bibliometrics

Бібліометрика української науки


Рейтинг наукових періодичних видань,
що мають бібліометричні профілі

Рейтингування видань проведено за п'ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar (h5 — кількість статей журналу за 2011-2015 роки, на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах одного індексу — за алфавітом назв. Наступне оновлення даних — у другій половині червня 2016 р.
У рейтингові списки не включаються видання, у бібліометричних профілях яких містяться статті з інших журналів, монографії, а також статті без однозначних відомостей про їх приналежність до цього видання.

tr>

п/п
Назва видання
Засновник(и)
h5-
індекс
  Економіка АПК Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки НААН, Компанія «Брати Карич» (Югославія)
33
  Фінанси України Міністерство фінансів України
33
  Економіка України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України
32
  SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications Інститут математики НАН України
28
  Вісник Національного банку України Національний банк України
25
  Вісник НАН України Національна академія наук України
19
  Регіональна економіка Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
19
  Condensed Matter Physics Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
19
  Східно-Європейський журнал передових технологій Український державний університет залізничного транспорту, Науково-виробниче об'єднання «Технологічний Центр»
19
  Український математичний журнал Інститут математики НАН України
19
  Економіка і прогнозування Інститут економіки та прогнозування НАН України
18
  Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України
18
  Соціальні виміри суспільства Інститут соціології НАН України
18
  Теорія та методика фізичного вихованнях Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
17
  Праці Одеського політехнічного університету Одеський національний політехнічний університет
16
  Methods of Functional Analysis and Topology Інститут математики НАН України
16
  Економічна теорія Інститут економіки та прогнозування НАН України
15
  Облік і фінанси Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ "Інститут аграрної економіки", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ "Інститут обліку і фінансів"
15
  Соціологія: теорія, методи, маркетинг Інститут соціології НАН України
15
  Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектури
15
  Маркетинг і менеджмент інновацій Сумський державний університет
14
  Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
14
  Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
14
  Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки Хмельницький нацiональний унiверситет
13
  Демографія та соціальна економіка Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
13
  Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ ДКС «Центр»
13
  Комп'ютер у школі та сім'ї Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу
13
  Вісник економіки транспорту і промисловості Український державний університет залізничного транспорту
12
  Демографія та соціальна економіка Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України
12
  Економіка та держава Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу «Економіка та держава»"
12
  Інформаційні технології в освіті Херсонський державний університет
12
  Мовознавство Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
12
  Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорт Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
12
  Соціальна психологія Український центр політичного менеджменту, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
12
  Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
11
  Економіст Інститут економіки та прогнозування НАН України
11
  Психологія і суспільство Тернопільський національний економічний університет
11
  Спортивна медицина Національний університет фізичного виховання і спорту України
11
  Український ботанічний журнал Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
11
  Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)
11
  Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Житомирський державний університет імені Івана Франка
10
  Вісник Київського національного торговельно-економічного університету Київський національний торговельно-економічний університет
10
  Вісник соціально-економічних досліджень Одеський національний економічний університет
10
  Економічний простір Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
10
  Ефективна економіка Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
10
  Інноваційна економіка Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України
10
  Механiзм регулювання економiки Сумський державний унiверситет, Центр економiчних дослiджень, Сумське регiональне вiддiлення Академiї пiдприємництва i менеджменту України, видавничо-торговий дім "Унiверситетська книга"
10
  Політичний менеджмент Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
10
  Проблеми телекомунікацій Харківський національний університет радіоелектроніки
10
  Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу Житомирський державний технологічний університет
10
  Світ фінансів Тернопільський національний економічний університет
10
  Ukrainian Journal of Physical Optics Iнститут фізичної оптики iменi О. Г. Влоха МОН України
10
  Бібліотечний вісник Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
9
  Бізнес Інформ Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
9
  Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу Бердянський університет менеджменту і бізнесу
9
  Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет
9
  Вісник Національного авіаційного університету Національний авіаційний університет
9
  Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки Хмельницький нацiональний унiверситет
9
  Економіка промисловості Інститут економіки промисловості НАН України
9
  Економічний аналіз Тернопільський національний економічний університет
9
  Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Український державний університет залізничного транспорту
9
  Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
9
  Комунальне господарство міст Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
9
  Міжнародна економічна політика Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
9
  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки Кіровоградський національний технічний університет
9
  Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
9
  Радіоелектронні і комп'ютерні системи Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
9
  Стратегічні пріоритети Національний інстиутут стратегічних досліджень
9
  Український соціум Інститут економіки та прогнозування НАН України, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім`ї та молоді, Київський міжнародний університет, Центр «Соціальний моніторинг»
9
  Фізика і хімія твердого тіла Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
9
  Авиационно-космическая техника и технология Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
8
  Агроекологічний журнал Інститут агроекології і природокористування НААН України
8
  Біологія тварин Інститут біології тварин НААН України
8
  Вестник зоологии Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
8
  Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
8
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Рада молодих учених НТУ «ХПІ»
8
  Вісник Сумського національного аграрного університету Сумський національний аграрний університет
8
  Вісник ТНЕУ Тернопільський національний економічний університет
8
  Економіка і регіон Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
8
  Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
8
  Електротехніка і Електромеханіка Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
8
  Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Український державний університет залізничного транспорту
8
  Медична гідрологія та реабілітація Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, ПрАТ «Трускавецькурорт»
8
  Мистецтво та освіта Інститут проблем виховання НАПН України
8
  Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) Національний університет державної податкової служби України
8
  Наукові праці НДФІ Міністерство фінансів України
8
  Проблеми законності Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
8
  Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України Українська академія банківської справи Національного банку України
8
  Слобожанський науково-спортивний вісник Харківська державна академія фізичної культури
8
  Соціально-економічні проблеми і держава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління
8
  Альгологія Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
7
  Беркут: український орнітологічний журнал І.В.Скільський і В.М.Грищенко
7
  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
7
  Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки Житомирський державний технологічний університет
7
  Вісник Книжкової палати Книжкова палата України імені Івана Федорова
7
  Вісник Львівського університету. Серія біологічна Львівський національний університет імені Івана Франка
7
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ
7
67 Вопросы химии и химической технологии Український державний хіміко-технологічний університет
7
  Геотехнічна механіка Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
7
  Економіка: реалії часу Одеський національний політехнічний університет
7
  Економічна кібернетика Донецький національний університет
7
  Економічні інновації Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
7
  Журнал європейської економіки Тернопільський національний економічний університет
7
  Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
7
  Медична інформатика та інженерія Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського МОЗ України
7
  Наука молода Тернопільський національний економічний університет
7
  Перинатология и педиатрия Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НAMH України
7
  Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ
7
  Системи озброєння і військова техніка Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
7
  Стратегія економічного розвитку України Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7
  Технологічний аудит та резерви виробництва Полтавська державна аграрна академія, Науково-виробниче об'єднання «Технологічний Центр»
7
  Транспортні системи і технології перевезень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
7
  Фармацевтичний журнал Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет, Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції, Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України
7
  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
7
  Честь і закон Національна академія Національної гвардії України
7
  International Journal of Computing Тернопільський національний економічний університет
7
  Агросвіт Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
6
  Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики Запорізький державний медичний університет МОЗ України
6
  Біологічні студії Львівський національний університет імені Івана Франка
6
  Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України Інститут сільського господарства степової зони НААН України
6
  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах Хмельницький нацiональний унiверситет
6
  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
6
  Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6
  Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
6
  Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Психологія» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
  Державне управління: удосконалення та розвиток Академія муніципального управління, ТОВ "ДКС Центр"
6
  Економічний вісник університету Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
6
  Електротехнічні та комп’ютерні системи Одеський національний політехнічний університет
6
  Запорожский медицинский журнал Запорізький державний медичний університет МОЗ України
6
  Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія Вінницький національний технічний університет
6
  Медичні перспективи Дніпропетровська медична академія МОЗ України
6
  Наукові записки НаУКМА Національний університет "Києво-Могилянська академія"
6
  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
  Проблеми економіки Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
6
  Проблеми сучасного підручника Інститут педагогіки НАПН України
6
  Проблемы криобиологии и криомедицины Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
6
  Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університет
6
  Реєстрація, зберігання і обробка даних Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
6
  Ринок праці та зайнятість населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
6
  Спортивна наука України Львівський державний університет фізичної культури
6
  Товари і ринки Київський національний торговельно-економічний університет
6
  Україна-Європа-Світ Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка
6
  Український нейрохірургічний журнал Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України, Українська асоціація нейрохірургів
6
  Фінанси, облік і аудит Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
6
  Фінансовий простір Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
6
  Холодильна техніка та технологія Одеська національна академія харчових технологій
6
  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО"»
6
  Вестник НТУ «ХПИ». Серия «Информатика и моделирование» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Вісник аграрної науки Причорномор’я Миколаївський національний аграрний університет
5
  Вісник Асоціації кримінального права України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
5
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5
  Вісник морфології Вінницький національний медичний уныверситет імені М.І.Пирогова, Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнародна академія інтегративної антропології
5
  Електромеханічні і енергозберігаючі системи Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
5
  Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація Кіровоградський національний технічний університет
5
  Збірник праць Зоологічного музею Національний науково-природничий музей НАН України
5
  Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація Кіровоградський національний технічний університет
5
  Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
5
  Наукові доповіді НУБІП України Національний університет біоресурсів і природокористування України
5
  Наукові записки Державного природознавчого музею Державний природознавчий музей НАН України
5
  Патологія Запорізький державний медичний університет МОЗ України
5
  Педагогічний процес: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
5
  Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ
5
  Праці теріологічної школи. Proceedings of Theriological School Національний науково-природничий музей НАН України
5
  Проблеми економіки транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
5
  Проблемы машиностроения Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України
5
  Схід Український культурологічний центр
5
  Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
5
  Українська біографістика Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
5
  Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє Тернопільський національний економічний університет
5
  Український науково-медичний молодіжний журнал Національний медичний університет ім. акад.О. О. Богомольця МОЗ України
5
  Фізична активність, здоров’я і спорт Львівський державний університет фізичної культури
5
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
5
  Авіфауна України: додаток до журналу «Беркут» І.В.Скільський і В.М.Грищенко
4
  Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
4
  Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
4
  Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
4
  Бранта Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України, Азово-Чорноморська орнітологічна станція
4
  Ветеринарна медицина Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН України
4
  Вісник Львівського університету. Серія географічна Львівський національний університет імені Івана Франка
4
  Вісник Національного науково-природничого музею Національний науково-природничий музей НАН України
4
  Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
4
  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
  Вісник Тернопільського національного технічного університету Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
4
  Вісник Харківської державної академії культури Харківська державна академія культури
4
  Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
4
  Гуманітарний часопис Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
4
  Двигатели внутреннего сгорания Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Економіка та право Інститут економіко-правових досліджень НАН України
4
  Електрифікація транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
4
  Засоби навчальної та науково-дослідної роботи Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Подільський державний аграрно-технічний університет
4
  Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
4
  Зернові продукти і комбікорми Одеська національна академія харчових технологій
4
  Карпатські математичні публікації Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
  Маґістеріум Національний університет «Києво-Могилянська академія»
4
  Науковий вісник Одеський національний економічний університет
4
  Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
4
  Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
4
  Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури
4
  Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології Вінницький національний технічний університет
4
  Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
4
  Особлива дитина: навчання і виховання Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
4
  Питання літературознавства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет
4
  Природа Західного Полісся та прилеглих територій Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
  Психологічні перспективи Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
  Регіональна історія України Інститут історії України НАН України
4
  Рибогосподарська наука України Інститут рибного господарства НААН України
4
  Світлотехніка та електроенергетика Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
4
  Сільськогосподарська мікробіологія Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
4
  Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии Научно-производственная внедренческая компания "Триакон"
4
  Сучасна українська політика Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, Український центр політичного менеджменту, Українська Академія політичних наук
4
  Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
4
  Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві Вінницький національний технічний університет
4
  Східний світ Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
4
  Biomedical and Biosocial Anthropology Вінницький національний медичний уныверситет імені М.І.Пирогова, Міжнародна академія інтегративної антропології
4
  ScienceRise Науково-виробниче об'єднання «Технологічний Центр»
4
  Актуальні проблеми фізкультурної освіти Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
3
  Біологія та валеологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Виноградарство і виноробство Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
3
  Військово-технічний збірник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
3
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Маріупольський державний університет
3
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
3
  Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Філософія» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки» Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
3
  Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини Київський національний університет будівництва і архітектури
3
  Екологічна безпека Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
3
  Економіка розвитку Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
3
  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Інтелігенція і влада Одеський національний політехнічний університет
3
  Історія науки і біографістика Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
3
  Лінгвістичні дослідження Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
3
  Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
3
  Молодий вчений Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім "Гельветика"»
3
  Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
3
  Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
3
  Освітологічний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка
3
  Освітологія Київський університет імені Бориса Грінченка
3
  Педагогіка та психологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Правничий вісник Університету «КРОК» Університет економіки та права «КРОК»
3
  Проблеми трибології Хмельницький нацiональний унiверситет
3
  Психологія і особистість Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
3
  Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин Український інститут експертизи сортів рослин
3
  Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Теорія і практика правознавства Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
3
  Теорія і методика професійної освіти Інститут професійно-технічної освітти НАПН України
3
  Теорія та методика навчання та виховання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Фізико-математична освіта Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
3
  Філософські обрії Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
3
  Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницький національний університет
2
  Аспекти публічного управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2
  Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Військово-науковий вісник Академія сухопутних військ
2
  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки Житомирський державний технологічний університет
2
  Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ
2
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Маріупольський державний університет
2
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія Маріупольський державний університет
2
  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки Приазовський державний технічний університет (Маріуполь)
2
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Емінак Інститут археології НАН України, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
2
  Збалансоване природокористування Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «Екоінвестком»
2
  Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ Донбаський державний педагогічний університет (Слов'янськ)
2
  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації Громадська організація "Науковий клуб «СОФУС»"
2
  Історія та географія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Мониторинг біржового ринку Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
2
  Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Літературознавство» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані" Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Психологія особистості Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2
  Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2
  Сходознавство Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
2
  Актуальні питання гуманітарних науки Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
1
  Актуальные научные исследования в современном мире Інститут соціальної трансформації, громадське об’єднання
1
  Биомедицинская инженерия и электроника Новіков Олександр Олександрович (Херсон)
1
  Вісник двигунобудування Запорізький національний технічний університет
1
  Вісник Дніпропетровського університету: Менеджмент інновацій Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
1
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
1
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія Маріупольський державний університет
1
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філологія Маріупольський державний університет
1
  Вісник машинобудування та транспорту Вінницький національний технічний університет
1
  Вісник Степу Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
1
  Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
1
  Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії України
1
  Інженерні та освітні технології Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
1
  Літературний процес: методологія, імена, тенденції Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Науковий вісник НУБіП України: Серія Агрономія Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
1
  Наукові доробки магістрантів Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Психолінгвістика Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
1
  Синопсис: текст, контекст, медіа Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Соціальна економіка Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
1
  Сучасні проблеми економіки і підприємництво Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
1
  Східно-Європейський журнал психолінгвістики Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
1
  Український педагогічний журнал Інститут педагогіки НАПН України
1
  Управління економічними процесами Сумський державний університет
1
  Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
1
  Studia Philologica Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Open educational e-environment of modern University Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Аксіопсихологічна персонологія Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
0
  Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
0
  Вісник Черкаського університету. Серія : Фізико-математичні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
0
  Київські історичні студії Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Музичне мистецтво ХХІ століття - історія, теорія, практика Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
0
  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» Міжнародний гуманітарний університет
0
  Наукові здобутки студентів Інституту людини Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Проблеми підвищення ефективності інфраструктури Національний авіаційний університет
0
  Психіатрія, неврологія та медична психологія Харківський національний медичний університет
0

Для включення в рейтинговий список просимо редакції журналів і збірників наукових праць створювати бібліометричні профілі своїх видань і надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua