bibliometrics

Бібліометрика української науки


Рейтинг наукових періодичних видань,
що мають бібліометричні профілі

Рейтингування видань проведено за п’ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar (h5 — кількість статей журналу за 2011-2015 роки, на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах одного індексу — за алфавітом назв. Індекс Гірша наведено з профілю видання, створеного та вивіреного його редакцією. Він зазвичай має більше значення, ніж у розділі "Top publications — Ukrainian". Наступне оновлення даних — у другій половині жовтня 2016 р.
У рейтингові списки не включаються видання, у бібліометричних профілях яких містяться статті з інших журналів, монографії, а також статті без однозначних відомостей про їх приналежність до цього видання.


п/п
Назва видання
Засновник(и)
h5-
індекс
  Економіка України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України
36
  Економіка АПК Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки НААН, Компанія «Брати Карич» (Югославія)
35
  Фінанси України Міністерство фінансів України
35
  SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications Інститут математики НАН України
29
  Вісник Національного банку України Національний банк України
27
  Теорія та методика фізичного вихованнях Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
23
  Banks and Bank Systems Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
22
  Економіка і прогнозування Інститут економіки та прогнозування НАН України
21
  Український математичний журнал Інститут математики НАН України
21
  Innovative Marketing Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
21
  Problems and Perspectives in Management Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
21
  Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України
20
  Condensed Matter Physics Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
20
  Вісник НАН України Національна академія наук України
19
  Регіональна економіка Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
19
  Східно-Європейський журнал передових технологій Український державний університет залізничного транспорту, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
19
  Соціальні виміри суспільства Інститут соціології НАН України
18
  Investment Management and Financial Innovations Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
18
  Економічна теорія Інститут економіки та прогнозування НАН України
16
  Облік і фінанси Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»
16
  Праці Одеського політехнічного університету Одеський національний політехнічний університет
16
  Соціологія: теорія, методи, маркетинг Інститут соціології НАН України
16
  Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектури
16
  Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
16
  Methods of Functional Analysis and Topology Інститут математики НАН України
16
  Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Радіотехніка, Радіоапаратобудування Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
15
  Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки Хмельницький нацiональний унiверситет
15
  Економіка та держава Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу «Економіка та держава»"
15
  Маркетинг і менеджмент інновацій Сумський державний університет
15
  Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
15
  Демографія та соціальна економіка Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
14
  Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ ДКС «Центр»
14
  Комп’ютер у школі та сім’ї Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу
14
  Вісник економіки транспорту і промисловості Український державний університет залізничного транспорту
13
  Інформаційні технології в освіті Херсонський державний університет
13
  Мовознавство Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
13
  Современная педиатрия Группа компаний «МедЭксперт»
13
  Соціальна психологія Український центр політичного менеджменту, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
13
  Бізнес Інформ Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
12
  Вісник Київського національного торговельно-економічного університету Київський національний торговельно-економічний університет
12
  Ефективна економіка Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
12
  Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
12
  Український ботанічний журнал Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
12
  Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)
12
  Економіст Інститут економіки та прогнозування НАН України
11
  Інноваційна економіка Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України
11
  Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
11
  Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорт Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
11
  Механiзм регулювання економiки Сумський державний унiверситет, Центр економiчних дослiджень, Сумське регiональне вiддiлення Академiї пiдприємництва i менеджменту України, видавничо-торговий дім «Унiверситетська книга»
11
  Політичний менеджмент Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
11
  Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу Житомирський державний технологічний університет
11
  Психологія і суспільство Тернопільський національний економічний університет
11
  Світ фінансів Тернопільський національний економічний університет
11
  Спортивна медицина Національний університет фізичного виховання і спорту України
11
  Radioelectronics and Communications Systems Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
11
  Ukrainian Journal of Physical Optics Iнститут фізичної оптики iменi О. Г. Влоха МОН України
11
  Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу Бердянський університет менеджменту і бізнесу
10
  Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет
10
  Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Житомирський державний університет імені Івана Франка
10
  Вісник соціально-економічних досліджень Одеський національний економічний університет
10
  Економіка промисловості Інститут економіки промисловості НАН України
10
  Економічний аналіз Тернопільський національний економічний університет
10
  Економічний простір Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
10
  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки Кіровоградський національний технічний університет
10
  Наукові праці НДФІ Міністерство фінансів України
10
  Проблеми телекомунікацій Харківський національний університет радіоелектроніки
10
  Стратегічні пріоритети Національний інстиутут стратегічних досліджень
10
  Бібліотечний вісник Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
9
  Вестник зоологии Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
9
  Вісник Національного авіаційного університету Національний авіаційний університет
9
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Рада молодих учених НТУ «ХПІ»
9
  Вісник Сумського національного аграрного університету Сумський національний аграрний університет
9
  Вісник ТНЕУ Тернопільський національний економічний університет
9
  Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки Хмельницький нацiональний унiверситет
9
  Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Український державний університет залізничного транспорту
9
  Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
9
  Комунальне господарство міст Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
9
  Міжнародна економічна політика Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
9
  Наука в олимпийском спорте Національний університет фізичного виховання і спорту України
9
  Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
9
  Патологія, реабілітація, адаптація Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, ПрАТ «Трускавецькурорт»
9
  Радіоелектронні і комп’ютерні системи Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
9
  Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ
9
  Проблеми законності Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
9
  Слобожанський науково-спортивний вісник Харківська державна академія фізичної культури
9
  Український соціум Інститут економіки та прогнозування НАН України, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, Київський міжнародний університет, Центр «Соціальний моніторинг»
9
  Фізика і хімія твердого тіла Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
9
  Environmental Economics Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
9
  Авиационно-космическая техника и технология Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
8
  Агроекологічний журнал Інститут агроекології і природокористування НААН України
8
  Агросвіт Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
8
  Беркут: український орнітологічний журнал І.В.Скільський і В.М.Грищенко
8
  Біологія тварин Інститут біології тварин НААН України
8
  Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки Житомирський державний технологічний університет
8
  Вісник Книжкової палати Книжкова палата України імені Івана Федорова
8
  Вісник Львівського університету. Серія біологічна Львівський національний університет імені Івана Франка
8
  Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
8
  Економіка і регіон Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
8
  Економіка: реалії часу Одеський національний політехнічний університет
8
  Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
8
  Економічні інновації Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
8
  Електротехніка і Електромеханіка Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
8
  Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
8
  Здоровье женщины МОЗ України, НАМН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМН України, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
8
  Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Український державний університет залізничного транспорту
8
  Медична інформатика та інженерія Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського МОЗ України
8
  Мистецтво та освіта Інститут проблем виховання НАПН України
8
  Наука молода Тернопільський національний економічний університет
8
  Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) Національний університет державної податкової служби України
8
  Перинатология и педиатрия Группа компаний «МедЭксперт»
8
  Перинатология и педиатрия Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НAMH України
8
  Проблеми економіки Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
8
  Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України Українська академія банківської справи Національного банку України
8
  Системи озброєння і військова техніка Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
8
  Соціально-економічні проблеми і держава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління
8
  Технологічний аудит та резерви виробництва Полтавська державна аграрна академія, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
8
  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
8
  Альгологія Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
7
  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
7
  Біологічні студії Львівський національний університет імені Івана Франка
7
  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
7
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7
  Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
7
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ
7
  Вісник Тернопільського національного технічного університету Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
7
67 Вопросы химии и химической технологии Український державний хіміко-технологічний університет
7
  Геотехнічна механіка Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
7
  Економічна кібернетика Донецький національний університет
7
  Журнал європейської економіки Тернопільський національний економічний університет
7
  Запорожский медицинский журнал Запорізький державний медичний університет МОЗ України
7
  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького МОЗ України
7
  Проблемы криобиологии и криомедицины Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
7
  Проблеми сучасного підручника Інститут педагогіки НАПН України
7
  Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університет
7
  Ринок праці та зайнятість населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
7
  Сімейна медицина ТОВ «Професіонал-Івент», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
7
  Стратегія економічного розвитку України Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7
  Транспортні системи і технології перевезень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
7
  Українська мова Інститут української мови HAH України
7
  Фармацевтичний журнал Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет, Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
7
  Фінансовий простір Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
7
  Честь і закон Національна академія Національної гвардії України
7
  International Journal of Computing Тернопільський національний економічний університет
7
  Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики Запорізький державний медичний університет МОЗ України
6
  Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України Інститут сільського господарства степової зони НААН України
6
  Вістник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах Хмельницький нацiональний унiверситет
6
  Вісник Асоціації кримінального права України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
6
  Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки Житомирський державний технологічний університет
6
  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі Національний університет «Львівська політехніка»
6
  Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
6
  Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Психологія» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
  Державне управління: удосконалення та розвиток Академія муніципального управління, ТОВ "ДКС Центр"
6
  Економіка харчової промисловості Одеська національна академія харчових технологій
6
  Економічний вісник університету Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
6
  Електромеханічні і енергозберігаючі системи Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6
  Електротехнічні та комп’ютерні системи Одеський національний політехнічний університет
6
  Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
6
  Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія Вінницький національний технічний університет
6
  Медичні перспективи Дніпропетровська медична академія МОЗ України
6
  Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
6
  Наукові доповіді НУБІП України Національний університет біоресурсів і природокористування України
6
  Наукові записки НаУКМА Національний університет "Києво-Могилянська академія"
6
  Наукові праці ОНАХТ Одеська національна академія харчових технологій
6
  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
  Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ
6
  Праці теріологічної школи. Proceedings of Theriological School Національний науково-природничий музей НАН України
6
  Проблеми економіки транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
6
  Реєстрація, зберігання і обробка даних Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
6
  Спортивна наука України Львівський державний університет фізичної культури
6
  Сучасна українська політика Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, Український центр політичного менеджменту, Українська Академія політичних наук
6
  Схід Український культурологічний центр
6
  Теорія та методика електронного навчання Криворізький національний університет
6
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики Криворізький національний університет
6
  Товари і ринки Київський національний торговельно-економічний університет
6
  Україна-Європа-Світ Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка
6
  Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє Тернопільський національний економічний університет
6
  Український нейрохірургічний журнал Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України, Українська асоціація нейрохірургів
6
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
6
  Фінанси, облік і аудит Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
6
  Харчова наука та технологія Одеська національна академія харчових технологій
6
  Холодильна техніка та технологія Одеська національна академія харчових технологій
6
  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО"»
6
  Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
6
  Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
5
  Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
5
  Бранта Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України, Азово-Чорноморська орнітологічна станція
5
  Вісник аграрної науки Причорномор’я Миколаївський національний аграрний університет
5
  Вісник Львівського університету. Серія географічна Львівський національний університет імені Івана Франка
5
  Вісник морфології Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнародна академія інтегративної антропології
5
  Вісник Харківської державної академії культури Харківська державна академія культури
5
  Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
5
  Гуманітарний часопис Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
5
  Двигатели внутреннего сгорания Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Економіка та право Інститут економіко-правових досліджень НАН України
5
  Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація Кіровоградський національний технічний університет
5
  Засоби навчальної та науково-дослідної роботи Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
  Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація Кіровоградський національний технічний університет
5
  Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Подільський державний аграрно-технічний університет
5
  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Таврійський державний агротехнологічний університет
5
  Збірник праць Зоологічного музею Національний науково-природничий музей НАН України
5
  Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація Кіровоградський національний технічний університет
5
  Маґістеріум Національний університет «Києво-Могилянська академія»
5
  Молодий вчений Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім "Гельветика"»
5
  Науковий вісник Полісся Чернігівський національний технологічний університет
5
  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка Ужгородський національний університет
5
  Наукові доповіді НУБІП України Національний університет біоресурсів і природокористування України
5
  Наукові записки Державного природознавчого музею Державний природознавчий музей НАН України
5
  Патологія Запорізький державний медичний університет МОЗ України
5
  Педагогічний процес: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
5
  Пожежна безпека Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
5
  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет
5
  Проблеми ендокринної патології Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського НАМН України
5
  Проблемы машиностроения Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України
5
  Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
5
  Східний світ Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
5
  Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі Криворізький національний університет
5
  Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
5
  Українська біографістика Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
5
  Український науково-медичний молодіжний журнал Національний медичний університет ім. акад.О. О. Богомольця МОЗ України
5
  Фізична активність, здоров’я і спорт Львівський державний університет фізичної культури
5
  Чернігівський науковий часопис Чернігівський національний технологічний університет
5
  ScienceRise Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
5
  Авіфауна України: додаток до журналу «Беркут» І.В.Скільський і В.М.Грищенко
4
  Актуальні проблеми фізкультурної освіти Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
4
  Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
4
  Ветеринарна медицина Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН України
4
  Військово-технічний збірник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
4
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Маріупольський державний університет
4
  Вісник Національного науково-природничого музею Національний науково-природничий музей НАН України
4
  Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
4
  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки Приазовський державний технічний університет
4
  Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
4
  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
  Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4
  Екологічна безпека Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
4
  Економічний форум Луцький національний технічний університет
4
  Електрифікація транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
4
  Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
4
  Зернові продукти і комбікорми Одеська національна академія харчових технологій
4
  Історія науки і біографістика Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
4
  Карпатські математичні публікації Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
  Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
4
  Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
4
  Науковий вісник Одеський національний економічний університет
4
  Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
4
  Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
4
  Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури
4
  Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології Вінницький національний технічний університет
4
  Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
4
  Освітологічний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка
4
  Освітологія Київський університет імені Бориса Грінченка
4
  Особлива дитина: навчання і виховання Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
4
  Питання літературознавства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Праці міжнародного геометричного центру Одеська національна академія харчових технологій
4
  Природа Західного Полісся та прилеглих територій Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
  Психологічні перспективи Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
  Психологія і особистість Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
4
  Регіональна історія України Інститут історії України НАН України
4
  Рибогосподарська наука України Інститут рибного господарства НААН України
4
  Світлотехніка та електроенергетика Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
4
  Сільськогосподарська мікробіологія Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
4
  Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии Научно-производственная внедренческая компания "Триакон"
4
  Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин Український інститут експертизи сортів рослин
4
  Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві Вінницький національний технічний університет
4
  Теорія і практика правознавства Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
4
  Biomedical and Biosocial Anthropology Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Міжнародна академія інтегративної антропології
4
  Автоматизація технологічних та бізнес-процесів Одеська національна академія харчових технологій
3
  Аспекти публічного управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
3
  Біологія та валеологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України
3
  Виноградарство і виноробство Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
3
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ
3
  Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
3
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Філософія» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини Київський національний університет будівництва і архітектури
3
  Економіка розвитку Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
3
  Збалансоване природокористування Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «Екоінвестком»
3
  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Землеустрій, кадастр і моніторинг земель Національний університет біоресурсів і природокористування України
3
  Інтелігенція і влада Одеський національний політехнічний університет
3
  Лінгвістичні дослідження Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
3
  Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
3
  Незалежний аудитор Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
3
  Новітні комп’ютерні технології Криворізький національний університет
3
  Педагогіка та психологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Правничий вісник Університету «КРОК» Університет економіки та права «КРОК»
3
  Приватне право і підприємництво Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
3
  Проблеми трибології Хмельницький нацiональний унiверситет
3
  Професійна освіта: проблеми і перспективи Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
3
  Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Сходознавство Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
3
  Теорія і методика професійної освіти Інститут професійно-технічної освітти НАПН України
3
  Теорія та методика навчання та виховання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Управління економічними процесами Сумський державний університет
3
  Фізико-математична освіта Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
3
  Філософські обрії Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
3
  Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницький національний університет
2
  Військово-науковий вісник Академія сухопутних військ
2
  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Вісник Дніпропетровського університету: Менеджмент інновацій Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Маріупольський державний університет
2
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія Маріупольський державний університет
2
  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки Приазовський державний технічний університет (Маріуполь)
2
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Емінак Інститут археології НАН України, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
2
  Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
2
  Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ Донбаський державний педагогічний університет (Слов’янськ)
2
  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Інженерні та освітні технології Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2
  Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації Громадська організація "Науковий клуб «СОФУС»"
2
  Історія та географія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кардиология: от науки к практике Українська військово-медична академія, Товариство інвалідів з дитинства з вродженими та набутими вадами серця «Кардіопротекція»
2
  Клітинна та органна трансплантологія Інститут клітинної терапії
2
  Мониторинг біржового ринку Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
2
  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2
  Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Літературознавство» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані" Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Психологія особистості Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2
  Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Соціальна економіка Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
2
  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2
  Східно-Європейський журнал психолінгвістики Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
2
  Траектория науки Издательский центр «Диалог»
2
  Український педагогічний журнал Інститут педагогіки НАПН України
2
  Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2
  Актуальні питання гуманітарних науки Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
1
  Актуальные научные исследования в современном мире Інститут соціальної трансформації, громадське об’єднання
1
  Биомедицинская инженерия и электроника Новіков Олександр Олександрович (Херсон)
1
  Вісник двигунобудування Запорізький національний технічний університет
1
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
1
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія Маріупольський державний університет
1
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія Маріупольський державний університет
1
  Вісник машинобудування та транспорту Вінницький національний технічний університет
1
  Вісник Степу Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
1
  Вісник Черкаського університету. Серія: Фізико-математичні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
1
  Енергетика та автоматика Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Естетика і етика педагогічної дії Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
1
  Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії України
1
  Літературний процес: методологія, імена, тенденції Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Науковий вісник НУБіП України: Серія: Агрономія Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Наукові доробки магістрантів Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
1
  Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
1
  Проблеми і перспективи економіки та управління Чернігівський національний технологічний університет
1
  Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія Чернігівський національний технологічний університет
1
  Психіатрія, неврологія та медична психологія Харківський національний медичний університет
1
  Психолінгвістика Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
1
  Синопсис: текст, контекст, медіа Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Сучасне птахівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Сучасні проблеми економіки і підприємництво Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
1
  Проблеми пожежної безпеки Університет цивільного захисту України ДСНС України
1
  Технічні науки та технології Чернігівський національний технологічний університет
1
  Studia Philologica Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Аксіопсихологічна персонологія Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
0
  Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
0
  Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Геометричне моделювання та інформаційні технології Миколаївський національний університет іменi В.О.Сухомлинського
0
  Екстрена медицина: від науки до практики Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України
0
  Київські історичні студії Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Музичне мистецтво ХХІ століття - історія, теорія, практика Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
0
  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент Міжнародний гуманітарний університет
0
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії Національний університет біоресурсів і природокористування України
0
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія Національний університет біоресурсів і природокористування України
0
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України
0
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України
0
  Наукові записки. Серія: Географія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
0
  Наукові здобутки студентів Інституту людини Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Проблеми підвищення ефективності інфраструктури Національний авіаційний університет
0
  Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток Чернігівський національний технологічний університет
0

Для включення в рейтинговий список просимо редакції журналів і збірників наукових праць створювати бібліометричні профілі своїх видань і надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua