичного виховання школярів та молоді Національний університет фізичного виховання і спорту України
8
  Кафедра алгебри і методики навчання математики Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
7
  Кафедра англійської філології та перекладу Житомирський державний університет імені Івана Франка
7
  Кафедра атлетичних видів спорту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
7
  Кафедра біології людини і тварин Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирський державний університет імені Івана Франка
7
  Кафедра вищої математики і компютерних застосувань Хмельницький національний університет
7
  Кафедра вищої математики та моделювання систем Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра географії та менеджменту туризму Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра географії України та регіоналістики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра гідравлічних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра динаміки та міцності машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра загальної біології та екології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра культурології, релігієзнавства та теології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра радіоелектронних і телекомунікаційних систем Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра математики Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
7
  Кафедра математичного моделювання Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра менеджменту і економіки спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
7
  Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеський національний економічний університет
7
  Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікація Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій Кіровоградський національний технічний університет
7
  Кафедра організації і управління охороною здоров’я Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
7
  Кафедра органічних і фармацевтичних технологій Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра основ проектування Хмельницький національний університет
7
  Кафедра охорони праці та навколишнього середовища Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра пожежної профілактики у населених пунктах Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
7
  Кафедра правосуддя Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра практики іноземної мови та методики викладання Хмельницький національний університет
7
  Кафедра практичної психології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Кафедра приватного права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра прикладної математики і механіки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
7
  Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
7
  Кафедра психології діяльності в особливих умовах Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
7
  Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю Київський університет імені Бориса Грінченка
7
  Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін Житомирський державний університет імені Івана Франка
7
  Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра технології та управління ливарними процесами Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра технологій сушіння та захисту деревини Національний лісотехнічний університет України
7
  Кафедра турбінобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра туризму Національний університет фізичного виховання і спорту України
7
  Кафедра української літератури Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
7
  Кафедра фізичної культури та основ здоров’я Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра філософії та теорії права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Лабораторія електронних навчальних ресурсів Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
7
  Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
7
  Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
7
  Відділ мережних технологій і баз даних Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
6
  Кафедра автоматизації виробничих процесів Кіровоградський національний технічний університет
6
  Кафедра анатомії та фізіології Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
6
  Кафедра англійської філології Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра атомних електричних станцій Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра біохімії та біотехнології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національний університет «Острозька академія»
6
  Кафедра екології, природокористування та біології людини Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
  Кафедра екології та біомоніторингу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
  Кафедра економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
6
  Кафедра економіки та маркетингу Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
  Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра загальної та неорганічної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)
6
  Кафедра зимових видів спорту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
6
  Кафедра інженерії програмного забезпечення Хмельницький національний університет
6
  Кафедра інформаційних систем і технологій Бердянський університет менеджменту і бізнесу
6
  Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра історії та культури України Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра кібербезпеки Харківський національний університет внутрішніх справ
6
  Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
6
  Кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра комп’ютерної математики та математичного моделювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра математичного аналізу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
  Кафедра методики навчання іноземних мов Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра мистецтвознавчої експертизи Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
6
  Кафедра педагогіки та психології Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
6
  Кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національна академія Державної прикордонної служби України (Хмельницький)
6
  Кафедра передачі електричної енергії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
6
  Кафедра права Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра правових наук та філософії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
  Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Бердянський університет менеджменту і бізнесу
6
  Кафедра спортивних ігор Національний університет фізичного виховання і спорту України
6
  Кафедра спортивного туризму Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
6
  Кафедра теоретичних основ електротехніки Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
  Кафедра технології машинобудування Хмельницький національний університет
6
  Кафедра технології неорганічних речовин та екології Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра української та іноземних мов Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
6
  Кафедра фізики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
  Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра фізичної реабілітації Національний університет фізичного виховання і спорту України
6
  Кафедра філософії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра хімічної техніки та промислової екології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Наукова бібліотека Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
6
  Кафедра автоматизованих систем безпеки та інформаційних технологій Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
5
  Кафедра автоматики та управління в технічних системах Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра анатомії та фізіології людини Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра біології Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра галузевих юридичних дисциплін Бердянський університет менеджменту і бізнесу
5
  Кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра гідропневмоавтоматики та гідроприводу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра дошкільної і початкової освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра економіки та безпеки підприємства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
  Кафедра економіки та маркетингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра економічного аналізу Одеський національний економічний університет
5
  Кафедра економічної теорії та права Харківський державний університет харчування та торгівлі
5
  Кафедра електроізоляційної та кабельної техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
5
  Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра загальної та регіональної географії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра інженерно-технічних дисциплін Київський національний торговельно-економічний університет
5
  Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра історії та етнографії України Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра історії України Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра комп’ютерних систем Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра корекційної та інклюзивної освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра кримінального права і криміналістики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
  Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
  Кафедра математики та інформатики Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра математики та математичних методів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
5
  Кафедра математичних проблем управління і кібернетики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
  Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра менеджменту і адміністрування Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київський національний торговельно-економічний університет
5
  Кафедра міжнародної економіки Харківський державний університет харчування та торгівлі
5
  Кафедра музично-інструментального виконавства Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра наглядово-профілактичної діяльності Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
5
  Кафедра обліку, аналізу і аудиту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
  Кафедра парогенераторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра педагогіки Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
5
  Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін Криворізький національний університет
5
  Кафедра природничих наук Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра психології Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра психології та соціальної роботи Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра русского языка и мировой литературы Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра світової літератури Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра слов’янських і германських мов Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра теоретичної механіки Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра термічної обробки металів ім.К.Ф.Стародубова Національна металургійна академія України
5
  Кафедра технології жирів та продуктів бродіння Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра технології меблів та виробів з деревини Національний лісотехнічний університет України
5
  Кафедра технології та конструювання виробів із шкіри Хмельницький національний університет
5
  Кафедра туризму Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
5
  Кафедра української літератури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра української та іноземних мов Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
5
  Кафедра фінансового менеджменту Одеський національний економічний університет
5
  Кафедра хімії Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
5
  Рада молодих вчених Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
5
  Університетський коледж Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра англійської мови Житомирський державний університет імені Івана Франка
4
  Кафедра англійської мови Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Кафедра всесвітньої історії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
  Кафедра всесвітньої історії Житомирський державний університет імені Івана Франка
4
  Кафедра всесвітньої історії Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
4
  Кафедра етики, естетики та історії культури Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Кафедра журналістики та нових медіа Київський університет імені Бориса Грінченка
4
  Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії Бердянський університет менеджменту і бізнесу
4
  Кафедра зварювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
5
  Кафедра іноземних мов Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра історії науки і техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж Хмельницький національний університет
4
  Кафедра маркетингу Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
4
  Кафедра маркетингу і логістики Національний університет "Львівська політехніка"
4
  Кафедра машинознавства та деталей машин Одеський національний політехнічний університет
4
  Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра наглядово-профілактичної діяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра обчислювальної техніки та програмування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем Київський національний торговельно-економічний університет
4
  Кафедра процесів горіння та загальної хімії Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра теорії і методики професійної освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю Київський національний торговельно-економічний університет
4
  Кафедра української мови Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
  Кафедра управління інформаційною безпекою Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра управління персоналом і економіки праці Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра фізичного виховання Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
  Кафедра фізичного виховання для для гуманітарних факультетів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Кафедра філософії, історії та політології Одеський національний економічний університет
4
  Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
4
  Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету Харківський національний медичний університет
4
  Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
  Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва Кіровоградський національний технічний університет
3
  Кафедра вищої математики та інформатики Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
3
  Кафедра вокально-хорової підготовкия Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
  Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерной графіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра гуманітарних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра деталей машин та прикладної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра іноземних мов Харківський державний університет харчування та торгівлі
3
  Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
  Кафедра логопедії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра педагогіки та соціальної роботи Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
3
  Кафедра політичної історії Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
3
  Кафедра правознавства Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра практики англійської мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
3
  Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра природничих наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра систем інформації Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
3
  Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавствау Житомирський державний університет імені Івана Франка
3
  Кафедра спортивних дисциплін і фізичного виховання Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
  Кафедра теорії та практики романо-германських мов Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра технології води та топлива Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра фінансів і обліку Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Кафедра фінансів, обліку і аудиту Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
3
  Кафедра хімії та методики навчання хімії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
  Лабораторія моніторингу атмосферного повітря і дослідження озону Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
3
  Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
3
  Кафедра вокальної культури і сценічної майстерності Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Кіровоградський національний технічний університет
2
  Кафедра міжнародної економіки Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2
  Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2
  Кафедра олімпійського та професійного спорту Житомирський державний університет імені Івана Франка
2
  Кафедра промислової безпеки та охорони праці Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
2
  Кафедра світової літератури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кафедра слов’янських мов Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
2
  Кафедра соціально-економічних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики Одеський національний політехнічний університет
2
  Кафедра технології і організації ресторанного господарства Київський національний торговельно-економічний університет
2
  Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
2
  Кафедра української мови Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кафедра фізичного виховання Одеський національний економічний університет
2
  Кафедра фізичної реабілітації Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2
  Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2
  Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2
  Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
1
  Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету Миколаївський національний аграрний університет
1
  Кафедра історії і психології Бердянський університет менеджменту і бізнесу
1
  Кафедра німецької мови та перекладу Одеський національний політехнічний університет
1
  Кафедра політичної історії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1
  Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
1
  Кафедра українознавства Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
1
  Кафедра української літератури Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
1
  Кафедра інженерного забезпечення, саперних та піротехнічних робіт Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
0
  Кафедра іноземних мов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра інформатики та інтелектуальної власності Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра історії та теорії олімпійського спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
0
  Кафедра обробки металів тиском Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра професійної освіти та технологій за профілями Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра психології Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра сучасних європейських мов Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
0
  Кафедра теорії та практики іноземних мов Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра технічного перекладу Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
0
  Кафедра технологічної освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра фізичного виховання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра фізичної підготовки Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
0
  Кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
0
  Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
0
  Центр педагогічних та психологічних досліджень Київський національний торговельно-економічний університет
0

* Індекс Гірша дорівнює h, якщо науковий колектив має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів.

Просимо наукові колективи створювати свої бібліометричні профілі та надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua