bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Пошук
Основна джерельна база - Google Scholar. Профілів науковців - 52910.
Оновлення значень індексів Гірша - останній тиждень поточного місяця.
(Ліцензійні правила використання Scopus і WoS забороняють створення на основі їх контенту похідних баз даних).

Прізвище
Установа
Місто
Відомство
Галузь науки 

Рубрика Google Scholar
Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua