bibliometrics

Бібліометрика української науки


Пошук науковців,
які створили бібліометричні профілі в системі Google Scholar
(науковців - 26179, значення індексів Гірша оновлено 21.02.2017)

Прізвище
Установа
Місто
Відомство
Галузь науки 

Рубрика Google Scholar
Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua